Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Anglická mluvnice: morfologie I (AAA130041)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA130041 - Anglická mluvnice: morfologie I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.4. Kategorie substantiva - počitatelnost. 5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba. 10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální). 11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

Literatura

Základní literatura:Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004. Rozšiřující literatura:Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Garant

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.