Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aplikace ve fonetickém výzkumu (ABO500996)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500996 - Aplikace ve fonetickém výzkumu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení se základní teoretickou výbavou a některými praktickými dovednostmi, které jsou potřebné v oblasti fonetického bádání, a jejich osvojení v rámci drobného společného výzkumu zaměřeného na některé aktuální téma v češtině.

Sylabus

Studenti se seznámí s hlavními zásadami fonetického výzkumu a s vybranými metodami fonetické práce, které uplatní při společném výzkumu v rámci kurzu.Teoretická část bude zahrnovat výběr z těchto oblastí fonetického výzkumu:- artikulační, akustické, percepční vlastnosti řeči v rovině segmentální a suprasegmentální,- artikulační, akustická a percepční analýza,- fonetická stabilita a variabilita řeči,- výslovnostní redukce jako součást foneticko-fonologických procesů v běžné řeči,- výslovnost v kontextu komunikační situace,- potenciální hláskové změny,- přijatelnost mluvčího podle zvukové stránky projevu,- řečové technologie,- forenzní fonetika,- atraktivita hlasu,- seznámení s vybranými aktuálními studiemi věnujícími se zejména češtině a jejich rozbor.Praktická část semináře je věnována přípravě a realizaci drobného skupinového nebo společného fonetického výzkumu. Studenti se mimo jiné naučí základním postupům v analyzačním programu PRAAT.

Literatura

Doporučená literaturaa) tematické publikace věnující se fonetice češtiny (výběrově)Studie k moderní mluvnici češtiny. 5, K české fonetice a pravopisu (2013). Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.). Univerzita Palackého v Olomouci.AUC Philologica 1/2014, Phonetica Pragensia XIIIAUC - Philologica 1/2010, Phonetica Pragensia XIIAUC Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XIAUC Philologica 1/2004, Phonetica Pragensia XČeština doma a ve světě 1-2/2008b) studie (výběrově)Machač, P. & Zíková, M. (2013): Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny. 5, K české fonetice a pravopisu, pp. 17-44. Univerzita Palackého v Olomouci.Machač P. & Skarnitzl R. (2009): Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství EpochaSkarnitzl, R. & Machač, P. (2012): Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích. Naše řeč, 95, pp. 3-14.Skarnitzl, R., Šturm, P. & Machač, P. (2013): The phonological voicing contrast in Czech: An EPG study of phonated and whispered fricatives. In: Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013), pp. 3191-3195. Lyon: ISCA.Matoušek, J., Skarnitzl, R., Tihelka, T. & Machač, P. (2011): Towards Linguistic Naturalness of Synthetic Speech. In: Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011 Vol I, pp. 561-566.Skarnitzl, R. & Bartošová, P. (2013): Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv. Naše řeč, 96/5, s. 249-258.Skarnitzl, R. (2012): Dvojí i v české výslovnosti. Naše řeč, 95/3, pp. 141-153.Skarnitzl, R. & Volín, J. (2012): Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 18, pp. 7-11.Volín, J. & Skarnitzl, R. (2006): Fonologická výjimečnost české znělé labiodentály. In: Z. Palková & J. Janoušková (Eds.), Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků, pp. 253-268. Praha: FF UK. 

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, podíl na skupinovém výzkumu, přítomnost 75 %.

Garant

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.