Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Metody literární teorie – přednáška (ABO500006)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500006 - Metody literární teorie – přednáška, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Základní tematické okruhy: 1) Vstupní otázky: Co je literární teorie a jaké je její místo v rámci vědy o literatuře?Klíčové pojmy: teorie, kritika, historie; tvrdá a měkká teorie; literatura a literárnost, metoda, ozvláštněníSměry a autoři: Aristotelés, Viktor Šklovskij, Roman Jakobson, Wolfgang Iser 2) Subjekty literární komunikace I: AutorKlíčové pojmy: autor jako psychofyzická bytost, autorský subjekt (obraz autora, osobnost,  implikovaný/abstraktní autor), autorská intence, intuice, výraz, smysl a význam, záměrnost a nezáměrnost, významové sjednocení a sémantické gesto, smrt autoraSměry a autoři: pozitivismus, psychologizující metody, hermeneutika, psychoanalytické přístupy, sociologický přístup, strukturalismus  a poststrukturalismusFriedrich Schleiermacher; Hippolyte Taine, Benedetto Croce; Sigmund Freud, Carl Gustav Jung; Jan Mukařovský, E. D. Hirsch, Michel Foucault, Roland Barthes 3) Subjekty literární komunikace II: Vypravěč a jeho pojetí v literární teoriiKlíčové pojmy: vyprávění, narativní fikce a její aspekty (roviny): příběh, text, vyprávění (fabule a syžet;  histoire, récit, narration; story, plot, discourse atd); motiv, téma; typologie vypravěčů, vyprávěcí situace; skaz; hledisko, chronotopSměry a autoři: ruský formalismus a strukturalismusViktor Šklovskij, Boris Tomaševskij, Michail M. Bachtin, Boris Uspenskij; Georg Lukács, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno; Gérard Genette, A. J. Greimas, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Seymour Chatman 4) Subjekty literární komunikace III: Čtenář (recepce, konkretizace, rozumění, interpretace)Klíčové pojmy: stavba literárního díla, vrstva schematických aspektů a vrstva znázorněných předmětností, místa nedourčenosti, "život" literárního díla a jeho konkretizace, artefakt a estetický objekt; text a kontext, horizont očekávání, akt čtení, implikovaný adresát/čtenář; hermeneutický kruh, rozumění, předsudek; interpretace a přeinterpretováníSměry a autoři: literární hermeneutika, fenomenologie a recepční estetikaHans-Georg Gadamer, Peter Szondi, Roman Ingarden, Felix Vodička, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, Umberto Eco, Paul Ricoeur 5) Pojem textu: text a jeho dekonstrukceKlíčové pojmy: psaní, dialogičnost a intertextualita, mizení subjektu, text jako différance, stopa, rétorika, tropus, alegorie a ironieSměry a autoři: formalismus, sémiotika, strukturalismus a poststrukturalismus/dekonstrukceMichail M. Bachtin, Jurij M. Lotman, Julia Kristeva, Roland Barthes, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Paul de Man 6) Literatura a skutečnost: literatura jako fikceKlíčové pojmy: mimesis, reference a reprezentace, odkazování k aktuálnímu světu, fikcionalita jako konstitutivní rys literatury, fikční a non-fikční text, možné/fikční světy, metahistorie Směry a autoři: Umberto Eco, Lubomír Doležel, Paul Ricoeur, Jonathan Culler, Hayden White 

