Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Anglická mluvnice: syntax (AAA230050)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA230050 - Anglická mluvnice: syntax, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata přednášek a seminářů:1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce)2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový). 7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk)9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní)Vedlejší věty příslovečné

Literatura

Základní literatura: Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, část II, Syntax, Praha: Karolinum.Dušková, L., 1995, Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum.Quirk, R. a S. Greenbaum, 1985, A Student's Grammar of the English Language, Chapters 8-18, London: Longman.Doporučená literatura:Allerton, D. J., 1982, Valency and the English Verb, London: Academic Press.Dušková, L., 1999, Studies in the English Language - Part II., Praha: Karolinum.Huddleston, R. a G. K. Pullum, 2002, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press. Quirk, R. a S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.

Garant

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.