Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy kognitivní lingvistiky (ABO300948)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300948 - Základy kognitivní lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti mají získat vhled do kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a etnolingvistiky, přednáška jim má na základě bohatého materiálu zprostředkovat základní poznatky z těchto oblastí, a zejména ukázat alternativní perspektivu vzhledem k dosavadnímu jazykovědnému studiu: mají se naučit vidět jazyk (a také význam) v kontextu lidské kognitivity a kultury.

Sylabus

1. Přístupy k jazyku: strukturní, komunikační a kognitivní. Lingvistika kognitivně-kulturní. Lingvistika jako humanitní (filologická) disciplína. Přesahy k jiným oborům. 2. Kognice a principy kognitivní lingvistiky: tělesné ukotvení významu, zkušenostní realismus, metafora a metonymie. Kognitivní lingvistika znakových jazyků. 3. Teorie konceptuální metafory, typy metafor. Metonymie. Příběh a parabola. Mentální prostory a blendy. Uplatnění metafory v gramatice (na příkladech). 4. "Tělo v mysli": představová (tělesná) schémata jako základ konceptuálního systému. 5. Kategorizace: přístup "aristotelský" vs. kognitivistický. Kategorizace v aspektu horizontálním (prototyp / stereotyp) a vertikálním (kategorie základní, nadřazená a podřazená). 6. Stereotyp / prototyp a metody jeho zjišťování a verifikace. Stereotyp a konotace. 7. Kategorizace a význam. Denotace a konotace, kognitivní definice významu. 8. Jazykový obraz světa a mateřský jazyk. Jazyk a hodnoty. 9. Antropocentrismus a opozice "vlastní - cizí" jako základní principy jazykového obrazu světa. 10. Univerzální a relativní. Mezikulturní ("cross-cultural") sémantika a pragmatika. Teorie klíčových slov (A. Wierzbicka).

Literatura

Předmět je vyučován s pomocí systému MOODLE, elektronicky je tedy dispozici základní odborná literatura, power-pointové prezentace k jednotlivým přednáškám a také příručka připravená přednášející pro základní orientaci v předmětu. Zde proto uvádíme jen několik položek.ANUSIEWICZ, J.: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyky. Wrocław 1995. BARTMIŃSKI, J. (ed.): Językowy obraz świata. Lublin 1991 / 1999/ 2004. BARTMIŃSKI, J.: Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinksé kognitivní etnolingvistiky. Ed. I. Vaňková. Praha: Karolinum, 2015. Čeština doma a ve světě, 2003, 1-2 (dvojčíslo věnované kognitivní lingvistice). DIRVEN, R. - VERSPOOR, M.: Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam - Philadelphia, 1998. JANDA, L.: Kognitivní lingvistika. In: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Ed. L. Saicová Římalová. Praha 2004. LAKOFF, G. - JOHNSON, M.: Metafory, kterými žijeme. Brno 2002. LAKOFF, G.: Ženy, oheň a nebezpečné věci. Praha 2006.TURNER, M.: Literární mysl. Brno 2005.Slovo a slovesnost,71, 2010, 4 - monotematické číslo Perspektivy kognitivní (etno)lingvistiky. VAŇKOVÁ, I. - NEBESKÁ, I. - SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L. - ŠLÉDROVÁ, J.: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha 2005.VAŇKOVÁ, I.: Nádoba plná řeči. Mateřský jazyk a přirozený svět. Praha 2007. WIERZBICKA, A.: Język - umysł - kultura. Warszawa 1999.

Požadavky

Orientace v přednášené látce s oporou v odborné literatuře a vlastním přemýšlení: ke zkoušce se předkládá 1) předem odevzdaný seznam četby + 2) písemný podklad (osnova) k rozpravě o konkrétním jazykovém jevu, sémantické oblasti, konceptuální metafoře apod. - podle dohody

Garant

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.