Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Starší česká literatura (ABO100007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100007 - Starší česká literatura, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Starší česká literatura I - seminář_Marie Škarpová Požadavky pro získání atestace:zodpovědná domácí příprava (četba) a aktivní práce v semináři (zapojování do diskuse); krátký referát Charakteristika kurzu:Seminární setkání budou mít podobu společných pokusů o interpretaci vybraných středověkých bohemikálních textů: budeme se snažit reflektovat historický horizont jejich vzniku a společenskou funkci, a to při vědomí nemožnosti uniknout ze své vlastní historické situace. Zároveň se budeme seznamovat s již existujícími interpretacemi a reflektovat jejich silné i slabé momenty.Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími bude - vyjma  estetického zážitku - snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření si obrazu bohemikální středověké literatury. Zároveň nám jednotlivé texty poskytnou prostor k zamýšlení nad některými obecnějšími otázkami (např. dějinnost literatury, literatura a paměť; služebnost a angažovanost umění; vztah literatury a folkloru; proměnnost literárního provozu a literární komunikace vůbec; pojetí národní literatury).Kritérii pro výběr textů k interpretaci byla nejen snaha o naznačení časové, jazykové, stylové, funkční a žánrové šíře české středověké literatury, ale též zařazování daných textů do českého literárního kánonu, příp. jejich "provokativnost" pro současného čtenáře.Konkrétní texty k interpretaci budou k dispozici na začátku semestru.  Tematické okruhy:I. bohemikální středověká hagiografieII. bohemikální středověká historiografieIII. bohemikální středověká lyrika duchovní a milostná, podoby interference sakrálního a profánního ve středověké kultuřeIV. středověký rytířský eposV. bohemikální středověká satiraVI. podoby bohemikální středověké divadelní performanceVII. bohemikální spory a disputace  Literatura základní: Hrabák, J. - Havránek, B. (eds.): Dějiny české literatury I. ČSAV, Praha 1959.Havránek, B. - Hrabák, J. a kol. (eds.): Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu. ČSAV, Praha 1957.Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN, Praha 1998.Lehár, J. - Stich, A. (eds.): Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů I. NLN, Praha 1998.Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 - 4. Academia, Praha 1985-2008.  Literatura výběrová: Bartlová, M.: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo, Praha 2012.Baumann, W.: Die Literatur des Mittelalters in Böhmen. Collegium Karolinum, München 1978.Bohatcová, M.: Česká kniha v proměnách staletí. Panorama, Praha 1990.Curtius, H. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, Praha 1998.Černý, V.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. MF, Praha 1999.Čiževský, D. S.: Kleinere Schriften II, Bohemica. W. Fink, München 1972.Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Vyšehrad, Praha 1990.Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Argo, Praha 1998.Gurevič, A.: Kategorie středověké kultury. MF, Praha 1978. (Nebe, peklo, svět, cesty k lidové kultuře středověku. H&H, Jinočany 1996)Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století.Academia - Divadelní ústav, Praha 2007.Jakobson, R.: Verš staročeský.In: Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995.Jiroušková, L. (ed.): Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Sborník přednášek o kultuře a literatuře středověku … KLP, Praha 1998.Kolár, J.: Návraty bez konce. Atlantis, Brno 1999.Kolár, J.: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Atlantis, Brno 2007.Le Goff, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Vyšehrad, Praha 2002.Lehár, J.: Česká středověká lyrika. Vyšehrad, Praha 1990.Lehár, J.: Nejstarší česká epika. Vyšehrad, Praha 1983.Lehár, J.: Studie o sémantizaci formy. Karolinum, Praha 2005.Nechutová, J.: Latinská literatura českého středověku. Vyšehrad, Praha 2000.Petrů, E.: Zašifrovaná skutečnost. Profil, Ostrava 1972.Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Votobia, Olomouc 1996.Pražák, E.: Stati o české středověké literatuře. Euroslavica, Praha 1996.Svejkovský, F.: Z dějin českého dramatu. UK, Praha 1966.Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Divadelní ústav a KLP, Praha 1998.Stanovská, S. - Kern, M.: Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Masarykova univerzita, Brno 2013.Škarka, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví. Odeon, Praha 1986.Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Argo, Praha 2002.Večerka, R.: Staroslověnská etapa českého písemnictví. NLN, Praha 2010.Veltruská, J.: Posvátné a světské. Osm studií o starém českém divadle. Divadelní ústav, Praha 2006.Vilikovský, J.: Písemnictví českého středověku. Vyšehrad, Praha 1948. Starší česká literatura I - seminář_Jiří HošnaTémata seminářů starší české literatury I. 1. Anticko-křesťanské základy evropských literatur. Srov. Curtius, Auerbach.a/ Na vybraném biblickém textu ukázat jednotlivé "smysly".b/ Na vybraném díle antického autora demonstrovat teorii stylů a způsob zobrazení skutečnosti.2. Literární reflexe utváření středověké západní a východní Evropy. ˇa/ Sv. Řehoř Veliký: Život sv. Benedikta z Nursie. Řehole sv. Benedikta.b/ Sv. Jan Damašský: O pravé víře. R. Dostálová: Byzantská vzdělanostc/ Karolínská renesance. Einhardův Život Karla Velikého. Vztah k Suetoniovu životu císaře Augusta.d/ Sv. Konstantin - Cyril: Proglas. Život sv. Konstantina - Cyrila. Život sv. Metoděje. Náboženský, kulturní a politický program Slovanů - Moravanů.e/ Jeho přenesení - translatio do Čech: I. staroslověnská legenda o sv. Václavovi a legenda Kristiánova. Textologické zkoumání legend.f/ Sázavský klášter. Legendy o sv. Prokopovi. Vztah Karla IV. k moravskému odkazu a k slovanské liturgii.3. Svatý Václav v legendách a v historii. Možnosti historického uchopen Václavovy postavy postupy a prostředky literárněvědného výzkumu.4. Kosmovi panovníci. Od Přemysla Oráče k Soběslavovi I.5. Soběslav I. v Letopise Kanovníka vyšehradského a v hodnocení moderních historiků: Srov. V. Vaníček: Soběslav I., J. Žemlička: Přemyslovci, Čechy v době knížecí …6. Kněžská intelektuálská elita ve službách panovníka: Vincentius a jeho obraz Vladislava II (I.) a biskupa Daniela. Jarlochův postoj k vládcům.7. Spiritualita žen a její projevy v umění a literatuře. Ctihodná Mlada - založení kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Svatojiřské kulturní centrum - abatyše Kunhuta.8. Dílo sv.  Anežky Přemyslovny Na Františku. Jeho spirituální, kulturní a politický rozměr.9. Dominikánská spiritualita - Legenda aurea v českém prostředí. Osobnost svaté Zdislavy z Lemberka.Nová funkce legend. Blahoslavený Hroznata. Nejstarší české veršované legendy.10. Ideály emancipované šlechty v Alexandreidě a v rýmované kronice třč. Dalimila.Pohled kronikářů církevního ideálu - Zbraslavská kronika, Druhé pokračování Kosmy11. Kurtoazie v českých zemích a ideál rytířské kultury. Od německých skladatelů k vlastnímu českému výrazu.12. Nová společnost a její literární nároky v době vlády Lucemburků. Dílo Karla 1V. a jeho dvorského okruhu:a/ kronikářstvíb/ duchovní epika.13. Doznívání rytířských hodnot v době vnuků Jana Lucemburského. Rodová pověst o Meluzíně v rodě Lucemburků a Valois. Návštěva Karla IV. ve Francii 1378. Rytířské ideály jeho vlastního bratra Václava Lucemburského, syna Václava IV. a moravského markraběte Jošta. Próza českého středověku.14. Proměna tradičních hodnot předhusitské společnosti. Satiry.15. Společnost a církev na sklonku vrcholného středověku na Západě a v Čechách. Úsilí Karla IV., Arnošta z Pardubic a Jana z Jenštejna o nápravu mravů. Štítenský jihočeský reformní okruh.Další témata podle vlastních návrhů jsou vítána.   Starší česká literatura I - seminář_Kateřina Smyčková Požadavky pro získání atestaceAktivní účast (spojená s domácí četbou zadaných textů), max. 3 absence. Témata a texty22. 10. Středověká duchovní lyrika: Hospodine, pomiluj ny; Svatý Václave; Kunhutina modlitba29. 10. Středověká duchovní a milostná lyrika: Slóvce M; Otep myrry; Barvy všecky; Dřěvo sě listem odievá5. 11. Středověká hagiografie: Život Konstantinův, Legenda o sv. Václavu (Crescente fide), Legenda o sv. Kateřině12. 