Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Teorie jazykové kultury (ABO500113)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500113 - Teorie jazykové kultury, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Povinná literatura k samostudiu:KOŘENSKÝ, J. Komunikace a čeština. Jinočany: H & H, 1992.NEBESKÁ, I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, 1995. Povinná literatura k diskusi v seminářích:BENEŠ, M.; PROŠEK, M.; SMEJKALOVÁ, K. Kodifikace a její role v současné společnosti. In ULIČNÝ, O.; SCHNEIDEROVÁ, S. (ed.). Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 15-24.CUŘÍN, F.; NOVOTNÝ, J. Celková charakteristika vývoje současné spisovné češtiny. In Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Praha: SPN, 1974, s. 10-16.CVRČEK, V. Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost, 2008, roč. 69, s. 284-292.ČMEJRKOVÁ, S.; HAVLÍK, M.; HAVLOVÁ, E.; KADERKA, P. Analýza a hodnocení jazykové úrovně vybraných pořadů České televize za 2. pololetí 2008. Dostupné z WWW: <http://master.ceskatelevize.cz/pub/press/737.doc>. Oddíly Události, Události a komentáře a Kluci v akci.DANEŠ, F. K dvěma základním otázkám kodifikace. In Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009 [1977], s. 72-82.DANEŠ, F. Situace češtiny: perspektiva i retrospektiva. In Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009 [1995], s. 62-71.DANEŠ, F. Celková situace. In DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 12-18.DOVALIL, V. Nad Dolníkovou Teórií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety. Slovo a slovesnost, 2012, roč. 73, s. 135-147.ERTL, V. Řeč a gramatika. In Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis, 2011 [1927], s. 111-117.HALLER, J. Problém jazykové správnosti I. In Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007 [1930], s. 11-30.HAUSENBLAS, K. Kultura jazykového komunikování. In Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Praha: Academia, 1979, s. 122-131.HAUSENBLAS, O. Nevšednost a formálnost jako podstatné rysy spisovné češtiny. Naše řeč, 1993, roč. 76, s. 72-74.HOMOLÁČ, J.; NEBESKÁ, I. Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma. Slovo a slovesnost, 2000, roč. 61, s. 102-109.JAMEK, V. Nechat jazyk kočkám - a cesty vlkům?Části 3 a 9. Vesmír, 2006, roč. 85, s. 241, 701.JUST, V. Slovník floskulí. Praha: Academia, 2003. Hesla Čelí až Deviza, s. 28-33.KRAUS, J. et al. Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1981, roč. 42, s. 228-238.MAREŠ, P. Spisovnost a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In: Přednášky z XLVI. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2003, s. 99-101.HAVRÁNEK, B.; WEINGART, M. Obecné zásady pro kulturu jazyka; MATHESIUS, V. O požadavku stability ve spisovném jazyce. In Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932, s. 245-258; 14-31.PALKOVÁ, Z. Spisovný standard jazyka v mluvené komunikaci. In JANČÁKOVÁ, J.; KOMÁREK, M.; ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 76-80.SGALL, P. Neochuzujme spisovnou češtinu. Český jazyk a literatura, 1998/1999, roč. 49, s. 29-35.STARÝ, Z. Jazykověda a teorie jazykové kultury. In JANČÁKOVÁ, J.; KOMÁREK, M.; ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 60-65.ULIČNÝ, O. Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období; K sociolingvistické problematice ve slavistice a bohemistice postkomunistické éry. In Jazyk - jazykověda - komunikace. Slavica Pragensia XXXVIII. Praha: Karolinum, 2006 [1998], s. 47-57.

Požadavky

Požadavky k získání zápočtu: aktivní práce v semináři - plnění průběžně zadávaných úkolů; závěrečný test.

Garant

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.