Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Syntax (AAA22009B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA22009B - Syntax, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata přednášek a seminářů:1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce)2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový). 7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk)9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní)13. Vedlejší věty příslovečné

Literatura

Základní literatura: Allerton, D. J. (1982) Valency and the English Verb, London: Academic Press.Dušková, L. (2006 [1988])Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (Part II - Syntax), Academia Praha Dušková, L. (1999)Studies in the English language, Part II. Univerzita Karlova v Praze - KarolinumDušková, L. (2002) Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Univerzita Karlova v Praze - KarolinumHuddleston R., Pullum G.K. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press Quirk, R., Greenbaum, S. (1973) A University Grammar of English. London: Longman. Chapters 7-14Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvik, J. (1974) A Grammar of Contemporary English, Longman Group, Ltd. Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman

Garant

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.