Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy (ABO500385)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500385 - Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem je představit základní teoretické problémy osvojování prvního jazyka dítětem a seznámit zúčastněné se základními otázkami osvojování jevů různých jazykových rovin, s charakteristickými rysy jednotlivých období vývoje jazyka od narození do adolescence a se základními poruchami vývoje jazyka.

Sylabus

Probíraná témata:vymezení oboru a základních pojmů, metody výzkumu dětské řeči, výzkum osvojování češtinyzákladní teoretické přístupy k osvojování jazykafaktory ovlivňující osvojování jazyka, řeč orientovaná na dítěproblematika osvojování zvukové stránky, sémantiky a pragmatiky, slovní zásoby, gramatiky (morfologie a syntaxe), osvojování vybraných dalších jevů (např. vyprávění)periodizace vývoje, základní charakteristika jednotlivých etapspecifické případy; základní poruchy a jejich charakteristika

Literatura

Altmann, G.: Výstup na Babylonskou věž. Praha 2005.Ambridge, B. - Lieven, E. V. M.: Child Language Acquisition. Cambridge University Press 2011.Doherty-Sneddon, G.: Neverbální komunikace dětí. Praha 2005.Horňáková, K. - Kapalková, S. - Mikulajová, M.: Kniha o detskej reči. Bratislava 2005. (česky Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. Praha 2009.)Kapalková, S. a kol.: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava 2010.Kesselová, J.: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov 2001.Kesselová, J.: Morfológia v komunikácii detí. Prešov 2003.Lechta, V.: Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha 2002.O’Grady, W.: How Children Learn Language. Cambridge University Press 2005.Owens, Jr., R. E. (2001): Language Development. Boston et al. 2001. (nebo jiné vyd.)Pačesová, J.: Řeč v raném dětství. Brno 1979.Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha 2005. (vybrané části)Průcha, J.: Dětská řeč a komunikace. Praha 2011.Slančová, D.: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa - opis registra. Prešov 1999.Slančová, D. (ed.): Štúdie o detskej reči. Prešov 2008.Smolík, F.: Teoretické přístupy k osvojování jazyka. Hradec Králové 2007.Smolík, F. - Seidlová Málková, G.: Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha 2014.Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 2005.Šimíčková-Čížková, J. a kol.: Přehled vývojové psychologie. Olomouc 2010. (nebo jiná publikace o vývojové psychologii)Trávníček, J.: Vyprávěj mi něco... Příbram - Praha - Litomyšl 2007.Viktorová, I.: Od sedmi do jedenácti. Praha 2009.Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha 2003. (vybrané části)Zezulková, E.: Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením. Ostrava 2011.relevantní časopisecké a sborníkové články, hesla v lingvistických encyklopediích, internetové zdrojeDalší literatura k jednotlivým tématům bude doporučována v průběhu kursu dle zájmu zúčastněných.

Požadavky

Písemný test ověřující znalosti v rozsahu látky probrané na přednášce + diskuse o prostudované literatuře (je třeba předložit seznam četby).

Garant

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.