Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Syntax (ABO100529)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100529 - Syntax, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student se seznámí se stěžejními teoretickými modely popisujícími syntaktické struktury. Poučí se o specifikách větné stavby v češtině. V rámci probíraných témat bude schopen samostatné syntaktické analýzy textu.

Sylabus

1. Předmět syntaxe. Syntaktická struktura. Vícerovinný přístup k větě, formální a sémantické vztahy.2. Vývoj syntaxe od 2. poloviny 20. století. Závislost. Valence. Bezprostřední složky.3. Systematika predikátů a jejich syntaktický potenciál. Intence a valence predikátu. Typy českých participantů.4. Závislostní vztahy. Subordinace a koordinace. Adordinace. Typologie větných členů. Závislostní strom.5. Kondenzace.6. Elipsa.7. Slovosled a projektivita. Aktuální členění výpovědi a informační struktura.8. Hierarchizace propozice.9. Vztahy mezi klauzemi v souvětí a vztahy v textu.

Literatura

Daneš, F., Hlavsa, Z.: Větné vzorce v češtině. Praha 1987.Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002. (vybraná hesla)Grepl, M., Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha 1986. 2. přeprac. vyd. = Skladba češtiny. Olomouc 1998.Hajičová, E., Panevová, J., Sgall, P.: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Praha 2003.Hrbáček, J.: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha 1994.Kolářová, V.: Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). Praha 2010.Mikulová et al.: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka. Praha: ÚFAL, 2008. Dostupné z <http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0update/doc/tr-ref-cz-cz.pdf>Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha 1987. (část Souvětí, s. 443-538)Příruční mluvnice češtiny. Praha 2003. (část Syntax)Uličný, O.: Větněčlenská koncepce v současných syntaktických popisech slovanských jazyků, zvl. češtiny. In Přednášky z 36. běhu LŠSS. Praha, UK 1994, s. 43-50. 

Požadavky

ústní zkouška - syntaktická analýza textu; diskuse nad prostudovanou literaturou

Garant

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.