Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Metodika vědecké práce (AAN120008)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAN120008 - Metodika vědecké práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Přibližná struktura kurzu (pořadí lekcí se může měnit):1. Základy obecné metodologie vědyVědecký a nevědecký přístup k (sociální) realitě; substance a logika vědecké práce; vztah teoretického a empirického poznání; role individuálních zkušeností a vědecké imaginace2. Studium a vědecká práceTypy studentských prací - písemný i ústní projev, jejich obecné nároky a přínos3. Témata vlastních prací a specializaceVýběr tématu, vědecká a společenská relevance tématu, problémy a výhody osobního vztahu k tématu; prvotní orientace v tématu4. Odborný text, jeho čtení a zpracováníDruhy odborných textů; struktura vědeckého textu; kritické čtení odborných textů; organizace informací5. Informační zdrojeVyhledávání informací, zpracování (systematické) rešerše literatury6. Formální stránka psaní odborného textuZáklady etiky vědecké práce, citace a parafrázování; formální struktura odborného textu; formální kultura práce (grafy, základní tabulky)7. Věcná stránka psaní odborného textuČlenění textu (logická struktura textu, kapitoly, odstavce) a jeho obsahu; základy písemné argumentace8. Metodologické funkce vědyDeskripce a klasifikace, explikace, predikce9. Výzkumné procedury a techniky Statistická, monografická, typologická, experimentální, historická metoda, kvantitativní a kvalitativní metody, metodika výzkumu10. Vymezení sociálního výzkumuSociální realita, sociální jev, sociální informace11. Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií Základní a aplikovaný výzkum, jednorázový a opakovaný výzkum, akční výzkum12. Struktura empirického výzkumuProjekt výzkumu, problémová situace a zadání výzkumu13. Výzkumná otázka a hypotézyFormulace výzkumné otázky, význam a typy hypotéz

Literatura

Povinná literatura:DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-822-9.ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005. ISBN 80-86429-40-7.Doporučená literatura:FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-7067-841-0.JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do metodologie sociologického výzkumu. Praha: FSV UK, 1992. ISBN 80-7066-662-5.PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-799-0.SPOUSTA, Vladimír a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2387-2.Web:Guide to undergraduate dissertations (http://www.socscidiss.bham.ac.uk/)

Garant

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.Mgr. Eva Kyselá

Vyučující

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.Mgr. Eva Kyselá