Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Evropský kontext české literatury 19.století (ABO100493)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100493 - Evropský kontext české literatury 19.století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na základě četby vybraných textů hledáme "klíč" k poetice a zaměření tvorby jednotlivých autorů (= interpretační aspekt práce v semináři);zaměříme se též na širší okruh literárněhistorických souvislostí, které právě těmto autorům a dílům otvíraly cestu k českému čtenáři ( = historický aspekt).

Sylabus

I. Blok poezieVýběr z tvorby J. W. Goetha a F. Schillera bude příležitostí k reflexi nad pojmy "klasická literatura" a zároveň nad tím, v čem byla díla tohoto typu pro obrozenskou tvorbu důležitá, jaké hodnoty a tvárné postupy vnesla do počátků novočeské poezie.H. Heine zastupuje významný směr tzv. mladého Německa, který v německé literatuře představoval odklon jak od klasických norem, tak především od metafyzicky zaměřené romantiky staršího období. Obě tendence měly ohlas i v české literatuře již v polovině 50. let a především silně ovlivnily tvorbu generace májovců (J. Neruda, V. Hálek, R. Mayer).Druhá část bloku poezie je věnována představitelům evropského romantismu (G. G. Byron, V. Hugo) a počátkům moderní poezie v tvorbě Ch. Baudelaira, a především v tvorbě tzv. prokletých básníků (P. Verlaine, J. -A. Rimbaud). II. Blok prózyDílo  A. E. Poea sice časově předchází tvorbu prvních "moderních" básníků (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé a další), nicméně  má s ní mnohé styčné plochy v imaginaci, která odkazuje k různým podobám tajemna, iracionality a fantazie. Poeovy prózy začaly být do češtiny překládány již od 50. let 19. století. Ovlivnily však  zejména tvorbu J. Arbese a  některými svými rysy také  prózy  J. Zeyera. G. Flaubert patří mezi spisovatele, kteří už uprostřed 19. století zachytili ve svých románech počátky existenciální krize člověka postupně zbavovaného mravních, citových i společenských jistot  a vydanému napospas všednosti a prázdnotě života. Na poměrně malé ploše Flaubertovy povídkové tvorby lze sledovat  krystalizaci některých stěžejních témat a narativních postupů jeho románů.Ruská próza představovala pro zmíněnou existenciální tendenci evropské prózy  (románu) velice výrazný a osobitý impulz. Od poloviny 19.století byla česká literatura otevřená zejména vlivu Turgeněva  a Gogola, v následujících desetiletích vzbuzovalo značný ohlas jak dílo F. M. Dostojevského, tak i  A. P. Čechova; tvorba obou těchto autorů umožňuje nahlédnout pod povrch žité reality, do skrytých zápasů o integritu osobnosti a smysl života.

Literatura

I. Poezie + sekundární literaturaJ. W. GOETHE: Trilogie vášně (copy)Jirát, J. W. Goethe (Portréty a studie) Th. Mann, Goethe jako reprezentant měšťanské epochy, In: Konec měšťanské epochy, Dauphin 2008, s. 35 - 74 F. SCHILLER, Dívka z neznáma, Rukavička, Píseň o zvonu (copy), In.: Óda na radost. Čs. spisovatel 1980Zde studie: V. Kubín, Schillerova nedokončená pře (s. 9- 23). H. HEINE: Písně, Různé ženy, Otázky¨(copy), In: Písně a lamentace. Praha 1966Zde studie: L. Kundera  (předmluva) BYRON: Childe Haroldova pouť (úryvek z překladu E. Krásnohorské) + K. K. Mácha, Páže(ČL 2, 2002); T. S. Eliot, O básnictví a básnících. Odeon 1991, s.  205 - 220) V. HUGO, Pět romantických siluet. Poezie francouzského romantismu. Praha 1981J. Kopal, Předmluva k Legendě věků. Praha 1947)J. Hrbata-M. Procházka, Romantismus a romantismy (s. 109-118)    CH. BAUDELAIRE, Hořké propasti. Praha 1966 + Malé básně v próze.Květy zla (překl. S. Kopal). Melantrich1934Antologie Hořké propasti (1966) + Malé básně v próze.T. S. Eliot, O básnictví  a básnících. Odeon 1991, s. 194 - 204.W. Benjamin, O některých motivech u Baudelaiera, In:Dílo a jeho zdroj. Praha 1971,s.81-112                                  P. VERLAINE, Prokletí básníci. Praha 1966 - zde též statě: F. X. Šalda, K. TeigeA. RIMBAUD, Sezóna v pekle. Iluminace. Dopisy vidoucího. Garamond 2003Čapek, K.: Francouzská poezie nové doby. ČS : Praha 1964 (Verlaine, Rimbaud a jiní) II. Próza  A. E. POE : Jáma a kyvadlo. Odeon : Praha 1978 + Filozofie básnické skladbyM. Hilský, Povídkář Poe (Doslov), In: E. A Poe, Démon zvrácenosti (2013) G. FLAUBER : Prosté srdce. Spisy VI. Aventinum : Praha 1930 N. V. GOGOL: Povídky (1975) - zde doslov  L. Zadražila F. M. DOSTOJEVSKÝ:  Neobyčejné příhody. Odeon, Praha 1973F. Kautman, Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Věčný problém člověka (2004). A. P. ČECHOV: Okamžiky. Mf : Praha 1962 - zde doslov I. Svatoňová Rozšiřující sekundární literaturaBroch, H.: Román - Mýtus - Kýč. Dauphin, Praha 2009R. Jakobson:  Baudelairovy Kočky (s C.Lévi -Straussem), in: Poetická funkce. H+H 1995Jirát, V. :  J. W. Goethe, in: Portréty a studie. Odeon : Praha 1978Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha 1975Kundera, M.: Kdo je to romanopisec, in: Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno 2006Nezval, V.:  Moderní básnické směry. ČS., Praha 1984.Šalda, F. X.: Mladý Flaubert. Epilog romantismu, in: Duše a dílo. Grafická unie : Praha 1922.Vodička, F.: Francouzské impulsy v české literatuře 19.století. UK, Praha 2003J. Honzík, R. Parolek, Ruská klasická literatura (1977).B. Ejchenbaum, Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné povídky. Praha (2012)Z. Hrbata, Gotično a groteskno v americké literatuře, In: Romantismus a romantismy (2005)R. Pytlík, F. M. Dostojevskij: život a dílo. 1. vyd. Emporius: Praha, 2008.T. G. Masaryk, Spisy F. M. Dostojevského, in Čas 1892F. X. Šalda, Dostojevskij  a jeho položení evropské, in: ŠZáp 3, 1930-1931, s. 329 - 343

Garant

doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.