Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Lexikologie a slovotvorba (ABO100519)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100519 - Lexikologie a slovotvorba, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Osvojit si základy lexikologické a slovotvorné teorie

Sylabus

1. Obecný úvod - lexikologie a lingvistika, jazyk a myšlení, slovo a pojem2. -  3. Lexikální sémantika - lexém a jeho funkce (slovo, pojmenování), lexikální význam, jeho konstituování a vztahy4. - 5. Vztahy lexikálních jednotek - paradigmatika a syntagmatika slovníku (polysémie, homonymie, synonymie, antonymie, hyponymie; kompatibilita, kolokabilita)6. Systém ve slovní zásobě - vrstvy slov, expresivita a původ slov7. Slovní zásoba odborná a neodborná: terminologie, odborná komunikace, (de)terminologizace 8. Slovní zásoba, její vývojové tendence a zachycení ve slovnících 9. Lexikální onomaziologie - procesy přímé a nepřímé nominace (obraznost pojmenování, metafora, metonymie); frazeologie a idiomatika10. - 12. Tvoření slov  -  pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, postupy a typy, onomaziologické kategorie slov

Literatura

Povinná:Filipec,  J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985.Mališ, O. - Machová, S. - Suk, J.: Současný český jazyk. Lexikologie  (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.Příruční mluvnice češtiny (Lexikologie, s. 66-108). Praha  1995.Čechová, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha, ISV nakladatelství 2000 (Tvoření slov, s. 92-147).Doporučená:Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha 2010.Encyklopedický slovník češtiny. Brno 2002.Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007 (Lexikografie, s. 164-198; Slovotvorba, s. 249-280).Machová,  S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny.  Praha 1996.Šmilauer, V.: Novočeské tvoření slov. Praha 1971.Tvoření slov v češtině, 1 (Teorie odvozování). Praha 1962.Tvoření slov v češtině, 2 (Odvozování podstatných jmen). Praha 1967.Furdík, J.: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). M. Ološtiak. (ed.). Prešov 2004.Dolník, J.: Lexikológia. Bratislava 2007.Orgoňová, O. - Bohunická, A.: Lexikológia slovenčiny. Bratislava 2011.Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc 2013.

Požadavky

Zkouška má dvě části: krátký praktický písemný test a ústní zkoušku. Prověřuje (1) znalost odpřednášené látky a schopnost demonstrovat vybrané teoretické poznatky na příkladech, (2) orientaci v základních lexikologických a slovotvorných pojmech, (3) znalost českých výkladových i specializovaných slovníků a (4) porozumění vybrané odborné literatury předmětu (na základě předloženého seznamu prostudované literatury základní a ve vlastním výběru i doporučené).

Garant

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.