Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Loutna česká známá i neznámá (ABO100620)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100620 - Loutna česká známá i neznámá, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Loutna česká známá i neznámá bakalářský kurz Požadavky pro získání atestace:zájem, základní orientace v raně novověké literatuře a kultuře; základní orientace v hudební problematice a znalost němčiny vítány, nejsou však podmínkouaktivní práce v semináři (účast v diskusi), ústní referát Charakteristika kurzu:Loutna česká dnes patří mezi nejznámější díla českého literárního i hudebního baroka. Tak tomu ovšem nebylo vždy: tento cyklus 13 českých duchovních písní vyšel poprvé r. 1653 a znovu teprve r. 1943, tj. asi dvacet let poté, kdy byl znovuobjeven; nálezy jeho textových svědků tím navíc zdaleka neskončily, poslední významný pramenný objev byl učiněn v únoru 2014.  Obdobně dějiny novodobé recepce Loutny české včetně pokusů o její analýzu a interpretaci jsou počínaje koncem 20. let 20. století neméně bohaté. I když ponecháme stranou úzce specializované přístupy muzikologické a lingvistické a omezíme se pouze na literárněvědné, resp. filologické příspěvky, umožňuje dnes již poměrně početná sekundární literatura mj. seznámit se s frekventovanými přístupy české literárněvědné barokistiky od jejího ustavení začátkem 30. let 20. století až téměř do současnosti i s jejími nejvýraznějšími představiteli. Kurz tak zároveň kromě možnosti reflektovat přínosy i slabá místa dosavadních čtení Loutny české a kromě možnosti vlastní interpretace tohoto písňového cyklu nabídne též základní uvedení do dějin české literárněvědné barokistiky. Seminář volně navazuje na kurz Adam Michna z Otradovic jako básník, jeho absolvování však není podmínkou. Tematické okruhy:I. heuristické metody, analýzy textových svědků a materiálních či mediálních aspektů literárního dílaII. přístupy vyšší filologické kritikyIII. přístupy nižší filologické kritiky a editologieIV. přístupy orientované pozitivistickyV. přístupy orientované duchovědněVI. přístupy marxistické literární kritikyVII. přístupy orientované komparatisticky a interdisciplinárně Literatura základní: Adam Michna z Otradovic: Loutna česká. Praha, b. n. a t. 1653 (Blatské muzeum v Soběslavi, sign. VI H 5) Literatura výběrová: Mirek Čejka (ed.): Adam Michna z Otradovic. Básnické dílo. Texty písní 1647-1661. Praha, NLN 1999.Václav Černý: Michna z Otradovic a Václav Jan Rosa v evropských souvislostech, in týž, Až do předsíně nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Praha, Mladá fronta 1996, s. 141-215.Petr Daněk - Tereza Daňková: Začněte panny zpívati… a hráti aneb Líbezně rozšafná marginálie k ritornelům Michnovy Loutny české, Musicalia 6, 2014, č. 1-2, s. 137-144.   Martin Horyna (ed.): Adam Michna z Otradovic. Loutna česká. České Budějovice, 1984.Julius Hůlek: Slovo a hudba v Loutně české Adama Michny z Otradovic, in Petr Daněk (ed.): Nové poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, Praha 1988, s. 192-207. Marie Kletečková: Znovunalezení partu "Organo" k Michnově Loutně české, Hudební věda 46, 2009, č. 1-2, s. 206-207. Jan Kvapil: Nálezová zpráva o přímé předloze Michnovy Loutny české, Česká literatura 2004, s. 742-743.Michael Pospíšil (ed.): Adam Michna z Otradovic. Loutna česká. Brno, Collegium pro arte antiqua 1998.Jiří Sehnal: Adam Michna z Otradovic - skladatel. Olomouc, Univerzita Palackého 2013.Bohdan Sroka: Nález původního tisku Michnovy Loutny, Hudební věda 5, 1968, s. 641-644.Antonín Škarka (ed.): Adam Michna z Otradovic. Das dichterische Werk. München, W. Fink 1968 (Básnické dílo. Praha, Odeon 1985). Antonín Škarka: Éros v písni českého baroku, Československá rusistika 13, 1968, s. 35n.Antonín Škarka: Kapitoly z české hymnologie, in týž, Půl tisíciletí českého písemnictví, Praha, Odeon 1986, s. 190-333.Antonín Škarka: Novost básnického umění Adama Michny z Otradovic, in týž, Půl tisíciletí českého písemnictví, Praha, Odeon 1986, s. 335-358.Marie Škarpová: Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové, Sborník prací FF brněnské univerzity 57, 2007, V 10, s. 77-90.Emilián Trolda: Neznámé skladby Adama Michny. Příspěvek k dějinám české církevní hudby XVII. století, in Sborník prací k padesátým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Nejedlého 1878-1928. Praha, 1929, s. 69-101.Emilián Trolda (ed.): Loutna česká. Praha, F. Novák 1943. Josef Vašica: Michnova Loutna česká, Akord 11, 1943-44, č. 1, s. 28-37.Zdeňka Tichá (ed.): Růže, kterouž smrt zavřela. Výbor z české poezie barokní doby. Praha, Odeon 1970.Zdeňka Tichá: Česká poezie 17. a 18. století. Praha, ČSAV 1974.    Zdeňka Tichá (ed.): Adam Václav Michna z Otradovic. Praha, Melantrich 1976.Další studijní literatura bude upřesněna na začátku kurzu.

Garant

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.