Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Práce s chybou ve výuce češtiny jako cizího jazyka (ABO400899)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO400899 - Práce s chybou ve výuce češtiny jako cizího jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student/ka se seznámí se základními pojmy a upřesní si jejich význam v kontextu jazykového vyučování (např. chyba, standard, norma, odchylka, oprava aj.). Prakticky si vyzkouší práci s mluveným i psaným chybovým textem ve výuce. Zároveň získá představu o aktivitách zaměřujících se na odstraňování chyb v ústní i písemné produkci nerodilých mluvčích.

Sylabus

1. Jazyková chyba (v kontextu vyučování CJ)2. Jazyková chyba a metody výuky CJ3. Faktory ovlivňující přístup k chybě (žák / učitel) 4. Metody a formy opravy chyb5. Význam chyb pro hodnocení a klasifikaci6. Chyby v mluvených projevech7. Chyby ve výslovnosti8. Chyby v psaných projevech9. Chyby receptivní10. Evaluace a hodnocení ústní i písemné produkce

Literatura

Doporučená literatura:HÁNKOVÁ, D. (2010). Opravit, či neopravit? K práci s chybou v ústním projevu studentů češtiny jako cizího jazyka. In: Hlínová, K. (ed.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2010. Praha: Akropolis, s. 51-60.HÁNKOVÁ, D. (2011). Práce s chybou v ústním a písemném projevu studentů češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha: Akropolis, s. 115-124.HRDLIČKA, M. (2012). Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování. In K. Šebesta, S. Škodová (eds.), Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec, TU Liberec 2012, s. 89−108.KORČÁKOVÁ, J. (2005). Chyba a učení cizím jazykům. Hradec Králové: Gaudeamus. ONDRÁKOVÁ, J. (2008). Problematika chyby v procesu učení cizích jazyků a v pregraduální přípravě učitelů. Habilitační práce. Brno: Pedagogická fakulta MU.ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. (2012). Zpětná vazba. In: Šeďová, K. - Švaříček, R. - Šalamounová, Z.: Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, s. 111−135.ŠINDELÁŘOVÁ, J., ŠKODOVÁ, S. (2012). Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole. Praha: MŠMT. Dostupné z: ŠTINDLOVÁ, B. (2013). Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Varia, FF UK: Praha.ŠVRČINOVÁ, M. (ed.) (2014). Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtině pro cizince). Sborník z mezinárodní konference, 17. - 18.6. 2014, Poděbrady. ÚJOP UK, Praha 2014. Další:DULAY, H., BURT, M. (1974b). You canʼt learn without goofing. In J. C. Richards (ed.) Error analysis. London: Longman.JAMES, C. (1998). Errors in Language Learning and Use. Longman. KOCOUREK, J., PECHOVÁ, E. Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce. Klub Hanoi. Dostupné z: LASAGABASTER, D., SIERRA, J. M. (2005). Error Correction: Students‘ Versus Teachers‘ Perceptions. Language Awareness, 14, č. 2-3, s. 112−127.LOCHTMAN, K. (2002). Oral corrective feedback in the foreign language classroom: how it affects interaction in analytic foreign language teaching. International Journal of Educational Research [online] 37, č. 3−4, s. 271−283. Dostupné z: ¨LYSTER, R., RANTA, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake: negotiation of form in communicative classrooms. Studies in Second Language Acquisition [online]. 19, s. 37−61. Dostupné z: MACKEY, A. (2012). Input, Interaction, and Corrective Feedback in L2 Learning. Oxford: Oxford University Press.PÖSINGEROVÁ, K. (2001). Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí. Praha, Karolinum 2001.SHEEN, Y. (2004). Corrective feedback and learner uptake in communicative classrooms across instructional settings. Language Teaching Research [online]. 8, s. 263-300. Dostupné z: SHUTE, V. J. (2008). Focus on Formative Feedback. Review of Educational Research, 78, č. 1, s. 153−189. SCHACHTER, J. (1974). An Error in Error Analysis. Language Learning, sv. 24, č. 2, s. 205-214.ŠINDELÁŘOVÁ, J. (2010). Morfologické odlišnosti spisovné a obecné češtiny z pohledu cizince. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 199-207. Dostupné z: http://konference.osu.cz/cestina/dok/2010/sindelarova-jaromira.pdf TOUFAROVÁ, D. a kol. (2014). Česko-ruské interference. [online]. Dostupné z: http://interference.ajoda.euVESELÝ, J. (1985). Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha: SPN.

Garant

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.