Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Kapitoly ze světové literatury (ABO300026)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300026 - Kapitoly ze světové literatury, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy:Gustave Flaubert - osobnost a celek díla. Způsob tvoření; nový typ románového hrdiny a vztah soukromého času k času historie (Citová výchova); perspektivizace vyprávění a impuls k potlačení vypravěčské vševědoucnosti (Paní Bovaryová); estetizace historického obrazu (Salambo, Legenda o svatém Juliánu pohostinném, Herodiada). Joris Karl Huysmans: Životní a tvůrčí drama. Román Naruby - obraz dekadentní existence, artistnosti a estétství. Počátky realismu v americké literatuře - rozvíjení naturalistického impulsu (Stephen Crane, Theodor Dreiser). Žurnalismus a román (Upton Sinclair). Problém a varianty slovesného ztvárnění první světové války. Srovnání přístupu Henryho Barbusse, Georgese Duhamela a Henryho de Montherlant. Expresionismus - duchovní situace a stylové znaky (v souvislosti s výtvarnými projevy). Život a tvorba Georga Trakla. Expresionistická povaha díla Leonida Andrejeva: tématické zaměření (úzkost, trauma, šílenství) a znaky stylu (metaforická hyperbola, barva aj.). Marcel Proust a Hledání ztraceného času. Okolnosti vzniku románového cyklu; nové pojetí psychologie osobnosti a jeho vliv na ztvárnění románové postavy. Význam bezděčné vzpomínky pro komponování románového díla. Bloomsbury group a Virginia Woolfová. "Lyrické novely", technika "proudu vědomí", relativizace času, impresionistický princip reflektování a evokování skutečnosti.Ztvárnění a aktualizace mýtu - románový mytologismus. Mýtus jako "převyprávěný" příběh (románová či novelová varianta) - mýtus jako součást hlubší významové roviny (mytematické motivy a postavy). (Thomas Mann, Pär Lagerkvist, James Joyce, William Faulkner). Uplatnění montážního principu v komponování románového obrazu světa a lidského údělu: Doss Passos - Manhattanská přestupní stanice a trilogie U. S. A.; Alfred Döblin - Berlín Alexandrovo náměstí. Polyfonní strukurace (James Joyce - Odysseus) a polyfonní zvrstvení (Thomas Mann - Doktor Faustus). Výchozí teze a základní kategorie existencialismu. Ukázky z díla Jean-Paula Sartra; obnažení existence v Nevolnosti. Camusův "člověk absurdní" a "člověk revoltující". Existencialistické interpretace historických látek dramatickou formou.

Literatura

Základní literatura:Slovník světových literárních děl I a II. Praha, Odeon 1988 Z. Stříbrný: Dějiny anglické literatury I a II. Praha, Academia 1987 Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století. Praha, Academia 1966 - 1979. Díl II. a III. Ruská klasická literatura 1789-1917. Praha, Svoboda 1977 Slovník literárních směrů a skupin. Praha, Orbis 1977 Od Poea k postmodernismu. Praha, H+H 1993 M. Hilský: Modernisté. Praha, Torst 1995 Doporučená literatura:V. Černý: Tvorba a osobnost I a II. Praha, Odeon 1993 V. Černý: Studie a eseje z moderní světové literatury. Praha, Československý spisovatel 1969 V. Černý: První sešit o existencialismu. Praha, Mladá fronta 1992 J.M. Meletinskij: Poetika mýtu. Praha, Odeon 1989 R. Grebeníčková: Literatura a fiktivní světy. Praha, Český spisovatel 1995 E. Auerbach: Mimesis. Praha, Mladá fronta 1968 N. Sarrautová: Věk podezírání. Eseje o románu. Praha, Odeon 1967 C. Salinari: O moderní italské literatuře. Praha, Československý spisovatel 1964 J. Pechar: Francouzský ?nový román". Praha, Československý spisovatel 1968 M. Drozda: Narativní masky ruské prózy. Od Puškina k Bělému (Kapitoly z historické poetiky). Praha, Univerzita Karlova 1990 F. X. Šalda: Duše a dílo. Podobizny a medailony. Praha, Melantrich 1947 J. Pechar: Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha, Filosofia 1999 I. Fialová-Fűrstová: Expresionismus. Několik kapitol o německém, rakouském a pražském německém literárním expresionismu. Olomouc, Votobia 2000 A. Zatloukal: Studie o francouzském románu. Olomouc, Votobia 1995 dále: monografie, předmluvy (zvláště edice Světová četba), doslovy apod.

Garant

doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.