Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Klasická latina (AAH100037)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100037 - Klasická latina, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Spolehlivé zvládnutí latinské morfologie2. Klíčové jevy latinské syntaxe 3. Infinitivní a předložkové vazby, používání konjunktivů ve složitých souvětích4. Seznámení s latinskou slovní zásobou typickou pro bohemikální středověkou latinu.

Literatura

J. Zachová, Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů I, Praha 1997 a další vydání J. Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny na základě latinských citátů, živých slov a rčení (přehled latinské gramatiky na str. 131-155), Praha, nakl. Karolinum 2011, 2012 F. Novotný - J.M. Pražák - J. Sedláček, Latinsko-český slovník I-II, Praha 1955 a řada dalších vydání

Požadavky

V prvním semestru kursu je atestací zápočet (jen pro některé obory a typy studia; je rovněž možno jej absolvovat dobrovolně, pokud to studentům dovoluje plán studia). Je skládán písemnou formou ve dvou částech. První kontroluje znalost latinské slovní zásoby poznané během prvního semestru, druhá ověřuje zvládnutí latinské morfologie.Ve druhém semestru končí kurs zkouškou. Její písemná část opět ověřuje znalost slovní zásoby v rozsahu celé používané cvičebnice, druhé kontroluje zvládnutí latinské morfologie a především základních latinských syntaktických jevů (infinitivní a participiální vazby, konjunktivní souslednost časová). V ústní části zkoušky student bez slovníku překládá předem připravené jednoduché latinské texty českého původu a komentuje je z jazykového hlediska.

Garant

PhDr. Jan Kalivoda

Vyučující

PhDr. Jan Kalivoda