Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Poetika poezie, prózy a dramatu I (ABO100356)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100356 - Poetika poezie, prózy a dramatu I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy:1) Obrysový "příběh" vývoje literárněteoretického uvažování o poetice textu v průběhu 20. století: Náčrt konstituování základních konceptů a pojmů, charakteristika způsobů jejich koncipování a strukturace do vyšších celků2) Autor (autor jako psychofyzická bytost, látka, námět; autostylizace, autorský subjekt, (implikovaný autor, obraz autora, osobnost), autoritativnost, autenticita; záměrnost a nezáměrnost, strategie, kód; estetická norma; sémantické gesto; analýza geneze díla a možnosti rekonstrukce autorské osobnosti) 3) Recipient ( implikovaný a reálný vnímatel; zkušenostní komplex vnímatele; typy čtenáře a typy čtení textu; recepce, konkretizace (dobová a individuální), interpretace (a vztah k popisu, analýze a výkladu); význam a smysl; estetická hodnota) 4) Text (znaky textu; základní vrstvy textu: rovina zvuková, lexikální, syntaktická a textová; pojmenování v literatuře ("básnické pojmenování", obrazné pojmenování) a jeho vztah ke skutečnosti, pojmenování jako znak, reference a referent, denotace a konotace a problém označování; mimésis a literárnost; fiktivnost a fikčnost; verbalizace a rozdíl mezi mluvením a psaním, explicitní textové subjekty, textovost; artefakt a estetický objekt, text a dílo; funkce literárního díla; kontext; hypertext). Intertextovost (prototext, metatext, mezitextové navazování; citát, aluze; motto; parafráze, parodie, travestie, variace; apokryf, cento, plagiát) 5) Literární druhy a žánry (lyrika, epika, drama; epos, kronika, legenda, pohádka, bajka, črta, povídka, novela, román, reportáž, deník, memoáry; tragédie, komedie, veselohra, fraška, groteska, melodram) a problém literárního vývoje 6) Naratologie (motiv, téma; vypravěč a postava, tematizovaný adresát; typy promluv (řeči); vypravěčské způsoby; vyprávěcí situace; ich-forma a er-forma; reflektor, úhel pohledu; časoprostor (chronotop) a jeho funkce a strukturace; děj, příběh a jeho kompozice, fabule a syžet; fikční svět jako svět možný) 7) Poetika (verš vázaný a volný, veršové členění a jeho vztah k členění větnému (přesah, césura, dierese), metrum a rytmus (stopa, přízvuk, iktus, trochej, jamb, daktyl, předrážka), časoměrný a sylabotónický verš; alexandrín, blankvers); rým a jeho typy; asonance; aliterace; básnické figury (anafora, epifora, epanastrofa, epizeuxis; inverze; apostrofa); prostředky hláskové instrumentace (eufonie, kakofonie; onomatopoie; paronomázie; refrén); prostředky tematického uspořádání (motiv, klimax, antiklimax, antiteze, kontrast, paradox, paralelismus, parenteze, digrese, asociace, aposiopese, elipsa, envoi, pointa); grafické uspořádání básně (kaligram, konkrétní báseň; palindrom), stabilní formy veršového uspořádání (sonet, věnec sonetů, rondel, akrostich, pásmo); Obrazné pojmenování metaforického typu (metafora, metonymie, personifikace, synekdocha, synestézie, oxymóron) a symbolického typu (alegorie, symbol); další prostředky fungující od roviny konkrétních tropů (epiteton, přirovnání, eufemismus, litotés, pleonasmus, neologismus) až po rovinu textovou (hyperbola, ironie, sarkasmus) 8) Drama jako text a jako představení (dramatické žánry, komplementární prvky realizace, typy řeči v dramatu, autorské poznámky a jejich transpozice, dramatická postava a prostor)

