Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Normativita v jazyce a v (české) lingvistice (ABO700444)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO700444 - Normativita v jazyce a v (české) lingvistice, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seminář na základě četby vybraných studií nejprve v obecně-teoretické rovině představí důležité aspekty fenoménu normativity (= „správnosti“) v jazyce a následně se pod tímto zorným úhlem zaměří na aktuální teoretické a zejm. praktické otázky spojené s široce vymezenou oblastí „distribuce jazykových prostředků napříč jednotlivými komunikačními situacemi“. Ve světle dlouhodobě se měnící sociolingvistické situace a podstatně změněné situace v lingvistice jako vědě (zejm. empirizace jazykovědy: dostupnost jazykových korpusů, mnohostranné využití různých empirických metod výzkumu) se pak seminář bude zabývat otázkami útvarového rozvrstvení českého národního jazyka, konceptem normy v české lingvistice a nedávnými diskusemi kolem spisovné a obecné češtiny, (možnými) způsoby empirického zkoumání normy, otázkami kodifikace a její prezentace směrem k veřejnosti.

Literatura

1. Reálné entity vs. konstrukty a útvarové rozvrstvení českého národního jazyka: Hudson, R. A. (1996): Varieties of language. in: R. A. Hudson, Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. + Bermel, Neil (2010): O tzv. české diglosii v současném světě. Slovo a slovesnost, 71(1), s. 5-30.2. Role normativity v jazyce: Itkonen, Esa (2008): The central role of normativity in language and in linguistics. In: Jordan Zlatev - Timothy P. Racine - Chris Sinha - Esa Itkonen (eds.), The Shared Mind: Perspectives on Intersubjectivity. Amsterdam - Philadelphia, PA: John Benjamins.3. Zdroje a vznik normativity: Itkonen, Esa (2008): Concerning the role of consciousness in linguistics. Journal of Consciousness Studies, 15(6), s. 15-33.4. Nenoremní je to, co vyvolává ne-nulovou reakci - koncept povšimnutí a teorie jazykového managementu: Nekvapil, Jiří (2012): Some thoughts on "noting" in Language Management Theory and beyond. Journal of Asian Pacific Communication, 22(2), s. 160-173. + Neustupný, Jiří V. (2002): Sociolingvistika a jazykový management. Sociologický časopis, 38(4), s. 429-442.5. Jak zjistit, co je (v daných komunikačních situacích) ne-noremní: 1. korpusové metody, jejich výhody a limity: Čermák, František - Křen, Michal (2011): A Frequency Dictionary of Czech: Core Vocabulary for Learners. Abingdon - New York, NY: Routledge.6. Jak zjistit, co je (v daných komunikačních situacích) ne-noremní: 2. empirické a experimentální metody, jejich výhody a limity: Bermel, Neil - Knittl, Luděk (2012): Morphosyntactic variation and syntactic in Czech nominal declension: corpus frequency and native speaker judgments. Russian Linguistics, 36(1), s. 91-119.7. Koncept normy v tradici české lingvistiky a teorie jazykové kultury: Homoláč, Jiří - Nebeská, Iva (2000): Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma. Slovo a slovesnost, 59(2), s. 102-109.8. Koncept spisovnosti/standardu a diskuse o něm: Cvrček, Václav (2006): Spisovnost a její zdroje. Slovo a slovesnost, 67, 46-60.9. Koncept minimální intervence vs. normativita: Cvrček, Václav (2008): Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost, 69, s. 284-292.10. Role angličtiny: Adam, Robert (2012): Máme se obávat anglicizace češtiny. In: Světla Čmejrková - Jana Hoffmannová - Jana Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Karolinum, s. 831-837.

Garant

Mgr. Martin Beneš

Vyučující

Mgr. Martin Beneš