Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Komunikace ve škole (ABO300223)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300223 - Komunikace ve škole, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je seznámit studenty s problematikou komunikace ve škole, s tradicí a metodami jejího výzkumu a přispět k rozvoji jejich komunikativní kompetence. Dílčí teoretická témata, probraná formou studia odborné literatury a diskuse o ní, budou směřovat k praktickému využití formou modelových cvičení a výzkumných projektů

Sylabus

Hlavní tematické okruhy: Pedagogická lingvistika vs. komunikace ve škole, charakteristika pedagogické komunikace, základní typy pedagogické komunikace, specifika jednotlivých typů ped. kom., zásady pro efektivní komunikaci, bariéry v ped. komunikaci, významné směry zkoumání pedagogické komunikaceKomunikace učitele ve škole (komunikace verbální a neverbální, bariéry komunikace, zpětná vazba), faktory ovlivňující projev učitele (vyučovací předmět, typ školy, velikost třídy, druh kolektivu), analýza učitelova projevu na základě materiálů ze žákovských korpusů i dalších dostupných materiálůKomunikace žáka/studenta ve škole (analýza školních písemných prací žáků, analýza jejich ústního projevu ve vyučovací hodině, práce s žákovskými korpusy), rozvoj komunikativních dovedností žáků.Vyučovací hodina (typy interakce během vyučovací hodiny, samostatné nahrávání vyučovací hodiny, analýza nasbíraného materiálu)Učebnice a další materiály v pedagogické komunikaci (interaktivní tabule, výukové programy ad.) 

Literatura

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, 1994.GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005.HÖFLEROVÁ, E. Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2003LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria publishing 1989.MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.NAVRÁTIL, S.; KLIMEŠ, K.; FLEISCHMANN, O. Komunikace v pedagogických situacích. Ústí nad Labem: PF UJEP 1992.PAŘÍZEK, V. Učitel v nezvyklé školní situaci. Praha: SPN 1990.PETTY, G. Moderní vyučování. Praktická příručka. Praha: Portál, 1996.PROKEŠOVÁ, L.; STUCHLÍKOVÁ, I. K vybraným problémům pedagogické komunikace. Č. Budějovice: PF JU 1990.PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005.SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2000.Vybrané příspěvky z pedagogických a didaktických periodik.

Garant

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Aneta Pečenková