Literatura

Základní literatura:Autor: Mathauser, Z.: Teoretičtí dvojníci životopisného autora. In: Estetika racionálního zření. Praha 1999, s. 82-87 Mukařovský, J.: Básník a dílo (pol. 40. let). In: Studie z poetiky. Praha 1982, s. 246-255 Eco, U.: Vcházíme do lesů. In: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997, s. 7-40 Mukařovský, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění (1943). In: Studie z estetiky. Praha 1966, s. 89-108 Jankovič, M.: Perspektivy sémantického gesta. In: Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991, s. 11-40 Finck, A: Pojem subjektu a autorství. K teorii a dějinám autobiografie. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 279-289 Rieger, Stefan: Funkce autora a knižní trh. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 151-167 Foucault, Michel: Co je autor? In: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994, s. 42-62 Recipient: Ingarden, R.: "Život" literárního díla. In: Umělecké dílo literární (1930). Praha 1989, s. 329-352 Vodička, F.: Problematika ohlasu Nerudova díla (1941). In: Struktura vývoje. 2. vyd. Praha 1998, s. 283-321 Macurová, A.: Subjekty a text. In: Proměny subjektu I (red. Daniela Hodrová). Praha, b. d., s. 31-37 Iser, Wolfgang: Apelová struktura textů. In: Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 39-61Stierle, Karlheinz: Co je recepce u fikcionálních textů. In: Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 199-24 Text: Jakobson, R.: Co je poezie? (1934). In: Poetická funkce. Praha 1995, s. 23-33 Lotman, J.: Pojem textu. In: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990, s. 64-72 Macurová, A.: Slovesný text: Rezultát a východisko komunikačních aktivit. In: Text a komunikace: Jazyk v literární díle a ve filmu. Praha 1992, s. 11-18 Ingarden, R.: Základní struktura literárního díla. In: Umělecké dílo literární. Praha 1989, s. 41-45 Pojmenování: Barthes, Roland: Označované a označující; Denotace a konotace. Vše in: Nulový stupeň rukopisu. Základy sémiologie. Praha 1967, s. 81-95, 123-126 Mukařovský, J.: Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka (1938). In: Studie z estetiky. Praha 1982, s. 55-60 Mukařovský J.: O jazyce básnickém IV. Slovo v básnictví (1940). In: Studie z poetiky. Praha 1982, s. 115-124 Metafora: Mukařovský, J.: Básnická sémantika. In. Básnická sémantika. Praha 1995, s. 62-74 Jakobson, R.: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch.. In. Poetická funkce. Jinočany 1995, s. 55-73 Ricoeur, Paul: Metafora a symbol. In: Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava 1997, s. 66-96 Mathauser, Z.: Metafora v systému duchovních útvarů. In: Estetické alternativy. Praha 1995, s. 55-63 Mathauser, Z.: Básnivá doslovnost a metaforičnost v teorii R. Jakobsona. In: Estetika racionálního zření. Praha 1999, s. 112-119. Význam a smysl textu: Mukařovský J.: O jazyce básnickém V. Významová dynamika kontextu (1940). In: Studie z poetiky. Praha 1982, s. 124-130 Hausenblas, K.: Sémantické kontexty v básnickém díle. In: Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971, s. 101-113 Červenka, M.: Význam a nositel významu v literárním díle. In: Významová výstavba literárního díla. Praha 1993, s. 37-55 Červenka, M.: Významové komplexy I: Obecná typologie. Významové komplexy II: Základní složky tematické výstavby. In: Významová výstavba literárního díla. Praha 1993, s. 77-104 Mareš, P.: Styl, text, smysl: Obecné otázky. In: Styl, text, smysl: O slovesném díle Josefa Čapka. Praha 1987, s. 11-38 Literární dílo jako znak: Mukařovský, J.: Umění jako semiologický fakt (1934). In: Studie z estetiky. Praha 1966, s. 85-88 Červenka, M.: Literární dílo jako znak. In: Významová výstavba literárního díla. Praha 1993, s. 131-144 Mathauser, Z.: Model umělecké situace. In: Estetika racionálního zření. Praha 1999, s. 25-42 Jakobson, R.: Lingvistika a poetika (1960). In: Poetická funkce. Praha 1995, s. 74-105 Reference a vztah aktuálního a fikčního světa: Aristoteles: O básnictví vůbec. In: Poetika (přel. Milan Mráz). 8. vyd. Praha 1996, s. 59-67 Auerbach, E.: Odysseova jizva. In: Mimésis. 2. vyd. Praha 1997, s. 9-26 Goodman, Nelson: Slova, věty, díla, světy. In: Způsoby světatvorby. Bratislava 1996, s. 13-33 - - -: Konstruování faktů. In: Způsoby světatvorby. Bratislava 1996, s. 104-19 Umberto Eco: Malé světy. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s. Lubomír Doležel: Mimesis a možné světy. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s. 600-624 Intertextovost: Homoláč, J.: Transtextovost a její typy. In: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996, s. 41-57 Schahadat, S: Intertextovost: Čtení - text - intertext. