Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny správy v letech 1526-1848 (AAH100043)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100043 - Dějiny správy v letech 1526-1848, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Teritoriální vývoj českých zemí a habsburské monarchie v období raného novověku - územně správní celky a jejich vztahyImperium mixtum: stavovská a panovnická správa v období 1526-1620, jejich vztahy a konfliktyZákladní pilíře stavovské správy: zemské úřady, zemský sněm a zemský soud, krajská správaNové tendence v budování zemské správy: česká komora, apelační soud a česká kancelář - nové profesionální a panovníkem ovládané instituce jako protiváha stavovstvíČechy a vedlejší země České koruny: rozdíly, podobnosti a vztahy v ohledu správnímPanovnický dvůr a státní správa na příkladu dvora Rudolfa II.Nové pilíře státní správy: centrální instituce s působností v celém soustátí, nástroj absolutismu a integrace - tajná rada, dvorská komora, dvorská rada válečnáPobělohorské změny: posilování absolutistických tendencí v zemské správě - nová úloha české dvorské kanceláře a zemských místodržitelství, úpadek stavovských institucíVývoj v českých zemích a uherských zemích - srovnání dvou modelů vývojeTereziánské a josefínské reformy státní správy jako úspěšný projekt - dovršení tendencí k profesionalizaci (byrokratizaci) a centralizaci, pronikání státu do předtím autonomních správních oblastí a na nižší úrovně správyVývoj úřednického stavu a chápání státní správy v 17. a zejména v 18. století - zrod osvícenského úředníkaZvláštní správy I.: Církevní správa. Od nábožensky rozdělené země k protireformačnímu jednověří - Harrachovy reformy - církev a stát - josefínské reformy církevní správyZvláštní správy II.: Městská správa. Od středověké privilegovanosti a roztříštěnosti k jednotícím tendencím a osvícenské regulaci magistrátů - městská správa a politické postavení městského stavu - vývoj k větší členitosti vnitřní správy velkých sídel - vývoj k posilování odbornosti Zvláštní správy III. Patrimoniální správa. Mezi správou poddaných a správou hospodářskou. Panství, velkostatek a dominium - správa v procesu majetkové centralizace. Patrimonium jako nižší článek státní správy aneb přenesené kompetence - situace před r. 1848.Topografie správních sídel v Praze - malá vycházka do terénu.

Literatura

Jan Janák - Zdeňka Hledíková - Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005Karel SCHELLE, Vývoj správy na Moravě a ve Slezsku. Brno 1991.Vývoj státní správy v dokumentech Část 1. Do roku 1945. Brno 1992.Thomas Fellner - Heinrich Kretschmayr, Die österreichische Zentralverwaltung I. Wien 1907Friedrich Walter, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955 (z pozůstalosti vydal Adam Wandruszka). Wien 1972Jaroslav Pánek, Problémy stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první polovině 16. stol. FHB 4, 1982, s. 179-219; týž, Stavovství v předbělohorské době. FHB 6, 1984, s. 163-219; týž, Politický systém předbělohorského státu (1526-1620). FHB 11, 1987, s. 41-101František Roubík, Místodržitelství v Čechách v letech 1577-1749. SAP 17, 1967, s. 539-603František Roubík, K vývoji zemské správy v Čechách v letech 1749-1790. SAP 19, 1969, s. 41-188Ludmila Kubátová, K otázkám ústřední a české zemské finanční správy v 16.-18. století. SAP 25, 1975, s. 95-142 Stefan SIENELL, Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Personelle Strukturen und Methoden zur politischen Entscheidungsfindung am Wiener Hof. Frankfurt am Main 2001. Valentin URFUS, 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha, 2002. 152 s.Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576-1612. Praha 2002Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstand. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619). München 1994.Lenka Bobková - Radek Fukala, Slezsko jako součást zemí české koruny. In: Slezsko - perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha 2007, s. 23-78Marie-Elisabeth Ducreux, Czechy i Węgry v monarchii habsburskiej w XVIII-XIX wieku. In: Historia Europy Środkowo-Wschodniej I. (red. Jerzy Kloczowski). Lublin 2000, s.344-396Eliška Čáňová, Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671). SAP 35, 1985, s.486-560 Osm set let pražské samosprávy. Sborník příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy. [Sest.]: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek. Praha 2002

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.