Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Gramatika a sémantika (ABO500621)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500621 - Gramatika a sémantika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student si prohloubí znalosti o kognitivní lingvistice, seznámí se se současnými přístupy k popisu gramatiky a sémantiky v dané oblasti a osvojí si vybrané metody kognitivní analýzy jazykových jevů.

Sylabus

Kognitivní popis gramatických jevůPrvní blok uplatní kognitivní přístup - především různé přístupy ke ztvárnění pohybu a prostoru - při popisu sloves a prefixů, zajm. slovesných. Zaměří se slovesa označující pohyb v češtině, zejména tzv. determinovaná a nedeterminovaná slovesa, popř. i vybrané další skupiny. Předmětem zájmu budou významy vybraných sloves či dvojic (běžet - běhat, popř. běhávat) s cílem popsat představové schéma pohybu po cestě, radiální strukturu, prototypickou organizaci daných kategorií i polysémii daných sloves. Na studium sloves naváže téma sémantiky prefixů, které se se zkoumanými slovesy pojí. Výchozím materiálem analýz budou slovníková hesla a korpusové doklady. Od kognitivní lingvistiky ke konstrukční gramatice; jazyková změna a gramatikalizaceDruhý blok se bude zabývat dvěma oblastmi: na příkladu prefigovaných sloves a problematiky vidu představí principy gramatikalizace coby jednoho přístupu k jazykové změně. Ukáže přitom, jak se ke gramatikalizaci přistupuje v kognitivní lingvistice a konstrukční gramatice. Druhá část pojedná o vývoji konstrukční gramatiky jako svébytné teorie v rámci kognitivního přístupu k jazyku, vysvětlí její principy a demonstruje je na několika příkladech. Studenti budou s oporou o korpusové doklady zkoumat vybrané valenční konstrukce (například reflexivní slovesa či metonymické alternace typu vymačkat šťávu z citronu/vymačkat citron).

Literatura

 Croft, William - Cruse, Alan D. (2004): Cognitive Linguistics. Cambridge, MA: Cambridge University Press. (vybrané pasáže)Čermák, F.: České prefixy verbální. In: Přednášky z XXXII. běhu LŠSS. Praha 1992, s. 47-68.Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině I. Praha 1962. (vybrané části)Dokulil, M.: K otázce morfologických protikladů. SaS, 19, 1958, s. 81-103.

Požadavky

průběžné studium zadané literatury, aktivita v semináři, práce na vybraném výzkumném tématu, test ověřující poznatky v rozsahu látky probírané v semináři a prostudované literaturyzávěrečná ústní komisionální zkouška - pohovor nad zpracovanými výzkumnými tématy

Garant

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.