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 357-367 Wraning, R: Imitatio a intertextualita. In: Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 63-99 Literární druhy, žánry a vývoj: Tyňanov, J. O literární evoluci (1927). In: Literární fakt. Praha 1988, s. 189-201 Vodička, F.: Literární historie, její problémy a úkoly (1942). In: Struktura vývoje. 2.rozš. vyd. Praha 1998, s. 17-78 Meyer, H: Literární žánr.. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 74-85 Naratologie: Stanzel, F.: Zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění. In: Teorie vyprávění. Praha 1989, s. 12-34 Stanzel, F.: Revidovaná verze typických vyprávěcích situací. In: Teorie vyprávění. Praha 1989, s. 63-100 Doležel, L.: Typy narativních promluv. In: Narativní způsoby v české literatuře. Praha 1993, s. 9-42 Todorov, Tzvetan: Poetika. In: Poetika prózy. Praha 2000, s. 11-93 Poetika poezie: Tyňanov, J. N.: Smysl slova ve verši. In: Literární fakt. Praha 1988, s. 467-533 Jakobson, Roman: Jazyk v akci. In: Poetická funkce. Jinočany 1995, s. 605-621 Helmstetter, R: Lyrický postup. Lyrika, báseň a básnická řeč. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 36-51 Drama: Procházka, M.: O povaze dramatického textu. In: Znaky dramatu a divadla. Praha 1988, s. 11-30 Veltruský, J.: Dramatický text jako součást divadla. Drama jako literární dílo a divadelní představení. Praha 1994, s. 77-101 Struck, Wolfgang: Drama a divadlo. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 85-88 Základní literatura - stěžejní souhrnné práce:Brukner, J., Filip, J.: Poetický slovník. Praha, Mladá fronta 1997. Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002 (orig. Literary Theory. A Very Short Introduction, 1997).Červenka, Miroslav et al.: Pohledy zblízka: Zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2002.--- Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2005.Doležel, Lubomír: Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. Brno, Host 2001 (orig. Occidental Poetics: Tradition and Progress, 1990).Eagleton, Terry: Úvod do literární teorie. Praha, Triáda 2005.Hodrová, Daniela a kol.: ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001.Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie. Praha, Karolinum 2009.--- Teorie literatury: Aktuální perspektiva. Praha - Brno, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004.Mitoseková, Zofia: Teorie literatury: Historický přehled. Brno, Host 2010.Nünning, Ansgar, ed.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, Host 2006 (orig. Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, 2001).Pechlivanos, Miltos, ed.: Úvod do literární vědy. Praha, Hermann a synové 1999 (orig. Einfűhrung in die Literaturwissenschaft, 1995). Doporučená literatura - další souhrnné práce: Červenka, Miroslav: Významová výstavba literárního díla. Praha, Karolinum 1993. Friedrich, Hugo: Struktura moderní lyriky. Brno, Host 2005.Haman, Aleš; Holý, Jiří; Papoušek, Vladimír: Kritické úvahy o západní literární teorii. Praha, ARSCI 2006.Hawkes, Terence: Strukturalismus a sémiotika. Brno, Host 1999. (orig. Structuralism and Semiotics, 1977).Macura, Vladimír, ed.: Průvodce po světové literární teorii. Praha, Panorama 1988; zvláště pak hesla Bachtin, Barthes, Eco, Frye, Genette, Heidegger, Ingarden, Iser, Jakobson, Jauss, Kristevová, Lévi- Strauss, Lotman, Lukács, Propp, Richards, Šklovskij, Todorov, Tyňanov, Wellek ad.Michalovič, Peter; Minár, Pavol: Úvod do štrukturalismu a postštrukturalismu. Bratislava, Iris 1997.Mocná, Dagmar, ed.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl, Paseka 2004.Mukařovský, Jan: Studie I-II. Brno, Host 2000 a 2001. Perniola, Mario: Estetika 20. století. Praha, Karolinum 2000 (orig. L´Estetica del novecento, 1997).Wellek, René; Warren, Austin: Teorie literatury. Olomouc, Votobia 1996. (orig. Theory of Literature, 1949).Zima, Peter V.: Literární estetika. Olomouc, Votobia 1998 (orig. Literarische Ästhetik, 1995). Doporučená literatura - práce k jednotlivým tématům a konceptům:Bachtin, Michail Michajlovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.Barthes, Roland: Kritika a pravda. Praha, Dauphin 1997. (zahrnuje i Nulový stupeň rukopisu a Základy sémiologie, pův. vyd. Praha, Československý spisovatel 1968).--- Mytologie. Praha, Dokořán 2004.--- Rozkoš z textu. Praha, Triáda 2008.Borecký, Vladimír: Teorie komiky. Praha, Hynek 2000.Cohnová, Dorrit: Co dělá fikci fikcí. Praha, Academia 2009.Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Litomyšl - Praha, Paseka 2003.