Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Anglická mluvnice: morfologie II (AAA130042)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA130042 - Anglická mluvnice: morfologie II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Syntaktická a sémantická charakteristika slovesa (tranzitivita, dynamičnost, teličnost). Kategorie anglického slovesa - rod. Prostředky tvoření pasiva. Funkce užití pasiva.2. Kategorie anglického slovesa - způsob. Slovesné formy vyjadřující způsob. Význam způsobu.3. Nefinitní slovesné tvary - gerundium, participium, infinitiv. Formy a funkce. Sekundární predikace.4. Kategorie anglického slovesa - čas. Formy prosté a průběhové. Vyjadřování přítomnosti a současnosti. 5. Kategorie anglického slovesa - čas. Vyjadřování minulosti a předčasnosti.6. Kategorie anglického slovesa - čas. Vyjadřování budoucnosti a následnosti.7. Zájmena a jejich druhy. Zájmena osobní. Pád zájmen. Vyjadřování deiktické, generické, anaforické reference.8. Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná. Syntaktická funkce a druh reference. Zájmena zvratná a reciproční.9. Zájmena ukazovací. Zájmena vztažná. Zájmena tázací. 10. Zájmena neurčitá. Typy kvantifikátorů a druhy reference. 11. Adjektivum. Stupňování. Atributivní a predikativní adjektiva. 12. Adverbium. Tvoření příslovcí. Stupňování příslovcí. 13. Předložky jednoduché a složené. Sémantika předložek. Předložkové vazby. Spojky jednoduché a složené.

Literatura

Základní literatura:Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004. Rozšiřující literatura:Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Garant

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.Mgr. Jiřina Popelíková