Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Didaktika AJ II (AAA300117)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA300117 - Didaktika AJ II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1: Opakování u?iva ZS. Historie a budoucnost VAJ. Nejnov?jší vývoj ve VAJ se z?etelem k Rad? Evropy a Evropským konvencím, dohodám a direktivám v oblasti VCJ/VAJ - Vzd?lanostní spole?nost.Shrnutí metod I. The Grammar-translation + the Communicative methods.Shrnutí metod II. Alternative methods.Výuka kultu?e: Klasifikace tohoto pojmu z hlediska aplik. Lingvistiky. Základní koncepty, jako multikulturalita, kulturní stereotypy, kulturologická etika aj.2: Výukové materiály - klasifikace; teorie a praxe u?ebnice.3: Výuka literatu?e II.4: Klasifikace jazyka, koncepce analyticá X syntetická (globální). Výuka výslovnosti (Metodologie - vždy v tomto semestru: deskripce jazykového elementu, prezentace, typy výuky, obtíže ve výuce a osvojení. Testování + ukázka ?ady specifických výukových materiál? nad rámec základní u?ebnice. Diskuse k výuce daného jevu.)5: Výuka gramatice; ("grammatical minimum").6: Výuka slovní zásoby a pravopisu; ("lexical minimum", diktát).7: Klasifikace ?D (?e?ové dovednosti). Vztah mezi ?D a JP (jazykové prost?edky). Integrované ?D. Výuka poslechu.8: Výuka mluvení a jazykovým funkcím. 9: Výuka ?tení; gradované ?ítanky. 10: Výuka psaní - specifika elektronické formy písemné komunikace; netiketa.11: Výuka p?ekladu a tlumo?ení. (P?eklad jako kontroverzní ?D ve VAJ.) 12: Testování, evaluace, klasifikace. Typy test?; chyba a pozitivní význam chyby ve VAJ. (R?zné p?ístupy k chyb? u jednotlivých metod - "Error analysis").13: Pedagogický výzkum - didaktická diagnostika; dialektická jednota praxe a teorie jako p?edpoklad úsp?šné výuky. (Významné osobnosti v d?jinách VAJ jako p?edstavitelé této koncepce.)14: P?íprava na praxi II: výuka - další typy p?ípravy. (forma- "handouts - discussion") (R?zné p?ístupy k roli u?itele u jednotlivých metod); (reflective teaching). Shrnutí u?iva za akademický rok - diskuse, evaluace.

Literatura

Literatura ke zkoušceII.1 BIBLIOGRAFIE - ZÁKLADNÍ Beneš, E.: Didaktika cizích jazyk?; SPN, Praha, 1970 (still excellent)1.* Brown, H.D.: Principles of Language Learning and Teaching; Prentice-Hall, 19942.* Celce-Murcia, M (editor).: Teaching English as a Second or Foreign Language; Thomson-Heinle, 2004, 2006 Chod?ra, Ries, Mothejzíková, Hanzlíková, Malí?: Didaktika cizích jazyk? na p?elomu století; Editpress, 2001 Chod?ra, Ries, Kollárová, Hanzlíková, Mothejzíková, Šigutová, Tandlichová, Zajícová: Sv?t cizích jazyk? dnes; Didaktis, Bratislava, 2004 Common European Framework of Reference for Languages; CUP, 2005, 2008 Mothejzíková, J.: Methodology for TEFL Teachers; SPN, Praha 1988 Spratt, Mary-Pulverness, Alan-Williams, Melanie; The TKT Course (Teaching Knowledge Test); CUP, 20063.* Ur, Penny: A Course in Language Teaching, Practice and Theory; CUP, 2008/ One of these titlesII.2 BIBLIOGRAFIE - DOPL?KOVÁ - výb?rov? 3 titulyTematika souhrnn?Doff, A.: Teach English; CUP, 1990, 2008Edge, J.: Essentials of English Language Teaching; Longman, 1993 Mistakes and Correction; Longman, 1990Ellis, R.: Understanding Second Language Acquisition; OUP, 1991Fontana, D.: The Education of the Young Child; Blackwell, 1984-91Gower, R., Philips, D.,Walters. S.: Teaching Practice Handbook; Heinemann, 1995Harmer, J.: The Practice of English Language Teaching; Longman, 1983-1991Haycraft, J.: An Introduction to English Language Teaching; Longman, 1978Head, K. - Taylor, P.: Reading in Teacher Development; Heineman, 1997Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyk?; SPN, Praha, 1988Holliday, A.: The Struggle to Teach English as an International Language; OUP, 2005Howatt, A.P.R. - Widdowson, H.G.: A History of ELT, Second Edition; OUP, 2005Krashen, S.D.: Second Language Acquisition and Second Language Learning; Prentice-Hall, 1988Larsen-Freeman, D.: Techniques and Principles in Language Teaching; OUP, 1986, 2006 orRichards, C.: + Rogers, T.S.: Approaches and Methods in Language Teaching; CUP, 1986, 2006Littlewood, W.T.: Foreign and Second Language Learning; CUP, 1991Mackey, W.F.: Language Teaching Analysis; Longman, 1967 (still excellent)Madsen, H.S.: Techniques in Testing; OUP, 1983Mareš, J.: Styly u?ení žák? a student?; Portál, Praha, 1998Mothejzíková, J.: Conducting an English Lesson in English; Praha, 1992Morrow, K.: Insights from the Common European Framework; OUP, 2005Nakone?ný, M.: Psychologie tém?? pro každého; Academia, Praha, 2004 Úvod do psychologie; Academia, Praha 2005Oxford, R.L. - Scarella, R.C.: The Tapestry of Language Learning; Thomson-Heinle, 2004 : Language Learning Strategies; Heinle and Heinle Publishers, Boston, 1990Perclová, R.: Evropské jazykové portfolio; Praha, MŠMT, 2001Richards, J.C. - Renandya, W.A.: Methodology in Language Learning; CUP, 2004, 2008Scrivener, J.: Learner Teaching; CUP, 1995,2004, 2008Spole?ný evropský referen?ní rámec pro jazyky; Council of Europe, Univerzita Palackého, Olomouc, 2002Ur, P.: A Course in Language Teaching; CUP, 1999, 2008Wajnryb, R.: Classroom Observation Tasks; CUP, 1992Wallace, M.J.: Training Foreign Language Teachers; CUP, 1991, 2008White, R.V.: Management in ELT; CUP, 1991Willis, J. Willis, D.: Challenge and Change in Language Teaching; Heinemann, 1996II.3 ELT/TEFL/TESOL PERIODICALSAnnual Review of Aplied Linguistics; CUPAPPLIED LINGUISTICS; OUP (eds.: K. Morrow)Bilingualism; CUPCizí jazyky ve škole; FrausELT JOURNAL; OUP (ed.:G. Kasper, G. Cook)English Today; CUPFORUM - English Teaching; Us Department for Teachers of EnglishLanguage Teaching; CUPReCALL; CUPStudies in Second Language Acquisition; CUP

Garant

doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.