--- Obléhání zevnitř. Praha, Torst 1996.--- Styl a význam: Studie o básnících. Praha, Československý spisovatel 1991.Červenka, Miroslav, ed.: Čtenář jako výzva. Výbor prací kostnické školy recepční estetiky. Brno, Host 2001.Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny. Praha, Academia 2008.--- Heterocosmica. Praha, Karolinum 2003.--- Identita literáního díla. Brno - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.--- Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Český spisovatel 1993.Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia. Ed. Stefan Collini. Bratislava, Archa 1995.--- Lector in fabula: Role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha, Academia 2010.--- Meze interpretace. Praha, Karolinum 2004.--- O literatuře. Praha, Argo 2004.--- Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997.Ejchenbaum, Boris M.: Jak je udělán Gogolův "plášť". In Sovětská literární věda. 1. díl: Vybrané texty k dějinám metodologie. Praha, SPN 1972, s. 105-118.Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování. 2., opr. vyd. Praha, OIKOYMENH 2009.--- Mýty, sny a mystéria. Praha, OIKOYMENH 1998.Frye, Northrop: Anatomie kritiky. Brno, Host 2003.Glanc, Tomáš, ed.: Exotika: Výbor z prací tartuské školy. Brno, Host 2003.Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie. Praha, KLP-Koniasch Latin Press 1994.Hodrová, Daniela, ed.: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. D. Hodrová et al. Jinočany : H & H, 1997.Chatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host 2008.Ingarden, Roman: Umělecké dílo literární. Praha, Odeon 1989.Jakobson, Roman: Poetická funkce (usp. Miroslav Červenka). Jinočany, H&H 1996.Jankovič, Milan: Cesty za smyslem literárního díla. Praha, Karolinum 2005.--- Dílo v pohybu. Praha, Academia 2009.Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno, Host 2007.Kubínová, Marie: Text v pohybu četby: Úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla. Praha, Academia 2009.Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002.Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Olomouc, Periplum 2008.Propp, Vladimir Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany, H & H 1999.Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno, Host 2001.Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury. Brno, Host 2006.Ryan, Marie-Laure: Možné světy v soudobé teorii literatury. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s. 570-599.Schmid, Wolf: Narativní transformace: Dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Brno - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004.Staiger, Emil: Poetika, interpretace, styl: Výbor. Praha, Triáda 2008.--- Základní pojmy poetiky. Praha, Československý spisovatel 1969.Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha, Odeon, 1988.Svatoň, Vladimír: Epické zdroje románu: Z teorie a typologie ruské prózy. Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR 1993.--- Proměny dávných příběhů: O poetice ruské prózy. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2004.--- Román v souvislostech času: Úvahy o srovnávací literární vědě. Praha, Malvern 2009.--- Z druhého břehu. Praha, Torst 2002.Svatoňová, Kateřina: 2 1/2 D, aneb, Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha, Casablanca 2008.Šklovskij, Viktor: Teorie prózy. Praha, Melantrich 1933. 2. vyd. Theorie prózy. Praha, Melantrich 1948,  3. vyd. Teorie prózy. Praha, Akropolis 2003 (orig. Teórija prozy, 1926, přeprac. 1929).Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha, Triáda 2000. (orig. Poétique de la prose, 1971).Tomaševskij, Boris: Teorie literatury. Praha, Lidové nakladatelství 1970.Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu: Kýbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století. Brno, Host 2002.Turner, Mark: Literární mysl: O původu myšlení a jazyka. Brno, Host 2005.Tyňanov, Jurij Nikolajevič: Literární fakt. Praha, Odeon 1988.Uspenskij, Boris: Poetika kompozice. Brno, Host 2008.Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo. Brno, Host 1999.---Příspěvky k teorii divadla. Praha, Divadelní ústav - Divadelní fakulta AMU 1994.  

Požadavky

Zkouška (u jednooborových studentů až po získání 2 zápočtů ze seminářů) ověřující terminologické, konceptuální a interpretační znalosti a dovednosti získané sledováním přednášky a především samostatnou četbou doporučené odborné literatury

Garant

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.PhDr. Vladimír Binar

Vyučující

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.Mgr. Klára SoukupováMgr. Josef Šebek