Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyučování češtiny jako cizího jazyka II (ABO500766)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500766 - Vyučování češtiny jako cizího jazyka II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

II. Témata přednášek a seminářů:1) Gramatika - její vznik, geneze a druhy; gramatika didaktická (signální aj.);2) Charakter a role gramatiky ve vyučovacích metodách, aplikace gramatiky v metodě komunikační;3) Principy výběru mluvnického učiva, jeho parcelace, otázka vhodné posloupnosti výkladu gramatických kategorií a jevů;4) Lingvodidaktické zpracování gramatiky v učebních materiálech češtiny pro cizince; mluvnické popisy češtiny pro mluvčí rodilé a jinojazyčné;5) Vybrané problémy prezentace české deklinace pro cizince (přístup horizontální, vertikální, problematika variant aj.);6) Vybrané problémy prezentace českého slovesa (slovesné třídy, slovesné časy; morfologické tvary systémové, nesystémové a defektní);7) Lingvodidaktické zpracování a prezentace gramatických kategorií a jevů I (ohebné slovní druhy);8) Lingvodidaktické zpracování a prezentace gramatických kategorií a jevů II (neohebné slovní druhy s důrazem na problematiku českých prepozic);9) Jazyková chyba a jazyková správnost;10) Testy a testování ve výuce češtiny pro cizince;11) Přehled vyučovacích metod cizích jazyků a jejich využitelnost ve výuce češtiny pro cizince;12) Historie výuky cizích jazyků;13) Problematika výuky češtiny v zahraničí (lektoráty českého jazyka, výuka v krajanských komunitách) - připraveno ve spolupráci s DZS MŠMT ČR. Náplní seminářů je vystoupení na zadané téma (zpracování zahraniční odborné publikace k daným tématům), prezentace výkladu určitého mluvnického jevu a skupinová prezentace části vyučovací hodiny češtiny jako cizího jazyka.

Literatura

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubiko 1998.Čermák, Fr.: Jazyky a jazykověda. Praha: Karolinum 2001.Gavora, P. - Repka, R.: Gramatika vo vyučovaní cudzích jazykov. Bratislava: SPN 179.Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN 1988.Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha: ISV 2002.Hrdlička, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum 2009.Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: ZČU 2010.Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha: Karolinum 1999.zahraniční studie a monografie (viz zadání referátů)české mluvnice pro mluvčí rodilé i nerodilé (Poldauf - Šprunk; Tahal aj.)sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a Ústavu bohemistických studií FF UK (přednášky LŠSS; mezinárodní sympozia) a časopisy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Časopis pro moderní filologii, Nová čeština doma a ve světě, Usta ad Albi BOHEMICA aj.)Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: UP 2002. Další odborná literatura bude zadávána v průběhu semestru.

Požadavky

Náležitá prezence (tolerují se dvě absence), aktivní účast v semináři, přednesení referátu, vystoupení s prezentací vybraného mluvnického jevu, účast na skupinové prezentaci hodiny výuky češtiny pro cizince.

Garant

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.