Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Lexikální a textová rovina (AAA110091)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA110091 - Lexikální a textová rovina, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu. 2. Psaný a mluvený jazyk.3. Nové typy text? - technologicky zprost?edkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásob?. 4. Vznik nových pojmenování na základ? sémantických posun? a výp?j?ek5. Koheze: gramatické prost?edky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).6. Koheze: místní a ?asové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.7. Koheze: lexikální prost?edky, lexikáln?-sémantické vztahy.8. Principy anglické interpunkce.9. Koherence: zp?soby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scéná?e). 10. Aktuální ?len?ní v?tné: faktory a jejich hierarchie, srovnání ?eštiny a angli?tiny.11. Stylová charakteristika textu. Stylov? p?íznakové prost?edky.12. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tišt?né, elektronické) a práce s nimi.13. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

Literatura

Základní literatura:Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, ?ást II, Syntax, Praha: Karolinum.Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.Halliday, M. (2004, 3. vyd.), An Introduction to Functional Grammar, kapitola 9. London: Arnold.Peprník, J. (2003), English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého.Quirk, R. et al. (1985), A Comprehensive Gammar of the English Language. Longman.Doporu?ená literatura:Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.Cruse A. (2000), Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press.Firbas, J. (1996), Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication, kapitola 1. Cambridge: Cambridge University Press.Hillier, H. (2004), Analysing Real Texts: Research Studies in Modern English Language. Palgrave Macmillan.Lipka L. (2002), English Lexicology. Gunter Narr.Tárnyiková, J. (2002), From Text to Texture. An Introduction to Processing Strategies. Olomouc: Univerzita Palackého.Yule, G. (1996), Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Garant

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.prof. PhDr. Aleš Klégr