Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfologie (ABO100533)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100533 - Morfologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky.Slovní druhy: kritéria jejich klasifikace, vnitřní členění (formální i sémantické).Morfologické kategorie.Slovesné paradigma.Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Třídění flexe.Variantnost v morfologii.Stylová a regionální charakteristika morfologických prostředků.Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému.

Literatura

Adam, R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum, 2015 (online).Balhar, J., a kol. Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002.Čechová, M., a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011.Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2003.Komárek, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006.Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005.Šmilauer, V. Nauka o českém jazyku. Praha: SPN, 1972.Štícha, F., a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Garant

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.