Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čtení děl starší české literatury (ABO100330)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100330 - Čtení děl starší české literatury, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Čtení děl starší české literatury  (Marie Škarpová)   Požadavky k získání atestace: zájem, zodpovědná domácí příprava (četba) Charakteristika kurzu:Kurz nabídne úvodní vhled do specifik středověké a raně novověké literární komunikace, tj. do její alterity vzhledem k literatuře novodobé. Na příkladu vybraných kanonických děl starší české literatury seznámí s proměnami bohemikální slovesné tvorby a literárního života od písemných počátků do formování novodobého českého národně emancipačního hnutí, a to v kontextu evropské kultury a literatury. Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími tedy bude - vyjma estetického zážitku - především snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření si obrazu (české) středověké a raně novověké literatury, to vše při vědomí nemožnosti uniknout z vlastní historické situace. Seznámení s již existujícími analýzami a interpretačními pokusy zvolených děl zároveň nabídne základní uvedení do dějin literární paleobohemistiky a její metodologie. Kritérii pro výběr textů k interpretaci byla nejen snaha o naznačení časové, jazykové a žánrové šíře starší české literatury, ale též zařazování daných textů do českého literárního kánonu, příp. jejich "nesrozumitelnost" či "provokativnost" pro současného čtenáře. Budeme pracovat převážně s novodobými edicemi, v případě textů v jiném než českém jazyce s jejich českými překlady a přihlédneme též k převodům staročeských děl do současné češtiny a k novodobým adaptacím. Tematické okruhy:I. Média středověké a raně novověké literární komunikace, oralita a vizualita v raně novověké kultuře a slovesnosti; orální charakter středověké kultury; knihtisk a proměny literárního provozuII. Specifické subjekty středověké a raně novověké literární komunikace (objednavatel, mecenáš, konceptor, kopista,  …); anonymnost v literatuře, podoby kolektivní tvorbyIII. Vícejazyčnost české středověké a raně novověké literatury; český středověký a raně novověký literární exilIV. Slovesná kultura učenecká, dvorská a lidová a jejich zprostředkovatelé; vernakularizace literatury, literatura pro lid; vztah písemnictví a folklóruV. Alegorie a symbol ve středověké kultuře a uměníVI. Interference sakrálního a profánního ve středověké a raně novověké kultuře a slovesnostiVII. Středověká a raně novověká slovesnost jako nástroj utváření sebeidentity a kolektivní paměti  Texty ke společné interpretaci: Svatý Václave (in Lehár, J.: Česká středověká lyrika. Vyšehrad, Praha 1990).Život svaté Kateřiny. Ed. E. Petrů. Praha, NLN 1999.Felix Kadlinský: Život a sláva sv. Vácslava . Ed. Z. Kalista. Praha 1941. Literatura základní:  Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1-4, Praha, Academia 1985-2008. Holý, J. - Janáčková, J. - Lehár, J. - Stich, A.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, NLN 1998. Literatura doporučená:Bachtin, M. M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha 1975.Bartlová, M.: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo, Praha 2012.Baumann, W.: Die Literatur des Mittelalters in Böhmen. Collegium Carolinum, München 1978.Bohatcová, M.: Česká kniha v proměnách staletí. Praha, Panorama 1990.Curtius, H. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 1998.Černý, V.: Až do předsíně nebes. Mladá fronta, Praha 1996.Černý, V.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. MF, Praha 1999.Čiževský, D. S.: Kleinere Schriften II, Bohemica. Wilhelm Fink, München 1972.Čornej, P.: Světla a stíny husitství (události - osobnosti - texty - tradice). Výbor z úvah a studií. Praha, NLN 2011.Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Vyšehrad, Praha 1990.Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha, Argo 1998.Gurevič, A.: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku. H&H, Jinočany 1996.Havránek, B. - Hrabák, J. (ed.): Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. ČSAV, Praha 1957.Havránek, B. - Hrabák, J. - Daňhelka, J. (ed.): Výbor z české literatury doby husitské I, II. ČSAV, Praha 1963.Hlobil, I. - Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Academia, Praha 1992.Hrabák, J. - Havránek, B. (eds.): Dějiny české literatury I. Praha, ČSAV 1959.Jakobson, R.: Verš staročeský. In: Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995.Jakobson, R.: Úvahy o básnictví doby husitské, in: Červenka, M. (ed.), Poetická funkce. Jinočany, H&H 1995.Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Academia a Divadelní ústav, Praha 2007.Jiroušková, L. (ed.): Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Sborník přednášek o kultuře a literatuře středověku proslovených na FF UK v Praze v únoru až květnu 1997, KLP, Praha 1998Kalista, Z. (ed.): České baroko. ELK, Praha 1941.Kolár, J.: Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře. Atlantis, Brno 1999.Kolár, J.: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Atlantis, Brno 2007.Kopecký, M.: Český humanismus. Melantrich, Praha 1988.Le Goff, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Praha, Vyšehrad 2002.Lehár, J.: Česká středověká lyrika. Vyšehrad, Praha 1990.Lehár, J.: Nejstarší česká epika. Vyšehrad, Praha 1983.Lehár, J.: Studie o sémantizaci formy, Praha, Karolinum 2005Martínek, J.: Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích. Academia, Praha 2014.Nechutová, J.: Latinská literatura českého středověku. Vyšehrad, Praha 2000.Petrů, E.: Zašifrovaná skutečnost. Ostrava, Profil 1972.Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře. Votobia, Olomouc 1996.Pražák, E.: Stati o české středověké literatuře. Praha, Euroslavica 1996Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Divadelní ústav a KLP, Praha 1998.Storchová, L.: Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha, Scriptorium 2011.Škarka, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví. ed. Jan Lehár, Praha, Odeon 1986Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Praha, Argo 2002.Vašica, J.: České literární baroko. Praha 1938.Večerka, R.: Staroslověnská etapa českého písemnictví. Praha 2010.Veltruská, J.: Posvátné a světské. Osm studií o starém českém divadle. Divadelní ústav, Praha 2006.Vilikovský, J.: Písemnictví českého středověku. Vyšehrad, Praha 1948.Vlnas, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha, NG 2001.Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století.Praha, Libri - Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2008.

Garant

doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.