Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Staroslověnština (ABO500108)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500108 - Staroslověnština, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami a jazykovým systémem staroslověnštiny do takové míry, aby byli schopni s těmito poznatky pracovat a využít je k lepšímu porozumění dějinám a jazykovému systému češtiny.

Sylabus

Dějiny cyrilometodějské mise a její vliv na vývoj české kultury.Dějiny církevněslovanské vzdělanosti v Čechách i u jiných slovanských národů.Kanonické staroslověnské památky. Církevněslovanské pamítky české redakce.Staroslověnské písmo.Původ a charakter staroslověnštiny, její hláskoslovná charakteristika.Morfologie staroslověnštiny - slovesa.Morfologie staroslověnštiny - jména.Staroslověnšká syntax a slovotvorba. 

Literatura

Povinná literatura:Fidlerová, A.; Kučera, K.; Rejzek, J. Základy staroslověnštiny. Praha : FF UK, 2005.neboVečerka, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci; Praha : Euroslavica, 2006.neboKurz, J. Učebnice jazyka staroslověnského. Praha : SPN, 1969.Hauptová, Z.; Večerka, R. Staroslověnská čítanka. Praha : Karolinum, 1997.Vašica, J. Literární památky epochy velkomoravské. Praha : Lidová demokracie, 1996.Večerka, R. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Praha : NLN, 2010. Doporučená literatura:Kurz, J. Kapitoly ze syntaxe a morfologie staroslověnského jazyka. Praha : Academia, 1972.Mareš, F. V. Cyrilometodějská tradice a slavistika. Praha : Torst, 2000.Slovník  jazyka staroslověnského. Praha : Academia, 1958-1997.Staroslověnské legendy českého původu. Praha : Vyšehrad, 1976.Vavřínek, V. Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha : Lidová demokracie, 1963.Večerka, R. Počátky slovanského spisovného jazyka. Studie z dějin stsl. písemnictví do konce 11. st. Praha : Academia, 1999.Galuška, L. Slované − doteky předků. Brno : Moravské zemské muzeum, 2004.Měřínský, Z. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I, II. Praha : Libri, 2002, 2006.Vepřek, M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2006.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, referát, zkouška složená z písemné a ústní části.

Garant

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.