Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura 20. století II (po roce 1939) (ABO100106)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100106 - Česká literatura 20. století II (po roce 1939), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Analyzován je beletristický text dle vypsaných témat, zohledněna je dobová a literárněhistorická recepce: V čem jazyk kritiky postihuje literární dílo a čím mu dílo uniká? Jakými pojmovými, metodologickými či světonázorovými prostředky jednotlivé interpretace disponují a v jakých kontextech dané dílo pojednávají?Všichni účastníci semináře čtou všechna vypsaná beletristická díla, aktivní účast v semináři je samozřejmá. Každý absolvuje během semestru dle počtu účastníků jeden nebo dva (max. 15minutové) výstupy, které v písemné formě odevzdá o týden později. Text může zohlednit (dokonce je to vítáno) průběh debaty na semináři. Rozsah max. 2-3 strany, tj. 3600-5400 znaků (tisk z jedné strany papíru, písmo Times New Roman, Georgia nebo Calibri, velikost 12, řádkování 1,5, mezery před i za: 0 b.), primární a odborná literatura je udávána dle formálního vzoru tohoto sylabu.Na začátku každého semináře přednese navíc student svou "zprávu o četbě" jakéhokoli literárního (beletristického či esejistického) textu (či výtahu z něho). Výběr a žánr pojednání je zcela na studentovi (recenze, referát či popis, úvaha, polemika apod.). Text bude napsán v rozsahu cca 1800 znaků. 23. 2. a 2. 3.ČETBA:Grossman, Jan: O krizi v literatuře, in Nový život 8, 1956, č. 12; též in Host do domu 11, 1964, č. 4; též in J. G., Analýzy. Ed. T. Pokorná a J. Holý. Praha: Čs. spisovatel, 1991, s. 9-21.an.: K úvaze a k polemice, in Květen 4, 1959, č. 1, s. 1-3.Šotola, Jiří: Náročný program, in Květen 4, 1959, č. 4, s. 145-147.Kafka, Vladimír - Němec, Jiří: Bílá místa na mapě překladatelského impéria, in Tvář 2, 1965, č. 1, s. 1-3; též in Tvář. Výbor z časopisu. Ed. M. Špirit. Praha: Torst, 1995, s. 32-35.Hejda, Zbyněk: Komu tleskáme, in Sport 1, 1989xx, č. 3, září, s. 31-32; též in Z. H. Kritiky a glosy. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2012, s. 147-149. 9. a 16. 3. ČETBA:Zábrana, Jan: Stránky z deníku (1968), in J. Z., Básně. Ed. J. Trávníček. Praha: Torst - Mladá fronta, 1993, s. 113-191. ÚLOHY:2.1. Role citátů a kulturních narážek v textu sbírky2.2. Srovnání volby témat a tvaru básní s prvotinou P. Kabeše Čáry na dlani (1961)2.3. Srovnání s prvotinou A. Brouska Spodní vody (1963) 23. a 30. 3.ČETBA:Hrabal, Bohumil: Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Praha: Mladá fronta, 1965, a další vydání; též in B. H., Kafkárna. Sebrané spisy 5. Ed. K. Dostál, C. Poeta, V. Kadlec. Praha: Pražská imaginace, 1994; též in B. H., Skřivánek na niti. Spisy 2. Ed. J. Pelán, V. Kadlec. Praha: Mladá fronta, 2014. ÚLOHY:3.1. Témata3.2. Srovnání s knihou Milana Kundery Směšné lásky (1963)3.2. Srovnání s knihou Jana Beneše Až se se mnou vyspíš... budeš plakat (1991) 13. a 20. 4.ČETBA:Vaculík, Ludvík: Český snář (1980). Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1983; Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1983; 2. vyd., ozn. jako 1. v ČSFR, Brno: Atlantis, 1990; 3. vyd., ozn. jako 2. Brno: Atlantis, 1992; 4. vyd., ozn. jako 5., Brno: Atlantis, 2002. ÚLOHY:4.1. Žánry knihy4.2. Vypravěčova "spolehlivost"4.3. Srovnání s prózou Jiřího Gruši Dotazník (1976)4.4. Srovnání s dramatem Václava Havla Largo desolato (1984)  27. 4. a 4. 5.ČETBA:Jirous, Ivan M.: Magorovy labutí písně (1985). In I. M. J., Magorova summa. Ed. M. Machovec. Praha: Torst, 1998, s. 309-511; tamtéž 2007; samostatně tamtéž 2006. ÚLOHY:5.1. Postavy a jejich situovanost v textu5.2. Srovnání se sbírkou Andreje Stankoviče Osvobozený Babylon - Slovensky raj (1979)5.3. Srovnání s verši Fandy Pánka Vita horribilis 1972-1985 (2007, s. 7-203)  

