Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Rytmus básně (ABO100548)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100548 - Rytmus básně, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

základní orientace v terminologii, přehled hlavní oborové literatury, schopnost poznání základních typů verše a samostatného nalezení rytmotvorných elementů konkrétního básnického textu a jejich funkce v něm

Sylabus

1) organizační záležitosti, sylabus a náplň semináře, úvod do problematiky, základní pojmy2) základní pojmy v praxi - rozbor konkrétní básně. Přízvuk, stopy, sylabotónický verš3) typický český verš, verš známých textů, zdroje odborné literatura a zdroje, knihovny, citace4) versifikační systémy, cizojazyčný verš5) diskuse nad odborným textem - teorie stop a její úskalí6) diskuse nad odborným textem - versifikační systémy, časomíra7) rým a jeho typy, rytmická a sémantická funkce rýmu8) vývoj novočeského verše, básně různých období, uvolněný a volný verš9) nejvýznamnější (nejen) čeští versologové od J. Dobrovského po M. Červenku

Literatura

odborná literatura - povinnáČERVENKA, Miroslav. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinu, 206. 283 stran.ČERVENKA, Miroslav. Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše, in Otázky českého kánonu, ed. Stanislava Fedrová. Praha: ÚČL AV ČR, 2006, s. 283‒298.- dostupné též z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/29.pdfFILIP, Jiří - BRUKNER, Josef. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. 365 s.(vybraná hesla)HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. Praha: SPN, 1970. 256 s.IBRAHIM, Robert: Český verš z boží perspektivy, Slovo a smysl 2008, roč. 4, č. 7, s. 273-279. (recenze na: Červenkovy Kapitoly o českém verši)IBRAHIM, Robert - PLECHÁČ, Petr - ŘÍHA, Jakub. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 159 s.(kapitoly 1-3, 5, 7, 9-11)LEVÝ, Jiří: Izochronie taktů a izosylabismus jako činitelé básnického rytmu. Slovo a slovesnost 1962, roč. 23, č. 1, s. 1-8/ č. 2, , 83-92.PALKOVÁ, Zdena (1994): Fonetika a fonologie češtiny (Praha: UK), 366 s.(kapitoly o slabice a přízvuku) odborná literatura - doplňujícíHRABÁK, Josef (1970a): O charakter českého verše (Praha: Svoboda), 227 stran.ČERVENKA, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno: Host, 2001), 248 stran.HRABÁK, Josef: Z problémů českého verše (Praha: SNP, 1964). 147 stran.ČERVENKA, Miroslav: Z večerní školy versologie IV, Daktyl (Praha: ÚČL AV ČR, 1999), 104 stran.ERBAN, Karel: Rytmus a metrum v českém verši. Naše řeč 1934, roč. 18, č. 9, str. 257-265.- dostupné též z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.phpČERVENKA, M: Český volný verš 90. let, 1963HORÁLEK, Karel: Verš Erbenovy Kytice, in SaS XXV 95-101.LEVÝ, Jiří: Bude literární věda exaktní vědou? Plamen 7, 1965, č. 3, březen, str. 76-81.LEVÝ, Jiří:Sémantika verše. Studie ve sborníku O Iíterárnej avantgarde. Bratislava, Vyda¬vatelstvo SAV 1966. (Litteraria 9.) Str. 17-42.TOMAŠEVSKIJ, Boris. Verš a rytmus. In: LOTMAN, Jurij Michajlovič. Poetika, rytmus, verš. Praha: Svět sovětů, 1968, Str. 19nn.JAKOBSON, Roman. Základy českého verše. Praha: Jan Fromek, 1926; též In: J. R., Poetická funkce, ed. M. Červenka. Jinočany: H&H, 1995, s. 157-248.HORÁLEK, Karel. K otázce českého amfibrachu. Slovo a slovesnost, 1949, roč. 11, č. 1, s. 46-47.KRÁL, Josef (1923): O prosodii české (Praha: Česká akademie věd a umění), 780 stran.  

Garant

Mgr. Klára Zindulková

Vyučující

Mgr. Klára Zindulková