Literatura

Základní (přehledová) literatura:Aristotelés: Poetika. Praha 1996.Compagnon, Antoine: Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Brno 2009.Contemporary Literary Theory (ed. by G. Douglas Atkins and Laura Morrow). Amherst 1989.Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002.Červenka, Miroslav - Jankovič, Milan - Kubínová, Marie - Langerová, Marie: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století [II]. Praha 2002.Červenka, Miroslav - Holý, Jiří - Hrbata, Zdeněk - Jankovič, Milan - Jedličková, Alice - Jungmannová, Lenka - Kubínová, Marie - Langerová, Marie - Mathauser, Zdeněk - Vangeli, Nina: Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století [III]. Praha 2005.Doležel, Lubomír: Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. Brno 2000.Eagleton, Terry: Úvod do teorie literatury. Praha 2005.Encyclopedia of Contemporary Literary Theory (ed. by Irena R. Makaryk). Toronto 1993.Frank, Manfred: Co je neostrukturalismus. Praha 2000.Grondin, Jean: Úvod do hermeneutiky. Praha 1997.Hawthorn, Jeremy: A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory. 4th ed., London 2000. (něm. Grundbegriffe moderner Literaturtheorie: ein Handbuch. Tübingen 1994).Hodrová, Daniela a kol.: …na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20.století [I]. Praha 2001.Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie. Praha 2009.Literary Theory: An Antology (ed. by Julie Rivkin and Michael Ryan). Malden 1998.Michalovič, Peter, Minár, Pavol: Úvod do štrukturalismu a post-štrukturalismu. Bratislava 1997.Mitoseková, Zofie: Teorie literatury. Historický přehled. Brno 2010.Modern Criticism and Theory: A Reader (ed. by David Lodge). London 1988.Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Olomouc 2008.Pechlivanos, Miltos a kol.: Úvod do literární vědy. Praha 1999.Perniola, Mario: Estetika 20. století. Praha 2000.Průvodce po světové literární teorii (red. Macura, Vladimír). Praha 1988Selden, Raman; Widdowson, Peter: A Reader´s Guide to Contemporary Literary Theory. 3rd ed., Lexington 1993.Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha 1969.Szondi, Peter: Úvod do literární hermeneutiky. Brno 2003.Teória literatúry. Výber z formálnej metódy (ed. M. Bakoš). 2.vyd. Bratislava 1971.Wellek, René -Warren, Robert: Teorie literatury. Olomouc 1996.Zima, Peter V.: Literární estetika. Olomouc 1998. Doporučená literatura:Abrams, Meyer Howard: Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení. Praha 2001.Adorno, Theodor.W.: Estetická teorie. Praha 1997.Adorno, Theodor.W.: Noten zur Literatur. Frankfurt am M. 1978.Auerbach, Erich: Mimesis. Praha 1968, 2.vyd. 1998.Bachtin, Michail M: Dostojevskij umělec: K poetice prózy. Praha 1971.Bachtin, Michail M: Román jako dialog. Praha 1980.Bachtin, Michail M: Formální metoda v literární vědě. Kritický úvod do sociologiské poetiky. Praha 1980.Bachtin, Michail M: Estetika slovesnej tvorby. Bratislava 1988.Bachtin, Michail M - Vološinov, Valentin N.: Marxizmus, freudizmus, filozófia jazyka. Bratislava 1986.Barthes, Roland: Nulový stupeň rukopisu - Základy sémiologie. Praha 1967.Barthes, Roland: Světlá komora: Poznámka k fotografii. 2., upr. vyd. Praha 2005.Barthes, Roland: S/Z. Praha 2007.Barthes, Roland: Rozkoš z textu. Praha 2008.Benjamin, Walter: Dílo a jeho zdroj. Praha 1979.Benjamin, Walter: Iluminácie. Eseje. Bratislava 1999.Benjamin, Walter: Literárněvědné studie. Praha 2009.Bourdieu, Pierre: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Brno 2010.Cohnová, Doris: Co dělá fikci fikcí. Praha 2009Červenka, Miroslav: Významová výstavba literárního díla. Praha 1993.Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha 2003.Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky (usp. Sedmidubský, M., Červenka, M., Vízdalová, I.). Brno 2001.Deleuze, Gilles: Podľa čoho poznáme štrukturalismus. Bratislava 1994.Derrida, Jacques: Texty k dekonstrukci. Práce z let 1967-72 (usp. a přel. Petříček, M.). Bratislava 1993.Derrida, Jacques: Gramatológia. Bratislava 1999.Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava 1995.Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha 2004.Exotika. Výbor z prací tartuské školy (usp. T. Glanc). Brno 2003.Foucault, Michel: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994.Foucault, Michel: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000.Friedrich, Hugo: Struktura moderní lyriky. Od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého století. Brno 2005.Gadamer, Hans Georg: Člověk a řeč (Výbor z textů). Praha 1994.Gadamer, Hans Georg: Text a interpretace. Reflexe 21, 2000, s. 5-35.Gadamer, Hans Georg: Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha 2009.Gadamer, Hans Georg: Pravda a metoda II. Dodatky/Rejstříky. Praha 2011.Genette, Gérard: Rozprava o vyprávění (Esej o metodě). Česká literatura 51, 2003, č. 3, s. 302-327, č. 4, s. 470-495.Grebeníčková, Růžena: Literatura a fiktivní světy (usp. Michael Špirit). Praha 1995. Grebeníčková, Růžena: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha 1997.Heidegger, Martin: Básnicky bydlí člověk. Praha 1993.Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno 2008.Ingarden, Roman: Umělecké dílo literární. Praha 1989.Ingarden, Roman: O poznávání literárního díla. Praha 1967.Jakobson, Roman: Poetická funkce (usp. M. Červenka). Jinočany 1995.Jankovič, Milan: Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991.Kristeva, Julia: Slovo, dialog a román: Texty o sémiotice. Praha 1999.Lachmann, Renate, Memoria fantastica. Praha 2002.Lotman, Jurij: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.Lukács, Georg: Metafyzika tragédie. Československý spisovatel, Praha 1967.Man, Paul de: Rétorika temporality. In: Umění, krása, šeredno (Ed. V. Zuska). Karolinum, Praha 2003, s. 117-153.Man, Paul de: Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust. New Haven and London 1979 (příp. něm. překlad: Allegorien des Lesens. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1988).Marcelli, Miroslav: Príklad Barthes. Bratislava 2001.Mukařovský, Jan: Studie z poetiky. Praha 1982.Mukařovský, Jan: Studie z estetiky. Praha 1966.Mukařovský, Jan: Studie I a II. Brno 2000.Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století (usp. J. Trávníček). Brno 2002.Patočka, Jan: Umění a čas I, II, Sebrané spisy, sv. 4, 5 (ed. D. Vojtěch, I. Chvatík), Praha 2004.Pešat, Zdeněk: Tři podoby literární vědy. Praha 1998.Propp, Vladimír: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany 1999.Ricouer, Paul: Život, pravda, symbol. Praha 1993.Ricouer, Paul: Čas a vyprávění I, II, III. Praha 2000, 2002.Rimmonová-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno 2001.Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury. Brno 2006.Spitzer, Leo: Stylistické studie z románských literatur. Uspořádali a přeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha, Triáda 2010.Staiger, Emil: Poetika, interpretace, styl. Praha 2008.Steiner, Petr: Ruský formalismus. Metapoetika. Brno 2011.Stierle, Karlheinz: Dimenze rozumění (Místo literární vědy). Česká literatura 41, 1993, č. 2, s. 115-137.Šklovskij, Viktor: Theorie prózy. Praha 1948.Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha 2000.Uspenskij, Boris: Poetika kompozice. Brno 2008.Vodička, Felix: Struktura vývoje. Praha 1967, 2., rozš. vyd. 1998.White, Hayden: Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje. Praha 2010.White, Hayden: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Brno 2011.Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (usp. P. Kyloušek). Brno 2002.  

Garant

doc. PhDr. Petr Málek, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Petr Málek, CSc.