Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I (ABO500386)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500386 - Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

8. 10. Didaktika jako vědní disciplína; vymezení praktické didaktiky; cíle vyučování češtině15. 10. Postavení češtiny v současném školství; RVP; otázky současné maturity22. 10.  Poznávací procesy rozvíjené v předmětu ČJ29. 10. Tvorba ŠVP, tematických plánů a individuálních plánů; časově tematické plány5. 11.   Funkční provázanost jednotlivých složek učiva12. 11. Jak s přípravou na hodinu; systematizace učiva, struktura hodiny19. 11. Učebnice a další pomůcky26. 11. Autorita učitele; žák, partner v komunikaci; pozitivní motivace žáků3. 12.   Nejčastější problémové situace a možnosti jejich řešení10. 12. Otázky časové organizace výuky; mikrovyučování17. 12. Způsoby hodnocení a klasifikace v jednotlivých složkách předmětu; mikrovyučování7. 1.     Možnosti zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků; mikrovyučování; náslechy

Literatura

            Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.            Čechová, M.: Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV nakladatelství, 1998.            Čechová, M.: Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN a.s., 1996.            Čechová, M. - Styblík, V.: Didaktika češtiny. Praha: SPN, 1989.            Čechová, M. - Styblík, V.: Čeština a její vyučování. Praha: SPN a.s., 1998.            Hausenblas, O.: Vrátíme smysl hodinám češtiny? Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze,                                       1997.            Jelínek, J.: Úvod do teorie vyučování českému jazyku. Praha: SPN, 1980.            Kalhous, Z.- Obst, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2009.            Maňák, J. - Švec, V.: Výukové metody. Brno: Paido, 2003.            Polák, M.: Učitel českého jazyka a současná základní škola. Olomouc: Skriptum, 2002.            Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, 1998.            Svoboda, K.: Didaktika českého jazyka a slohu. Praha: SPN, 1970.            Svobodová, J.: Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky: počáteční fáze výuky                                     mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2003.            Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha: Karolinum, 2005.            Rámcový vzdělávací program pro SŠ            Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury            Dostupné učebnicové řady předmětu český jazyk           Časopisy: Slovo a slovesnost                            Český jazyk a literatura           

Požadavky

1.      Seminární práce: a) týkající se obsahu jednoho ze seminářů,                            b) na základě výběru jazykového učiva a způsobu jeho didaktického                                 zpracování (lingvistická charakteristika s odkazy na příslušnou                                 literaturu, postavení daného učiva v kurikulu SŠ a jeho funkce v rozvoji                                 klíčových kompetencí, didaktické zpracování, doporučované vyučovací                                  metody a formy s důrazem na komunikační zřetel).2.      Příprava ukázkové hodiny v rozsahu 20-25 minut na dané jazykové učivo.3.      Plnění průběžných úkolů (práce s RVP a ŠVP, individuálním plánem učitele, časově tematickými plány…).

Garant

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Aleš Marek, Ph.D.prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.