Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Seminář současného českého jazyka - lexikologie (ABO300935)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300935 - Seminář současného českého jazyka - lexikologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je představení základních lexikologických a lexikografických pojmů a metod a jejich uplatnění při popisu slovní zásoby.

Sylabus

Základní slovotvorné pojmy: slovo, lexém-alolex, význam, frazémOnomaziologický a sémaziologický přístup k lexikuHomonymie, antonymie, synonymieTypy frazémůTypy slovníkůTeorie a praxe tvorby výkladových slovníků

Literatura

Manuál lexikografie. Eds. F. Čermák a R. Blatná. Jinočany 1995.Tvoření slov. In: M. Čechová a kol., Čeština - řeč a jazyk. Praha 1995, s. 76-132 (zpracoval M. Dokulil).Lexikologie. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, s. 66-108 (zpracovala Z. Hladká).Mališ, O. - Machová, S. - Suk, J.: Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Požadavky

K atestaci se požaduje referát, jehož tématem je jedno české slovo (substantivum, adjektivum nebo sloveso) podle vlastního výběru. Toto slovo je třeba ukázat jako součást českého lexikálního systému(a částečně i jako součást českého jazykového obrazu světa), a to za pomoci všech probíraných slovníků i studia odborné literatury. Je třeba naznačit etymologii slova a vývoj jeho významu, jeho motivovanost a slovotvorné souvislosti s dalšími lexikálními jednotkami a srovnat pojetí významu (a významů) daného slova ve výkladových slovnících od Jungmanna po SSČ, pojednat o jeho sémantické struktuře a demonstrovat jeho vztahy syntagmatické a paradigmatické. Důraz se klade na zapojení slova do frazémů (nevětných i větných) a na jeho konotační potenciál. O analýze zvolených slov studenti v semináři průběžně informují, tak jak se probírají jednotlivé slovníky i lexikologická a slovotvorná témata.

Garant

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.Mgr. František MartínekMgr. Veronika Čurdová