Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Historická mluvnice a historická lexikologie (ABO100521)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100521 - Historická mluvnice a historická lexikologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vývoje jazykového systému češtiny a se základy diachronní lexikologie, v seminární části pak osvojit si základy práce s diachronním materiálem po stránce ortografické, hláskoslovné, gramatické a lexikální.

Sylabus

1. Historie jazykového systému češtiny a jeho grafického záznamu: úvod, grafické systémy pro záznam češtiny, základní příručky a internetové zdroje.2. Vybrané praslovanské změny, vydělení češtiny z praslovanského kontinua.3. Hláskoslovný vývoj češtiny v přehledu.4. Morfologie I: sloveso - gramatické kategorie.5. Morfologie II: sloveso - systém tříd podle prézentního a infinitivního kmene, přesuny mezi slovesnými třídami, atematická slovesa.6. Morfologie III: jméno.7. Syntax: vybrané aspekty.8. Diachronní lexikologie - úvod. Význam: denotace a konotace. Typy významů. Význam lexikální a slovotvorný. Motivace a etymologie v procesu hledání konotací a rekonstrukce významového prototypu. Poststrukturalismus a význam.9. Lexikální systém.10. Dynamika lexikální jednotky.11. Diachronní lexikografie, specifika slovní zásoby a databáze doby střední.12. Lidová etymologie a jazykový obraz světa (na příkladu opozice pohanství a křesťanství).13. Základní významové opozice u Slovanů, metafora a tělesný základ významu ("přímý - křivý", "pravý - levý").

Literatura

BĚLIČ, J. - KAMIŠ, A. - KUČERA, K. Malý staročeský slovník. Praha 1978.FIDLEROVÁ, A. A. - KUČERA, K. - ZIKÁNOVÁ, Š. Úvod do studia historického vývoje češtiny. Praha 2008 (elektronická skripta FF UK).KOMÁREK, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. Praha 1969.LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.NĚMEC, I. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha 1968.NĚMEC, I. Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce. Slovo a slovesnost, 55, 1994, s. 263-268.NĚMEC, I. Práce z historické jazykovědy. Praha 2009.NĚMEC, I. a kol. Dědictví řeči. Praha 1986.PLESKALOVÁ, J. Stará čeština pro nefilology. Brno 2001.REJZEK, J. Lidová etymologie v češtině. Praha 2009.VEČERKA R. a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha 2006.Vokabulář webový [online]. Dostupný z WWW: <http://vokabular.ujc.cas.cz/>. 

Požadavky

Požadavky na zápočet ze semináře (předmět je vyučován také pro studenty ÚBS jako ekvivalent předmětu ACC500013 Historické kořeny současné češtiny): aktivní účast v semináři, vypracování zadaných úkolů, max. 3 absence za semestr.Zkouška: Písemná zkouška z probrané látky a zadané četby.

Garant

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.