11. Středověká historiografie: Kosmova kronika, Dalimilova kronika, kroniky doby Karlovy19. 11. Středověké drama: Mastičkář26. 11. Středověká hrdinská a rytířská epika: Alexandreida; Tandariáš a Floribella3. 12. Středověké spory: Spor duše s tělem, Svár vody s vínem10. 12. Středověké spory: Tkadleček; Hádání Prahy s Kutnou Horou17. 12. Literatura doby husitské: Husova Postila; Jistebnický kancionál7. 1. Středověká parodie: Viklefice; Podkoní a žák Literatura přehledováDějiny české literatury I. Edd. Hrabák, J. - Havránek, B. Praha: ČSAV, 1959.Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 1998.Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1-4. Praha: Academia, 1985-2008. Bláhová, M. a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české. 1-5. Praha-Litomyšl: Paseka, 1999-2002.Curtius, E. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998.Černý, V.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. Praha: 1999.Flajšhans, V.: Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého. Díl 1. Praha: Frant. Bačkovský, 1903.Jakobson, R.: Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1995 (vybrané stati).Kolár, J.: Návraty bez konce. Brno: Atlantis, 1999.Kolár, J.: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Brno: Atlantis, 2007.Le Goff, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002.Lehár, J.: Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990.Lehár, J.: Nejstarší česká epika. Praha: Vyšehrad, 1983.Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Olomouc, Votobia, 1996.Petrů, E.: Vzrušující skutečnost. Ostrava: Profil, 1984.Petrů, E.: Zašifrovaná skutečnost. Ostrava: Profil, 1972.Petrů, E.: Zrcadlo skutečnosti. Praha: ISV nakladatelství, 2002.Schamschula, W.: Geschichte der tschechischen Literatur. Band 1. Köln: Böhlau, 1990.Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Ed. Jiroušková, L. Praha: Koniasch Latin Press, 1998.Spunar, P.: Kultura českého středověku. Praha: Odeon, 1987.Škarka, A.: Nástin dějin české slovesnosti v obdobích před rozkladem feudalismu. 1. díl. Praha: SPN, 1955.Škarka, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha: Odeon, 1986.Trost, P.: Studie o jazycích a literatuře. Praha: Torst, 1995 (vybrané stati).Vašica, J.: Eseje a studie ze starší české literatury. Opava: Verbum, 2001.Vilikovský, J.: Písemnictví českého středověku. Praha: Vyšehrad, 1948. Literatura k jednotlivým okruhům (bude upřesňována v průběhu semestru)22. 10.Česká středověká lyrika. Ed. Lehár, J. Praha: Vyšehrad, 1990.Ivánek, J.: "Svatováclavské písně v české barokní literatuře," Česká literatura 59, č. 1, 2011, s. 1-25.Nejstarší česká duchovní lyrika. Ed. Škarka, A. Praha: Orbis, 1949.Jakobson, R.: Nejstarší české písně duchovní. Praha: L. Kuncíř, 1929.Mužík, F.: "Hospodine, pomiluj ny. K dějinám forem nejstarších českých písní," Miscellanea musicologica 18, 1965, s. 7-30.Pražák, E.: "Kunhutina modlitba nebo píseň?" Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D) 34, č. 32, 1985, s. 39-42.Pražák, E.: "Poznámky k původu a dějinám textu svatováclavské písně," Slavia 52, č. 1, 1983, s. 74-79.Pražák, E.: Stati o české středověké literatuře. Praha: Euroslavica, 1996.Staročeská lyrika. ed. Vilikovský, J. Praha: Melantrich, 1940.Trost, P.: "Kunhutina píseň a sekvence Tomáše Akvinského Lauda Sion," Slovo a slovesnost 6, 1940, s. 35-37.Vilikovský, J.: Písemnictví českého středověku. Praha: Vyšehrad, 1948.Vintr, J.: "Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky - Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby," Česká literatura 39, č. 4, 1991, s. 313-328. 29. 10.Barvy všecky: čtvero setkání se starou českou poezií. Edd. Kolár, J. - Pražák, E. Praha: ČS, 1982.Černý, V.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. Praha: MF, 1999.Lehár, J.: "Staročeská píseň Otep myrry: smysl a struktura textu," Listy filologické 117, č. 1/2, 1994, s. 13-25.Pražák, E.: "K interpretaci staročeské písně Slóvce M," Listy filologické 105, č. 4, 1982, s. 222-226.Pražák, E.: Stati o české středověké literatuře. Praha: Euroslavica, 1996.Všetička, F.: "Kompozice písně Otep myrry," Jihočeský sborník historický 50, č. 4, 1981, s. 285-288.

Garant

doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.