Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy odborného psaní a redigování textu (ABO200119)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO200119 - Základy odborného psaní a redigování textu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Uvedení do problému: Mluvení versus psaní. - Příručky odborné literatury, internetové databáze, internetové vyhledávače, odborná oborová a kulturní periodika, literární a jazykové webové stránky. - Obsah a fungování Lexikonu české literatury. - Sestavování jmenného rejstříku.2. Formální znaky bakalářské práce: písmo, znaky, formátování stránky. - Struktura a obsah práce (Textový žánr a médium. Paratextové rysy. Titul. Podtitul. Motto. Citát. Parafráze. Aluze. Komentář. Poznámka pod čarou či na konci textu. Textové členění. Použitá literatura, její používání a způsoby zápisu).3. Žánry: Anotace - zpráva - recenze - studie - monografie. Textová argumentace (Výchozí propozice. Argumentace a vysvětlování. Průběžné závěry. "Logika" argumentace. "Důkaz". Rétorika argumentace. Víceznačnost, vágnost a expresivita. Zkrácené cesty a "můstkování" v argumentaci. Strategie persvaze. Argumentace příkladem a "příklad opaku". Generalizační potenciál textu).4. Parafráze a její vztah k tlumočenému odbornému textu. - Tiráž a význam údajů v ní představených.5. Vedení výkladu: Vztah "hlavního" textu k poznámkám pod čarou nebo na konci textu.6. Rozdíl mezi biografií a monografií. - Příklady literárních kritik.7. Charakteristika odborného literárněvědného a jazykovědného periodika.8. Analýza konkrétních textů - četba, rozbor a úprava literárněvědných textů.9. Druhy bibliografií; způsoby citace a uvádění pramenů; ČSN; katalogy a databáze; archivy; redigování, korektury; ediční příprava, odpovědný redaktor10. Jak postupovat při psaní odborné práceShrnutí: Zásady psaní práce seminární, ročníkové, bakalářské a diplomní.

