Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy odborného psaní a redigování textu (ABO100371)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100371 - Základy odborného psaní a redigování textu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Uvedení do problému: Mluvení versus psaní. Text a textové prostory (Textový žánr a médium. Paratextové rysy. Titul. Podtitul. Motto. Citát. Parafráze. Aluze. Komentář. Poznámka pod čarou či na konci textu. Textové členění. Použitá literatura, její používání a soupis).2. Textová argumentace (Výchozí propozice. Argumentace a vysvětlování. Průběžné závěry. "Logika" argumentace. "Důkaz". Rétorika argumentace. Víceznačnost, vágnost a expresivita. Zkrácené cesty a "můstkování" v argumentaci. Strategie persvaze. Argumentace příkladem a "příklad opaku". Generalizační potenciál textu.3. Analýza konkrétních textů - četba vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století I.4. Analýza konkrétních textů - četba vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století II.5. Analýza konkrétních textů - četba vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století III.6. - 9. Práce s textem (druhy bibliografií; způsoby citace a uvádění pramenů; ČSNkatalogy a databáze; archivy; redigování, korektury; ediční příprava, odpovědný redaktor)10. Analýza konkrétních textů - četba a analýza vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století IV.11. Jak napsat odbornou práciShrnutí: Zásady psaní práce seminární, ročníkové, bakalářské a diplomní. 

Literatura

Základní: Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.Fidelius, Petr: O jazykové kritice, in K. P.: Kritické eseje. Praha: Torst, 2000, s. 9-12.Foucault, Michel: Polemika, politika a problematizace, in M. F.: Myšlení vnějšku. Praha: Herrman & synové, 1996, s. 252-264.Hausenblas, Karel: Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1972.Homoláč, Jiří: A ta černá kronika! Brno: Nakladatelství Doplněk, 1998.Kraus, Jiří: Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia, 1998. Doporučená: Blažej, Bohuslav: Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990.Drtina, Jaroslav: Česká bibliografie. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1944.Dusong, Jean-Luc - Siegwartová, Fabienne: Typografie. Od olova k počítačům. Praha: Nakladatelství Svojka a Vašut, 1997.Havel, Rudolf - Štorek,Břetislav (eds.): Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha: ČS, 1971; 2. vyd. ed. M. Kosák a J. Flaišman. Praha/Litomyšl: Paseka, 2006.Fidelius, Petr: Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 1998.Fišer, Zbyněk: Tvůrčí psaní. Malá učebnice tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001 [zde i výběrová bibliografie].Flusser, Vilém: Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda, 2005.Gómez-Martínez, José Luis: Teória eseje. Esej ako literárny žáner, štúdium jej vlastností. Bratislava: Archa, 1996.Hausenblas, Ondřej: O jazykovou kulturu svobodných lidí, in Literární noviny 1, 1990, č. 9, 31. 5., s. 4-5, č. 10, 7. 6., s. 4-5.Hausenblas, Ondřej: Cvičení v demagogii, in Literární noviny 1, 1990, č. 21, 23. 8., s. 3 a 14.Hlavsa, Oldřich - Wick, Karel: Typographia I-III. Praha: SNTL, 1976, 1981, 1986.Holoušová, Drahomíra: Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.Kábrt, Jiří: Počátky české bibliografie. Praha: SPN, 1961.Chloupek, Jan a kol.: Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1991 [zde i další literatura].Jirák, Jan: Úvod do studia médií. Brno, Barrister & Principal, 2001.Jirák, Jan - Šoltys, Otakar - Nekvapil, Jiří (kol.): Jazyk ve společenském kontextu. Praha: Karolinum, 1996.Kočička, Pavel - Blažek, Filip: Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.Kožmín, Zdeněk: Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing, 1995.Kunczik, Michael: Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995.McLuhan, Marshall.: Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991.Média a moc [sborník]. Praha: Votobia - Syndikát novinářů ČR, 2000.Merhaut, Luboš: Polemika: dialog a nerozumění, in Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 500-504.Müllerová, Eva: Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha: SPN, 1989.Pistorius, Vladimír: Jak se dělá kniha. Litomyšl/Praha: Paseka, 2003 a 2005.Podhoretz, Norman: Na obranu redaktorského řemesla, in Revolver Revue, 2008, č. 70, s. 10-15.Rezek, Petr: Rozpaky nad uvozovkami, in Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 9, s. 60-64.Šesták, Zdeněk: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.Tondl, Ladislav: Technologické myšlení a usuzování. Kapitola z filozofie techniky. Praha: Filosofia, 1998.Valček, Peter: Osudy eseje. Pôvod a médium esejistickej formy. Bratislava: Iris, 1999.http://www.pistorius.cz / Informace pro nakladatele: Korektorské značky, Klávesové zkratky, PUMA atd.Watts, Nigel: Umění psát. Praha: Grada, 1998. Normy ČSN (výběrově):ČSN 01 0173 - dokumentace: formální úprava technických a vědeckých zpráv /ISO 5966/ČSN 01 0180 - mezinárodní desetinné třídění literaturyČSN 01 0184 - číselné označování části textu /ISO 2145/ČSN 01 0192 - rejstříky publikací /ISO 999/ČSN 01 0194 - referát a anotaceČSN 01 0195 - úprava katalogizačního seznamu (a méně častých dokumentů - např. map)ČSN 01 0195 - bibliografický záznamČSN 01 0196 - zkracování názvů časopisů a jiných periodikČSN 01 0197 - bibliografická citace /ISO 690/ČSN 01 0198 - rešeršeČSN 01 6910 - úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editoryČSN 88 0220 - úprava rukopisů pro sazbuČSN 88 0410 - korekturní znaménka a jejich používání 

Požadavky

V přednášce je dán prostor k samostatnému řešení praktických textologických úkonů a úkolů, pravidelná účast je tedy stejně nutná, jako kdyby šlo o seminář. Dvouoboroví studenti píší v závěru semestru zápočtový test, jednooboroví, kteří si zapisují textologii spolu se základy odborného psaní, absolvují náročnější souhrnný test. Podle jeho výsledku jsou buď (a) hned klasifikováni stupněm "výborně", (b) postupují k ústní zkoušce, (c) absolvují opravný termín.

Garant

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.