Literatura

Literaturahttp://cl.ff.cuni.cz/cs/wp-content/uploads/seznam-lit-komplet1.pdf BLAŽÍČEK, Přemysl: Kritika a interpretace. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2002, 528 stran. [Soubor studií a kritik z let 1955-2002.]BLAŽÍČEK, Přemysl: Sebeuvědomění poezie (Nad básněmi V. Holana). Praha: ÚČSL ČSAV, 1991, 244 stran; 2. vyd. in P. B., Knihy o poezii (Holan / Toman). Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2011, s. 7-188.BLAŽÍČEK, Přemysl: Škvoreckého Zbabělci. Praha: Oikúmené, 1992, 70 stran; 2. vyd. in P. B., Knihy o epice (Naši / Švejk / Zbabělci). Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2014, s. 377-450.BRABEC, Jiří: Poznámky k české literatuře 1945-1948, in Orientace 1, 1966, č. 1, s. 77-82; č. 2, s. 76-82; č. 3, s. 80-86; č. 4 s. 80-84; č. 6, s. 74-78.CAMUS, Albert: Mýtus o Sisyfovi [fr. 1943]. Přel. Dagmar Steinová. Praha: Svoboda, 1995; 2. vyd. Praha: Garamond, 2006, 148 stran.ČERNÝ, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost 1945-1955). Praha: Academia, 2007, 526 stran.ČERNÝ, Václav: První a Druhý sešit o existencialismu [E 1948 a smz. 1977]. Ed. J. Víšková. Praha: MF, 1992, 155 stran.ČERNÝ, Václav: Skutečnost svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948). Ed. J. Šulc a J. Kabíček. Praha: Český spisovatel, 1995 (Edice Orientace). 467 stran. [Obsahuje mj. knihu V. Č. Boje a směry socialistické kultury (1946) a na s. 235-459 stati Černého odpůrců nebo souputníků v tehdejších polemikách.]ČERVENKA, Miroslav: Styl a význam (Studie o básnících). Praha: Čs. spisovatel, 1991, 274 stran.DOLEŽAL, Bohumil: Netrpěná literatura. Ed. P. Šrámek. Praha: Torst, 2007, 674 stran. [Literární kritiky z let 1964-1970; obsahuje bibliografii díla B. D.]GREBENÍČKOVÁ, Růžena: Jiří Weil a moderní román, in J. Weil: Život s hvězdou. 3. vyd. [má být 4.] Praha: Odeon, 1967, s. 7-34; též in R. G., Literatura a fiktivní světy I. Ed. M. Špirit. Praha: Český spisovatel, 1995, s. 408-437.GROSSMAN, Jan: Analýzy. Ed. a doslov T. Pokorná a J. Holý. Praha: Čs. spisovatel, 1991 (Edice Orientace), 437 stran. [Výbor z literárněhistorických a teatrologických statí; obsahuje výběrovou bibliografii J. G.]HAMANOVÁ, Růžena a JONÁKOVÁ, Anna (eds.): Ztráty a nálezy (50. a 60. léta v české literatuře). Praha: PNP, 1998, 195 stran. [Katalog výstavy; obsahuje mj. cenné Kalendárium politických a kulturních událostí v literatuře v letech 1948-1969 a hesla tehdejších literárních časopisů.]HOLÝ, Jiří: Vladimír Holan, Příběhy, in sb. Česká literatura 1945-1970. Ed. J. Táborská a M. Zeman. Praha: SPN, 1992, s. 249-257.CHALUPECKÝ, Jindřich: Obhajoba umění (1934-1948). Ed. M. Červenka a V. Karfík. Praha: Čs. spisovatel, 1991 (Edice Orientace), 255 stran. [Výbor z kunsthistorických a literárněkritických statí.]JUNGMANN, Milan: Obléhání Tróje (Literární kritiky a listy ze zápisníku z let 1958-1968). Praha: Čs. spisovatel, 1969, 