Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky (ABO100531)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100531 - Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti získají základní uvedení do přístupů, metod a terminologie potřebných ke studiu českého jazyka.

Sylabus

Hlavní témata přednášky:·       Jazyk a lingvistika jako věda o jazyce. Vlastnosti přirozeného jazyka. Gramatika a gramatické kategorie.·       Koncepce a metody popisu jazyka (vznik novodobé jazykovědy, pozitivismus, strukturalismus, generativní gramatika, komunikačně-pragmatický obrat, komputační a korpusová lingvistika atd.). Tradiční a nové jazykovědné disciplíny.·       Pojmy struktura, systém, funkce v jazykovědě. Jazykový systém, centrum a periferie systému, roviny jazyka. Dvojí artikulace jazyka, asymetrický dualismus jazykového znaku. Syntagmatické a paradigmatické vztahy, opozice v jazykovém systému. Funkce jazyka a funkce textů.·       Genealogická a typologická klasifikace jazyků. Charakteristika češtiny z těchto hledisek.·       Rozvrstvení jazyka, různé variety jazyka. Jazyková situace. Spisovný (standardní) a nespisovný jazyk. Specifika české jazykové situace.·       Synchronie a diachronie. Vývoj jazyka. Vývojové tendence v jazyce (s důrazem na současnou češtinu).

Literatura

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha : ISV, 1996 (i další vydání).ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2011.ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008.DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha : Academia, 1997.Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002 (vybraná hesla).HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha : SPN, 1984.KARLÍK, P. - PLESKALOVÁ, J. aj.: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha, 2007.Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1995 (i další vydání).SAUSSURE, F. de: Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1989 (i další vydání).SKALIČKA, V.: Souborné dílo 1-3. Praha: Karolinum, 2004-2006 (výběr).

Požadavky

Požadavky ke zkoušce:1. znalost přednášených témat, znalost základní odborné literatury2. znalost alespoň tří obecně lingvistických, resp. bohemistických statí nebo jedné monografie (na základě vlastního výběru a samostatného studia).3. účast na experimentu v laboratoři LABELS

Garant

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.