Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Naratologie (ABO500255)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500255 - Naratologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy1. Naratologie, narativita, narativ. Základní narativní struktury (příběh a diskurs, mimésis a diegésis) a způsoby jejich fungování (textová ekonomie vyprávění, vylučování, výběr, koherence; referenční odkazování dovnitř a vně textu; aktualizace, autentifikace a konkretizace; reprezentace jako mimésis i performance); 2.1.Základní složky zobrazeného světa: Příběh 2.2. Děj, událost  (syžet a fabule; souslednost, soudržnost, příčinnost; pravděpodobnost a motivovanost; typologie dějové kompozice; vyprávěcí jádra a vyprávěcí satelity); 2.3. Postavy (postava jako entita vypůjčená v aktuálním světě versus postava textová; uzavřené a otevřené konstrukty postav; paradigmatické a syntagmatické rysy konstruování postavy; postava jako dějový prvek, postava jako funkce a aktant) 2.4. Prostor (prostor a místo; prostor jako narativní doména; prostorové členění: vnitřní a vnější prostory, prostorový horizont a vertikála) 2.5. Čas (čas příběhu a čas diskursu; linearita a řád; časová distance: analepse a prolepse, amplituda; trvání; frekvence) 3. Narativní svět jako svět možný, a to fikční. Způsoby zakládání a fungování fikčního světa (vnitřní významové uspořádání narativu) 4. Vypravěč (typologie textových subjektů; adresát; typy promluv ve vyprávění; "vyprávěné" a "nevyprávěné" zprostředkování; vyprávěcí způsoby; reflektor, hledisko a fokalizace; říkání a předvádění) 5. Čtenář (ve) vyprávění 

Literatura

Obecné práce:Bachtin, Michail Michajlovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.Barthes, Roland: S/Z. Praha, Garamond 2007.Cohnová, Dorrit: Co dělá fikci fikcí. Praha, Academia 2009.Culler, Jonathan: Narativ. In: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002, s. 92-103.Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny. Praha, Academia 2008.--- Heterocosmica. Praha, Karolinum 2003.--- Identita literáního díla. Brno - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.--- Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Český spisovatel 1993.Eco, Umberto: Lector in fabula: Role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha, Academia 2010.--- Meze interpretace. Praha, Karolinum 2004.--- O literatuře. Praha, Argo 2004.--- Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997.Glanc, Tomáš, ed.: Exotika: Výbor z prací tartuské školy. Brno, Host 2003.Hodrová, Daniela a kol.: ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001.Chatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host 2008.Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno, Host 2007.Kubínová, Marie: Text v pohybu četby: Úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla. Praha, Academia 2009.Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002.Lotman, Jurij: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava, Tatran 1990Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno, Host 2001.Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988.Svatoň, Vladimír: Epické zdroje románu: Z teorie a typologie ruské prózy. Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR 1993.--- Proměny dávných příběhů: O poetice ruské prózy. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2004.--- Román v souvislostech času: Úvahy o srovnávací literární vědě. Praha, Malvern 2009.--- Z druhého břehu. Praha, Torst 2002.Šklovskij, Viktor: Teorie prózy. Praha, Melantrich 1933. 2. vyd. Theorie prózy. Praha, Melantrich 1948,  3. vyd. Teorie prózy. Praha, Akropolis 2003.Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha, Triáda 2000.Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu: Kýbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století. Brno, Host 2002.  Práce vztahující se ke konkrétním tématům: 1.Meister, Jan Christoph: "Narratology". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/NarratologyAbbott, H. Porter: "Narrativity". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/NarrativityTodorov, Tzvetan: Kategorie literárního vyprávění. In: Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002, s. 142-179. 2.1.Ejchenbaum, Boris M.: Jak je udělán Gogolův "plášť". In Sovětská literární věda. 1. díl: Vybrané texty k dějinám metodologie. Praha, SPN 1972, s. 105-118.Scheffel, Michael: "Narrative Constitution". ". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Narrative_ConstitutionSchmid, Wolf: Narativní transformace: Dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Brno - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004.Uspenskij, Boris: Poetika kompozice. Brno, Host 2008. 2.2.Barthes, Roland: Úvod do strukturální analýzy vyprávění. In: Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002, s. 9-43.Bremond, Claude: Logika narativních možností. In: Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002, s. 118-140.Hühn, Peter: "Event and Eventfulness". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Event_and_EventfulnessPropp, Vladimir Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany, H & H 1999.Ricoeur, Paul: Dějová zápletka. In: Čas a vyprávění. Sv. I. Praha, OIKOYMENH 2000, s. 56-87.Ricoeur, Paul: Hry s časem a Fiktivní zkušenost času. In: Čas a vyprávění. Sv. II. Praha, OIKOYMENH 2002, s. 96-154 a 156-234. 2.3.Jannidis, Fotis: "Character". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Character 2.4.Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie. Praha, KLP-Koniasch Latin Press 1994.Hodrová, Daniela, ed.: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. D. Hodrová et al. Jinočany : H & H, 1997.Ryan, Marie-Laure: "Space". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/SpaceSlawiński, Janusz: Prostor v literatuře: základní rozdělení a úvodní samozřejmosti. In: Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90.let XX. století. Brno, Host 2002, s. 98-115Svatoňová, Kateřina: 2 1/2 D, aneb, Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha, Casablanca 2008. 2.5.Genette, Gérard: Rozprava o vyprávění (Esej o metodě). Česká literatura 51, 2003, č.3, s. 302-327, č.4, s. 470-495.Iser, Wolfgang: Čas a jeho úloha při konstituování narativního díla. In: Červenka, Miroslav, ed.: Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2005, s. 179-243. 3.Doležel, Lubomír: Heterocosmica. Praha, Karolinum 2003.Doležel, Lubomír: Mimesis a možné světy. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s. 600-624Eco, Umberto: Malé světy. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s.Goodman, Nelson: Způsoby světatvorby; Konstruování světů. In: Způsoby světatvorby. Bratislava, Archa 1996, s. 19-35, 104-120Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury. Brno, Host 2006.Ryan, Marie-Laure: "Possible Worlds". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Possible_WorldsZuska, Vlastimil: Fikce, nicota a afirmace reality. In: K estetice XX. století: Mimesis - fikce - distance. Praha 1996, s. 53-69 4.Doležel, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Český spisovatel 1993.Hrabal, Jiří: Hrabal, Jiří: Fokalizace. Analýza naratologické kategorie. Praha, Dauphin 2011.Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno, Host 2007.Margolin, Uri: "Narrator". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/NarratorNiederhoff, Burkhard: "Perspective - Point of View". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Perspective_-_Point_of_ViewNiederhoff, Burkhard: "Focalization". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/FocalizationStanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988. 5.Eco, Umberto: Lector in fabula: Role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha, Academia 2010.Prince, Gerald: "Reader". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Reader

Požadavky

Kurz je zakončen ústní zkouškou, která probíhá formou rozpravy nad tématy, jež evokuje studentem předložený soupis přečtené literatury k danému předmětu. Vyučující si vyhrazuje právo odmítnout zkoušet ty studenty, kteří se dostaví se seznamem, jenž nesplňuje stanovené požadavky (produktivní četba alespoň 3 knižních titulů a 5 studií; zřetelný a hlubší zájem o nějakou dílčí naratologickou problematiku).

Garant

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.