Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Festivity - prameny a interpretace (AAH500195)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500195 - Festivity - prameny a interpretace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

TEMATICKÉ OKRUHY:1)            Úvod do problematiky:  prameny, dosavadní bádání, metody výzkumu2)            Festivity panovnického dvora ve středověku (korunovace, svatby, pohřby atd.)3)            Slavnosti na dvoře českých panovníků v raném novověku (korunovace, holdovací cesty, slavnosti Řádu Zlatého rouna, sňatky, pohřby ad.)4)            Církevní rituály a festivity5)            Slavnosti na aristokratických dvorech v raném novověku (křtiny, sňatky atd.)6)            Festivity a ceremoniály v městském prostředí  

Literatura

 VYBRANÁ LITERATURA:Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006Lenka BOBKOVÁ – Mlada HOLÁ (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha-Litomyšl 2005Tomáš Borovský – Robert Antonín, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2009Václav BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I. do Prahy 8. listopadu 1558, in: Luděk Březina - Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 112-128Václav BŮŽEK - Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Zdeněk VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL (ed.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku (= Opera Historica 8), České Budějovice 1996Dana DVOŘÁČKOVÁ-Malá - Jan ZELENKA (edd.), Dvory a rezidence I-III, Praha 2007-2009 (= Mediaevalia Historica Bohemica Supplementum 1-3)Josef GRULICH, "Slavnostní okamžiky" – svatební a křestní obřad v období raného novověku (Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny 17. století), Historická demografie 24, 2000, s. 49-82. Martin HOLÝ, Šlechtické sňatky v českých zemích v letech 1500 až 1650, Historická demografie 27, 2003, s. 5-35Martin HOLÝ, Křest ve šlechtickém prostředí českých zemí na prahu novověku, Historická demografie 28, 2004, s. 15-33Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010Jiří HRBEK, České barokní korunovace, Praha 2010Jiří HRBEK, Rituál jazyka – jazyk rituálu. Příspěvek k politické komunikaci raného novověku na příkladu českých barokních korunovací, FHB 22, 2006, s. 211-250Pavel KRÁL, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004Jiří KUTHAN – Miroslav ŠMIED, Korunovační řád českých králů, Praha 2009Josef MACEK, Slavnosti a zábavy v jagellonském věku, Opus Musicum 19, 1987, s. 257-262Alexandra NAVRÁTILOVÁ, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004Martin NODL, Rituál královských zásnub a svateb, in: Antropologické přístupy v historickém bádání, ed. Martin Nodl a Daniela Tinková, Praha 2007, s. 163–187Martin NODL – František ŠMAHEL (edd.), Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě14. a15. století, red., Praha 2009Jaroslav PÁNEK, Aristokratické slavnosti české renesance, Opus Musicum 19, 1987, s. 289-297Jaroslav PÁNEK,, Divadelní představení jako výraz sebereprezentace předbělohorského aristokrata (Vizualizace slova v Sarmacii Jana Zajíce z Házmburka), in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 181-188. Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hlavního města Prahy1989 a 1991, Documenta Pragensia XII, Praha 1995Josef PETRÁŇ a kol., Dějiny hmotné kultury II/1, II/2, Praha1995 aPraha 1997Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května – 1. června 2007 v Brně, Brno 2008Andrea ROUSOVÁ (ed.), Tance a slavnosti 16. - 18. století, Praha 2008Petr SOMMER – Dušan TŘEŠTÍK – Josef ŽEMLIČKA, Přemyslovci: budování českého státu, Praha 2009František ŠMAHEL, Die königlichen Feste im mittelalterlichen Böhmen, Bohemia 37, 1996, s. 271–290František ŠMAHEL, Královské slavnosti ve středověkých Čechách, in: IDEM, Od středověku k renesanci, Praha 2002, s. 107-132Miloš ŠTĚDROŇ - Josef VÁLKA, Svátky a slavnosti v dějinách kultury, Opus musicum 17, 1985, s. 289-297Štěpán VÁCHA – Irena VESELÁ – Vít VLNAS a kol., Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha 2009 Martin WIHODA - Demeter MALAŤÁK (ed.), Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky, Brno 2006Čeněk ZÍBRT, Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk, Praha 1889Josef ŽEMLIČKA, Přemyslovci. Jak žili, vládli a umírali, Praha 2005Václav ŽŮREK, Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program, Časopis Národního muzea - řada historická 176, 2007, s. 105-143 

Garant

PhDr. Mlada Holá, Ph.D.