Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Lingvistická propedeutika (AAA130030)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA130030 - Lingvistická propedeutika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata: 1. Úvod do studia angličtiny; anglistika, přehled o vývoji české anglistiky, PLK2. Postavení angličtiny z hlediska genetické klasifikace a jazykové typologie 3. Variety angličtiny (dialekt, registr) - regionální variety, britská vs americká angličtina4. Roviny popisu - gramatická: morfologie angličtiny (slovní druhy)5. Rovina syntaktická - anglické větné členy, frázová rovina, větné struktury6. Lexikální rovina - morfemická struktura, struktura slovní zásoby7. Tvoření slov - derivace, kompozice, zpětné tvoření, křížení slov, krácení, konverze8. Lexikálně sémantická rovina - sémantické vztahy paradigmatické (synonymie, antonymie, hyponymie, meronymie) a syntagmatické (kolokace)9. Zvuková rovina - fonologie, foném, alofon, systém vokalický a konsonantický, akcentologie - slovní přízvuk10. Mluvená a psaná angličtina - anglický pravopis a interpunkce11. Grafika angličtiny - vztah grafém-foném; systém grafémů, digrafů, němé souhlásky 12. Grafika angličtiny - vztah foném-grafém; interpunkce13. Lexikografický popis angličtiny

Literatura

Základní studijní literatura:Crystal, D. (1995) The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press. Čermák, F. (2001) Jazyk a jazyky, Karolinum UK.Dušková, L. (1994 ) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Academia - kap. 1 Morfologie (str. 15-22).Mathesius, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, ČSAV.Nosek, J., Emmerová, J. (1965) Úvod do studia anglického jazyka (UK Praha, skripta). Doporučená literatura (výběr):Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English, Longman. Mathesius, V. (2001) Nebojte se angličtiny, H&H.Greenbaum, S. - Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language (Essex: Longman,1990)Fried, V. (1954) Anglická interpunkce, SPN.Leech, G. (2006) A Glossary of English Grammar, Edinburgh University Press. MacArthur, T., The Oxford Companion to the English Language (Oxford: Oxford University Press, 1996)Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny, Karolinum UK. Pearce, M. (2007) The Routledge Dictionary of English Language Studies, Routledge.Vachek, J., Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné (Praha: H & H, 1999)Trudgill, P., J. Hannah, J. (1994, 3rd ed.) International English. A Guide to Varieties of Standard English, Arnold.Vachek J. (1994) Vzpomínky českého anglisty, H&H.

Požadavky

Získání zápočtu je podmíněno:účastí a prací v seminářích (dle pokynů vyučujících)odevzdáním seminární práce (datum odevzdání, rozsah a podmínky určí vyučující)úspěšným absolvováním testu ve zkouškovém období (připouští se jen jeden opravný termín, ostatní podmínky určí vyučující)Další informace jsou dostupné přes portál pro elektronickou výuku Moodle.

Garant

Mgr. Jiřina PopelíkováPhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.