196 stran.JUSTL, Vladimír: Životopis Vladimíra Holana, in Vladimír Holan: Bagately. Ed. V. Justl, soupis Holanova díla E. Macek. Praha: Odeon, 1988 (Sebrané spisy V. H., sv. 11), s. 313-450.KARFÍK, Vladimír: Jiří Kolář. Praha: Český spisovatel, 1994, 107 stran. [Studie s kapitolami Úvod do díla, Básnické reflexe a Koláž v dramatu.]KOPECKÝ, Jan (ed.): Účtování a výhledy (Sborník prvního sjezdu českých spisovatelů 1946). Praha: Syndikát českých spisovatelů, 1948, 363 stran.MACHOVEC, Martin: Od avantgardy přes podzemí do undergroundu (Skupina edice Půlnoc 1949-1955 a undergroundový okruh Plastic People 1969-1989), in Alternativní kultura (Příběh české společnosti 1945-1989). Ed. Josef Alan. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 155-199; též in Pohledy zevnitř (Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích). Ed. Martin Machovec. Praha: Pistorius & Olšanská / Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 2008, s. 97-149.NEZVAL, Vítězslav: Eseje a projevy po osvobození (1945-1958). Ed. M. Blahynka. Doslov J. Taufer. Praha: Čs. spisovatel, 1976 (Dílo V. N., sv. 26), 560 stran.OPELÍK, Jiří (ed.): Jak číst poezii [E 1963]. 2., doplněné a přepracované vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1969, 264 stran. [Interpretace sbírek V. Nezvala, J. Seiferta, F. Halase, J. Kainara, V. Holana, O. Mikuláška, F. Hrubína, J. Koláře a mladších básníků 60. let.]OPELÍK, Jiří: Holanovské nápovědy. Praha: Thyrsus, 2004, 206 stran.OPELÍK, Jiří: Nenáviděné řemeslo (Výbor z kritik 1957-1968). Praha: Čs. spisovatel, 1969, 228 stran. [Stati mj. o M. Holubovi, M. Florianovi, F. Hrubínovi, J. Kainarovi, O. Mikuláškovi, J. Skácelovi, I. Olbrachtovi, I. Klímovi, J. Vohryzkovi, J. Jedličkovi, M. Kunderovi aj.]PATOČKA, Jan: Ideologie a život v ideji, in Kritický měsíčník 7, 1946, č. 1-2, s. 8-14; též in J. P., Umění a čas I. Ed. D. Vojtěch a I. Chvatík. Praha: OIKOYMENH/Filosofia, 2004, s. 125-131.PEŠAT, Zdeněk a PETROVÁ, Eva (eds.): Skupina 42 (Antologie). Brno: Atlantis, 2000 (České moderny, sv. 5), 488 stran. [Výbor z textů literátů a výtvarníků, doprovázeno studiemi editorů (E. P. na s. 409-429, Z. P. na s. 430-450).]PEŠAT, Zdeněk: Tři podoby literární vědy. Praha: Torst, 1998, 308 stran. [Studie a recenze, mj. o Skupině 42, P. Bezručovi, J. Horovi, J. Kolářovi, O. Susovi, O. Mikuláškovi aj.]PETROVÁ, Eva a kol.: Skupina 42. Praha: Akropolis a Galerie hl. m. Prahy, 1998, 221 stran. [Monografie o výtvarné tvorbě Skupiny.]SUCHOMEL, Milan:  Co zbylo z recenzenta (Literární kritika 1954-1994). Ed. a doslov J. Bednářová. Brno: Vetus Via 1995, 272 stran.SUCHOMEL, Milan: Literatura z času krize (Šest pohledů na českou literaturu 1958-1967). Brno: Atlantis, 1992, 144 stran.ŠPIRIT, Michael: Komentář (Josef Škvorecký: Zbabělci). Praha: Books and Cards, 2009, 300 stran. [Literárněhistorický, ediční a výkladový aparát ke kritické edici rukopisu románu.]TEIGE, Karel: Osvobozování života a poezie (Studie z 40. let). Ed. J. Brabec a V. Effenberger (+ doslov). Praha: Aurora / Český spisovatel, 1994 (Výbor z díla K. T., sv. 3), 720 stran.VOHRYZEK, Josef: Literární kritiky. Ed. J. Lopatka a M. Špirit. Úvod Z. Urbánek. Doslov E. Formánková. Praha: Torst, 1995, 415 stran. [Výbor z literárních kritik 1956-1995; obsahuje bibliografii J. V.]

Garant

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.