Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi (ABO500437)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500437 - Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1.Základní didaktické nástroje ve vyučování češtiny pro nerodilé mluvčí a jejich funkce.Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka. Principy a zdroje. Program semináře. Plán aktivit.CHODĚRA, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha, Academia 2006.SCRIVENER, J.: Learning Teaching. Oxford, Macmillan Education 2011.CUNNINGSWORTH, A.: Choosing your Coursebook. Oxford, Heineman 1995.2.Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka. Standardní nástroje a komponenty komunikačního vyučování a jejich uplatnění ve výuce češtiny jako druhého jazyka. HRDLIČKA, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň, Západočeská univerzitav Plzni, Fakulta pedagogická 2010.SAVIGNON, S. J.: Communicative Language Teaching. State of the Art. TESOL Quarterly 1991, roč. 25, č. 2, s. 261-277.LITTLEWOOD, W.: Communicative language teaching. An expanding concept for the changing world. In: E. Hinkel (ed.): Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Vol. II. New York: Routledge 2011, s. 541-557.RICHARDS, J. C. - RODGERS, T. S.: Approaches and Methods in Language Teaching. A Description and Analysis. 3. vyd. Cambridge, Cambridge University Press 1986.3.Nástroje k rozlišování jazykové úrovně a jejich uplatnění v současných učebních materiálech. Implikace pojetí kompetence, deskriptorů a pojmů dokumentu European Framework of Reference for Languages pro vyučování češtiny jako druhého jazyka. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assess-ment [online]. Council of Europe [cit. 2014-10-9]. Dostupné z: http://www.coe.int/ t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdfLITTLE, D. G. - PERCLOVÁ, R.: Evropské jazykové portfolio: příručka pro učitele a školitele. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání 2005.HÁDKOVÁ, M.: Popis referenční úrovně A1 pro češtinu - Může sloužit učiteli? In: B. Štindlová - J. Čemusová (eds.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2006, s. 17-22.ŠÁRA, M. - BISCHOFOVÁ, J. - CONFORTIOVÁ, H. - CVEJNOVÁ, J. - ČADSKÁ, M. - HOLUB, J. - LÁNSKÁ, L. - PALKOVÁ, Z. - TURZÍKOVÁ, M.: Prahová úroveň - Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg, Council of Europe 2001.4.Didaktické nástroje a strategie s původem gramaticko-překladová metodě. Jejich transformace a dnešní uplatnění v učebních materiálech.LARSEN ‐FREEMAN, D.: Techniques and Principles in Language Teaching. 2. vyd. Oxford, Oxford University Press 2000.CELCE-‐MURCIA, M. - McINTOSH, L.: Teaching English as a Second or Foreign Language. Rowley, Mass., Newbury House Publishers 1979.JIN, L. - CORTAZZI, M.: Re‐-evaluating Traditional Approaches to Second Language Teaching and Learning. In: E. Hinkel (ed.): Handbook of Research in Second Lan-guage Teaching and Learning. Vol. II. New York, Routledge 2011, s. 558-575.5.Didaktické nástroje a postupy v přímé orální metodě a jejich pokračování v komunikačním přístupu. Drily a substituční tabulky, situační základ a komunikační hodnota v současných učebnicích češtiny jako druhého jazyka. PALMER, H. E. - PALMER, D.: English through Actions. 3. vyd. London, Longman 1970.PALMER, H. E. - REDMAN, V. H.: This Language‐­learning Business. London, OxfordWIDDOWSON, H. G.: The teaching of English as communication. In: C. J. Brumfit - K. Johnson (ed.): The Communicative Approach to Language Teaching. 6. vyd. Oxford, Oxford University Press 1987, s. 117-1216.Didaktické nástroje audioorální metody, jejich dnešní uplatnění a možné limity účinnosti z hlediska rozvíjení komunikační kompetence. FINOCCHIARO, M. - BRUMFIT, C. J.: The Functional‐notional Approach. From Theory toPractice. Oxford, Oxford University Press 1983.SKINNER, B. F.: About Behaviorism. London, Jonathan Cape Ltd. 1974. SKINNER, B. F.: Verbal Behavior. New York, Appletton‐Century‐Crofts 1957.7.Učební komponenty a postupy v alternativních metodách a jejich aplikace ve vyučování češtiny jako druhého jazyka. HERRELL, A. - JORDAN, M.: 50 Strategies for Teaching English Language Learners. 3. vyd. Upper Saddle River, Pearson 2008.HRDLIČKA, M.: Cizí jazyk čeština. Praha, ISV 2002.RICHARDS, J. C. - RODGERS, T. S.: Approaches and Methods in Language Teaching. A De-scription and Analysis. 3. vyd. Cambridge, Cambridge University Press 1986.8.Didaktické nástroje k rozvíjení klíčových dovedností: receptivní dovednosti. Rozbor vybraných učebních materiálů. CONFORTIOVÁ, H.: Význam výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka. In: K. Hlínová (ed.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2009, s. 11-16.HARMER, J.: How to Teach English. 10. vyd. London, Longman 2003.HEDBÁVNÁ, B. - JANOUŠKOVÁ, J. - VEROŇKOVÁ, J.: Výslovnost češtiny u cizinců - poznámky k metodám výuky. In: Hlínová, K. (ed.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2009, s. 27-34.HERRELL, A. - JORDAN, M.: 50 Strategies for Teaching English Language Learners. 3. vyd. Upper Saddle River, Pearson 2008.9.Didaktické nástroje k rozvíjení klíčových dovedností: produktivní dovednosti. Rozbor vybraných učebních materiálů.KOTKOVÁ, R.: Využití učebního textu pro rozvíjení sociokulturní kompetence. In: Hlínová, K. (ed.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropo-lis 2009, s. 109-114.JONES, K.: Simulations in Language Teaching. Cambridge, Cambridge University Press 1982.HERRELL, A. - JORDAN, M.: 50 Strategies for Teaching English Language Learners. 3. vyd. Upper Saddle River, Pearson 2008.10.Didaktické nástroje a postupy v práci s gramatikou a slovní zásobou. Rozbor vybraných učebních materiálů.UR, P.: Grammar teaching. Research, theory and practice. In: E. Hinkel (ed.): Hand-book of Research in Second Language Teaching and Learning. Vol. II. New York, Rout-ledge 2011, s. 507-522.HRDLIČKA, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha, Karolinum 2009.11. Využití jazykových korpusů ve ve výuce češtiny jako druhého jazyka. Praktické úkoly.ŠEBESTA, K.; S. ŠKODOVÁ, S. (eds.), Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2012.McCARTEN, J. Teaching from the Corpus. Dostupné z: http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/images/pdf/McCarten_booklet.pdfLUKŠIJA, M.: Korpusy a česká deklinace ve výuce češtiny jako cizího jazyka.(Magisterská diplomová práce). Dostupné z: http://is.muni.cz/th/217240/ff_m/MDP_M.LUKSIJA.pdf12. Využití jazykových korpusů v tvorbě a adaptaci učebního materiálu. Praktické úkoly. VALIŠOVÁ, P.: Učebnicový korpus a jeho využití pro výuku češtiny jako cizího jazyka Dostupné z: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/ujc/vyzkum/gramatika-a-korpus/proceedings-2012/konferencni prispevky/ValisovaPavlina.pdf?0.2587481189984828http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17481/PRACE-S-KORPUSY-VE-VYUCE-ZAKU-CIZINCU.htmlHÁNKOVÁ, D.: Co lze získat z učebních materiálů. In: B. Štindlová - J. Čemusová (eds.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2006, s. 187-198.

Garant

Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.