Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základní kurz českých dějin raného novověku (AAH100061)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100061 - Základní kurz českých dějin raného novověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Věcné a časové vymezení raného novověku, základní pojmy I. 2. Věcné a časové vymezení raného novověku, základní pojmy II. 3. Základní typy pramenů 4. Výzkum a výuka dějin raného novověku v České republice 5. Monasteriologická problematika 6. Raně novověká šlechta jako téma výzkumu 7. Církevní správa v raném novověku 8. Počítače v historickém výzkumu raného novověku 9. Prameny a literatura k problematice třicetileté války 10. Města v raném novověku, prameny a metody výzkumu 11. Písemné prameny (archivní síť, knihovny) 12. Edice pramenů, bibliografie

Literatura

Literatura: František Kavka: Příručka k dějinám Československa do roku 1648, Praha 1965. Jaroslav Pánek: Brlínské výzkumné středisko pro dějiny středovýchodní Evropy a jeho vědecký profil v rámci německé historické bohemistiky. ČČH 93, 995, s. 107-116. Winfried Schulze: Einführung in die Neuere Geschichte. Stuttgart 1996. Pavla Horská - Eduard Maur - Jiří Musil: Zrod velkoměsta. Praha -Litomyšl 2002, kap. - Město raného novověku. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1998, kap. III. Václav Bůžek: Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody a perspektivy bádání).? CČH 91, 1993, s. 37-54. Václav Bůžek: Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let. Opera historica 7, 1999, s. 5-25.