Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základní kurz obecných dějin středověku (AAH100067)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100067 - Základní kurz obecných dějin středověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Studenti by měli získat přehled o geograficko-politickém uspořádání středověké Evropy, obecných souvislostech jejího vývoje a hlavních vývojových tendencí, základní struktuře tehdejší společnosti, její ekonomické základně a vývoji křesťanství a křesťanské církve.Zkouška se bude skládat z písemné části (test na základě uvedeného okruhu témat) a ústní části (pohovor nad přečtenou literaturou). Studenti jsou povinni předložit seznam prostudované literatury (minimálně 5 monografií ze seznamu doporučené literatury oddíl B). Okruh témat ke zkoušce Základní kurz dějin:Germánská expanze 4.-5. století, rozpad antického světa a formování barbarsko-germánských království na území západořímské říšeKřesťanství v římské říši ve 4.- 5.stoletíVýchodní, jihovýchodní a střední  Evropa v období stěhování národůFranská Evropa: struktura říše a způsoby její správy, otázka císařství a vztah k ByzanciVznik a formování slovanských států  v raném středověkuChristianizace EvropyOttonské císařství, jeho vznik, význam, otázka tzv. říšské církve, vazby k Byzanci a papežství; sálské a štaufské impérium.Clunyjsko-gregoriánská reforma, její mocensko-politický aspekt a boj o investituru; význam a výsledky; boj papežství o světovládu, vztah světské a církevní moci.Západní Evropa raného středověku (geneze a základní uspořádání Francie, Anglie, specifická situace v Itálii)Specifika byzantské civilizace a vývoje  východní a jihovýchodní EvropyRozkol  mezi východní a západní církví, odlišnosti, pokusy o uniiIdea a realita křížových výpravStředověké herezeCírkevní řády ve středověkuAnjouovské imperium, anglo-francouzský konflikt a jeho důsledky pro vrcholně středověké uspořádání Francie a Anglie, stoletá válka.Poštaufská říše a Evropa (cesta k říšskému teritoriálně-dynastickému partikularismu), říše a papežství, říše a západní Evropa)Konciliární hnutí v 15.století a první pokusy o reformu církveByzanc a Balkán ve středověku, boj s tureckou agresíRuské země pod tatarskou nadvládou, počátky jejich sjednocování, moskevský stát  v 15.- 16.století, dokončení sjednocovacího procesuEkonomika raného a vrcholného středověku - feudální statek, středověké město, obchod. 

