Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Nauka o pramenech raného novověku (AAH100041)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100041 - Nauka o pramenech raného novověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

I. Co je pramen - klasifikace pramenů - prameny k ranému novověku - základní slovníky, bibliografie a repertoria - hmotné prameny (Bilder und Dinge) - Realienkunde?II. Obrazové prameny: existuje historická ikonografie? - slovníky, encyklopedie a jiné pomůcky - alegorie a emblém: příklad grafických univerzitních tezí, příklad frontispisu - veduty a topografické prameny - portrét jako pramen - vybrané ukázky k interpretaci ze sbírek NGIII. Ego-dokumenty (deníky, štambuchy, paměti) - soukromé listy (korespondence) - prameny k dějinám cestováníIV. Dějepisectví I. (období humanismu a 30-leté války): národní kroniky - historické kalendáře - překladovost - šlechtické dějepisectví - univerzitní dějepisectví - městské dějepisectví - židovské dějepisectví - pamětiV. Dějepisectví II. (období baroka a osvícenství): katolické dějepisectví a jeho žánry - jazyková otázka - vědecký dějepis a spisování pro lid - topografická literatura - reflexe českých zemí u zahraničních autorů - biografické sérieVI. Publicistika: noviny - letáky - polemická literatura - začátky periodického tisku; historické písně, kramářské písněVII. Jiné barokní prameny: kázání - legenda - divadelní texty; kolokvia a zápočty (test)

Literatura

Josef PAUSER - Martin SCHEUTZ - Thomas WINKELBAUER (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Wien-München 2004Josef Petráň, Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Robert Kvaček, Eduard Maur, Karel Novotný, Anna Skýbová, Otto Urban: Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech. Praha FF UK 1983 (skriptum)František KUTNAR, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I. Praha 1973. Reedice Praha, NLN 1997Milan KOPECKÝ, Český humanismus. Praha 1988Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha, Karoli­num 1993Jaroslav KOLÁR, K typologii české historické prózy období humanismu. FHB 11, 1987, s. 345-363Zdeněk KALISTA, České baroko. Praha 1941Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století. Vyd. [Miloš Sládek]. Praha 1994 (= Literární archiv 27)Milena LENDEROVÁ - Jiří KUBEŠ (edd.), Osobní deník a korespondence - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, série C, FHS, Suppl. 9, 2004Petr MAŤA, Nejstarší české a moravské deníky. FHB 18, 1997, s. 99-120Josef VOLF, Dějiny novin v Čechách do r. 1848. Praha 1930Simona BINKOVÁ a Josef POLIŠENSKÝ (vyd.), Česká touha cestovatel­ská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Praha 1989

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.