Literatura

Základní: Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997Fidelius, Petr: O jazykové kritice, in K. P.: Kritické eseje. Praha: Torst, 2000, s. 9-12Foucault, Michel: Polemika, politika a problematizace, in M. F.: Myšlení vnějšku. Praha: Herrman & synové, 1996, s. 252-264Hausenblas, Karel: Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1972Homoláč, Jiří: A ta černá kronika! Brno: Nakladatelství Doplněk, 1998Kraus, Jiří: Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia, 1998 Doporučená: Blažej, Bohuslav: Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990Drtina, Jaroslav: Česká bibliografie. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1944Dusong, Jean-Luc - Siegwartová, Fabienne: Typografie. Od olova k počítačům. Praha: Nakladatelství Svojka a Vašut, 1997Fidelius, Petr: Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 1998.Fišer, Zbyněk: Tvůrčí psaní. Malá učebnice tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001 [zde i výběrová bibliografie]Flusser, Vilém: Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda, 2005Gómez-Martínez, José Luis: Teória eseje. Esej ako literárny žáner, štúdium jej vlastností. Bratislava: Archa, 1996Hausenblas, Ondřej: Cvičení v demagogii, in Literární noviny 1, 1990, č. 21, 23. 8., s. 3 a 14Hausenblas, Ondřej: O jazykovou kulturu svobodných lidí, in Literární noviny 1, 1990, č. 9, 31. 5., s. 4-5, č. 10, 7. 6., s. 4-5Havel, Rudolf - Štorek, Břetislav (eds.): Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha: ČS, 1971; 2. vyd. ed. M. Kosák a J. Flaišman. Praha/Litomyšl: Paseka, 2006; též http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/prirucky/edicni/EDTHlavsa, Oldřich - Wick, Karel: Typographia I-III. Praha: SNTL, 1976, 1981, 1986Holoušová, Drahomíra: Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000http://www.pistorius.cz / Informace pro nakladatele: Korektorské značky, Klávesové zkratky, PUMA atd.Chloupek, Jan a kol.: Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1991 [zde i další literatura]Jirák, Jan - Šoltys, Otakar - Nekvapil, Jiří (kol.): Jazyk ve společenském kontextu. Praha: Karolinum, 1996Jirák, Jan: Úvod do studia médií. Brno, Barrister & Principal, 2001Kábrt, Jiří: Počátky české bibliografie. Praha: SPN, 1961Kočička, Pavel - Blažek, Filip: Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000Kožmín, Zdeněk: Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing, 1995Kunczik, Michael: Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995Lopatka, Jan: Dámy a pánové!, in Literární noviny 1, 1990, č. 6, 10. 5., s. 4Macek, Emanuel: Bibliografie české beletrie a literární vědy. Metodická příručka. Praha: Ústav pro českou literaturu 1969; též http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/prirucky/bibliograficke/MacekMcLuhan, Marshall.: Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991Média a moc [sborník]. Praha: Votobia - Syndikát novinářů ČR, 2000Merhaut, Luboš: Polemika: dialog a nerozumění, in Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 500-504Müllerová, Eva: Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha: SPN, 1989Pistorius, Vladimír: Jak se dělá kniha. Litomyšl/Praha: Paseka, 2003 a 2005; 3. dopl. a přepr. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011Podhoretz, Norman: Na obranu redaktorského řemesla, in Revolver Revue, 2008, č. 70, s. 10-15Rezek, Petr: Rozpaky nad uvozovkami, in Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 9, s. 60-64Staňková, Libuše a kol.: Dějiny knižní kultury a grafického designu. 2 sv. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2012Šesták, Zdeněk: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000Špirit, Michael: Druh na vymření, in Revolver Revue, 2010, č. 79, s. 198-201Štorm, František: Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue, 2008Šulc, Jan: Česká literatura devadesátých let z pohledu nakladatele a editora, in Literární noviny 13, 2002, č. 14, 1. 4., s. 11Šulc, Jan: Poznámky redaktora, in Kritická Příloha Revolver Revue, 1998, č. 10, s. 58-61Tondl, Ladislav: Technologické myšlení a usuzování. Kapitola z filozofie techniky. Praha: Filosofia, 1998Valček, Peter: Osudy eseje. Pôvod a médium esejistickej formy. Bratislava: Iris, 1999Watts, Nigel: Umění psát. Praha: Grada, 1998 Normy ČSN (výběrově):ČSN 01 0173 - dokumentace: formální úprava technických a vědeckých zpráv /ISO 5966/ČSN 01 0180 - mezinárodní desetinné třídění literaturyČSN 01 0184 - číselné označování části textu /ISO 2145/ČSN 01 0192 - rejstříky publikací /ISO 999/ČSN 01 0194 - referát a anotaceČSN 01 0195 - úprava katalogizačního seznamu (a méně častých dokumentů - např. map)ČSN 01 0195 - bibliografický záznamČSN 01 0196 - zkracování názvů časopisů a jiných periodikČSN 01 0197 - bibliografická citace /ISO 690/ČSN 01 0198 - rešeršeČSN 01 6910 - úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editoryČSN 88 0220 - úprava rukopisů pro sazbuČSN 88 0410 - korekturní znaménka a jejich používání

Požadavky

V přednášce je dán prostor k samostatnému řešení praktických textologických úkonů a úkolů, pravidelná účast je tedy stejně nutná, jako kdyby šlo o seminář. Prostřednictvím administrátoru Moodle pro výuku jsou zadávány a vyhodnocovány písemné úkoly. Dvouoboroví studenti píší v závěru semestru zápočtový test, jednooboroví, kteří si zapisují textologii spolu se základy odborného psaní, absolvují náročnější souhrnný test. Podle jeho výsledku jsou buď (a) hned klasifikováni stupněm "výborně", (b) postupují k ústní zkoušce, (c) absolvují opravný termín.

Garant

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.