Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Sociální psychologie (AAN120011)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAN120011 - Sociální psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Povinná literatura:HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-198-3.ARONSON, Elliot. Tvor společenský. Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-891-6.VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. Praha: ISV, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.Doporučená literatura:NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0690-7.VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK (ed.). Aplikovaná sociální psychologie. I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK (eds.). Aplikovaná psychologie II. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5.WATZLAVICK, Paul, Janet D. BAVELASOVÁ a Don D. JACKSON. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. ISBN 80-86088-04-9.EVANS, Dylan a Oscar ZARATE. Evoluční psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-611-X.FLETCHER, Garth, J., O. a Margaret S. Clark. (eds.). Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes. Blackwell Publishers Ltd, 2007. ISBN 9780631212287, Online ISBN 9780470998557, DOI: 10.1002/9780470998557.HEWSTONE, Miles a Wolfgang STROEBE. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5. HOFSTEDE, Geert a Gert J. HOFSTEDE. Kultury a organizace. Praha: Linde, 2007. ISBN 80-86131-70-X.LORENZ, Konrad. Takzvané zlo. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2003, 234 s. ISBN 80-200-1098-x.MYERS, David, G. Social psychology. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 9738712806222.PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-885-6.ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6.ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-69-9.VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-128-0.VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Požadavky

Zápočet:Studenti prezenčního studia k zápočtu vypracují a ve výuce budou prezentovat písemnou práci v rozsahu 3-5 normostran navazující na realizaci sociálně-psychologického výzkumu. Téma práce je třeba předem konzultovat s vyučujícími. Termín prezentace bude určen vyučujícími. Studenti kombinovaného studia k zápočtu vypracují a ve výuce budou prezentovat písemnou práci v rozsahu 7-10 normostran navazující na realizaci sociálně-psychologického výzkumu nebo vycházející z jejich profesní praxe. Téma práce je třeba předem konzultovat s vyučujícími. Termín prezentace bude určen vyučujícími. Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným katedrou pro vypracování písemných prací (viz Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce). Titulní strana písemné práce má obsahovat název předmětu, název práce, jméno studenta, ročník, formu studia a datum vypracování práce. Práce musí mít stručný Úvod a Závěr, měla by být členěna do kapitol (s Obsahem). Práce musí obsahovat Soupis bibliografických citací (využité zdroje v textu - odborné knižní prameny, odborné články, případně další zdroje).Zkouška:Požadavkem ke zkoušce u studentů prezenčního studia je zápočet a účast minimálně 90% na dvoudenním sociálně-psychologickém semináři. U studentů kombinovaného studia je požadavkem ke zkoušce zápočet a účast na dvoudenním sociálně-psychologickém semináři. Maximálně 50% účasti na semináři může být u studentů kombinovaného studia nahrazeno písemnou prací v rozsahu 7 normostran, která bude představovat program jednodenního komunikačního tréninku s popisem konkrétních technik. Práci je nutné konzultovat s vyučujícími.Požadavky k ústní zkoušce jsou stručně charakterizovány obsahem předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu) a seznamem otázek ke zkoušce v příloze sylabu. Požadována je znalost povinné literatury, pro výborný výsledek zkoušky znalosti z některých titulů doporučené literatury. K ústní zkoušce budou vypsány minimálně tři termíny a jeden termín v následujícím zkouškovém období.

Garant

PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.