Literatura

 Předkládaný seznam doporučené literatury ke zkoušce z obecných dějin středověku (pro ARHP) nepředstavuje úplný výčet odborné četby k uvedenému tématu. Byl vypracován podle těchto zásad:      - obsahuje pouze literaturu v českém jazyce;      - uvedené tituly obsahuje některá z databází Národní knihovny ČR (Klementinum), nebo katalog  Historického semináře (knihovna historických ústavů a kateder FF UK, místnost 203);      - jde o literaturu, která vyšla v posledních dvou desetiletích. Literatura uvedená pod A) se předpokládá jako základní, přehledová. Student předloží u ústní zkoušky seznam minimálně 5 prostudovaných titulů,  uvedených pod B) A) kompendia a přehledyBrooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.Collins, R., Evropa raného středověku, Praha 2005.Drška, V. - Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995.Honzák, F. /Pečenka, M./Stellner, F. /Vlčková, J., Evropa v proměnách staletí, Praha 2001.Hrochová, V.  a kol., Úvod do problematiky raného feudalismu, I. 4.-7.století, Praha 1990.LeGoff, J., Kultura středověké Evropy, Praha 2005.LeGoff, J./Schmitt, J.-C. (eds.), Encyklopedie středověku, Praha 2008.Matthew, D., Svět středověké Evropy, Praha 1997.Mezník, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5. -11. století), Brno 1997.Mundy, J., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008.Picková, D., Nástin vývoje evropských zemí v období rozvitého feudalismu, Praha 1988.Stemberger, G. (ed.), 2000 let křesťanství, Praha 1999.Úvod do problematiky raného feudalismu, II. 7-11.století, Praha 1985.Dějiny jednotlivých evropských zemí a států, příslušné kapitoly pro období do konce 15. stol.; edice NLN B) odborná literatura (monografie a práce syntetické povahy)Bednaříková, J., Frankové a Evropa, Praha 2009.Bednaříková, J., Stěhování národů, Praha 2003.Bednaříková, J./Měřínský, Z. /Homola, A., Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009.Beranová, M., Slované, Praha 1988.Bridge, A., Křížové výpravy, Praha 1995.Dawson, Ch., Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty, Praha 1994.Drška, V., Zikmund Lucemburský, Praha 1996.Duby, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha 1997.Duby, G., Umění a společnost ve středověku, Praha/Litomyšl 2002.Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.Duby, G., Vznešené paní 12. století I-III, Brno 1997-1999.Duby, G., Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.Dvorník, F., Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 2008.Ehlers, J. a další, Francouzští králové v období středověku, Praha 2003.Ennenová, E., Ženy ve středověku, Praha 2001.Fröhlich, R., Dva tisíce let dějin církve, Praha 1999.Grün, A. Svatý Benedikt z Nursie. Učitel duchovního života, Praha 2004.Havlík, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987.Heather, P, Gótové, Praha 2002.Heers, J., Západ ve 14. a 15. století, Praha 1971.Herrinová, J., Ženy v purpuru. Panovnice středověké Byzance, Praha 2004.Hoensch, J. K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-             1437), Praha 2003.Hrochová, V., Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982.Hrochová, V., Vybrané problémy současné byzantologie, Praha 1978Hrochová, V. - Tůma, O., Byzantská společnost (skriptum), Praha 1991.Hrochová, V. - Hroch, M., Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996.James, E., Frankové, Praha 1997.Jedin, H., Malé dějiny koncilů, Praha 1990.Kadlec, J., Dějiny katolické církve, 2, Církevní středověk, Olomouc 1993.Kaufmann, H.. Maurové a Evropa, Praha 1982.Keller, H., Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004.Košnar, L., Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze, Praha 1993Krieger, K.-F., Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III.             (1415-1493), Praha 2003.Kudrna, J., Dějiny Itálie 5. -18. století, Brno 1983.Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska a anglosaské Anglie, Brno 1989.Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska, Brno 1979.Kudrna, J., Materiály ke středověkým dějinám, Francie, Španělsko a anglosaská Anglie,       Praha 1984.Lambert, M. D., Středověká hereze, Praha 2000.Lášek, J. B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997.Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2002.LeGoff, J., Intelektuálové ve středověku, Praha 1999.LeGoff, J., Středověká imaginace, Praha 1998.LeGoff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999.LeGoff, J., Svatý František z Assisi, Praha 2004.LeGoff, J., Zrození očistce, Praha 2003.Meier, M., Justinián: život a vláda východořímského císaře, červený kostelec 2009.Müller, Z., Svět Arabů, Praha 1989.Müller, Z., Islám, Praha 1997.Oppl, F., Fridrich Barbarossa: císař a rytíř, Praha/Litomyšl 2001.Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002.Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004.Pražák, R. a kol., Dějiny Maďarska, Brno 1993.Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996.Rapp, F., Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., Praha/Litomyšl, Paseka, 2007.Rendina, C., Příběhy papežů. Dějiny a tajemství, Praha 2005.Runciman, S., Pád Cařihradu, Praha 2003.Ryś, G., Inkvizice, Praha 2004Říčan, R., 12 století církevních dějin, Praha 1990.Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000.Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995.Tauer, F., Svět islámu, jeho dějiny a kultura, Praha 1984.Thompson, E. A., Hunové, Praha 1999.Todd, M., Germáni, Praha 1999.Urban, J., Kresčak 26. srpna 1346, Praha/Litomyšl 2000.Weatherford, J., Čingischán a utváření moderního světa, Praha 2006.Zástěrová, B., Dějiny Byzance, Praha 1992.

Garant

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.