Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Seminář z lexikologie (ABO100935)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100935 - Seminář z lexikologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je představení základních lexikologických a lexikografických pojmů a metod a jejich uplatnění při popisu slovní zásoby.

Sylabus

Základní slovotvorné pojmy: slovo, lexém-alolex, význam, frazémOnomaziologický a sémaziologický přístup k lexikuHomonymie, antonymie, synonymieTypy frazémůTypy slovníkůTeorie a praxe tvorby výkladových slovníků

Literatura

Manuál lexikografie. Eds. F. Čermák a R. Blatná. Jinočany 1995.Tvoření slov. In: M. Čechová a kol., Čeština - řeč a jazyk. Praha 1995, s. 76-132 (zpracoval M. Dokulil).Lexikologie. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, s. 66-108 (zpracovala Z. Hladká).Mališ, O. - Machová, S. - Suk, J.: Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Požadavky

1. Písemný referát, jehož tématem je jedno české slovo (substantivum, adjektivum nebo sloveso) podle vlastního výběru. Toto slovo je třeba ukázat jako součást českého lexikálního systému (a částečně i jako součást českého jazykového obrazu světa), a to za pomoci všech probíraných slovníků i studia odborné literatury. Je třeba naznačit etymologii slova a vývoj jeho významu, jeho motivovanost a slovotvorné souvislosti s dalšími lexikálními jednotkami a srovnat pojetí významu (a významů) daného slova ve výkladových slovnících od Jungmanna po SSČ, pojednat o jeho sémantické struktuře a demonstrovat jeho vztahy syntagmatické a paradigmatické. Důraz se klade na zapojení slova do frazémů (nevětných i větných) a na jeho konotační potenciál.2. Krátký praktický test na konci semestru.

Garant

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.Mgr. Veronika ČurdováMgr. František Martínek

Vyučující

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.Mgr. Veronika ČurdováMgr. Marek Nagy, Ph.D.