Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura 20. století II (ABOE10002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABOE10002 - Česká literatura 20. století II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Každému z uvedených literárních děl jsou věnovány většinou dva semináře. Analyzován je beletristický text dle vypsaných témat, zohledněna je dobová a literárněhistorická recepce: V čem jazyk kritiky postihuje literární dílo a čím mu dílo uniká? Jakými pojmovými, metodologickými či světonázorovými prostředky jednotlivé interpretace disponují a v jakých kontextech dané dílo pojednávají? Program: I - Jaké jsou to dějiny? Karel Teige: Milý Ladislave Štolle... (1950; 1994: 581-593)Jiří Brabec: Modely kritické reflexe moderní české literatury (2001; 2009: 13-21)Jindřich Černý: 1950 (2007: 235-275) II - Čteme Vladimír Holan: Dík Sovětskému svazu (1945)Jiří Kolář, Jiří: Roky v dnech (1948)Jiří Weil: Život s hvězdou (1949)Egon Bondy: Totální realismus (1950)Vladimír Holan: Příběhy (1948-1955)Josef Škvorecký: Zbabělci (1958)

Literatura

http://cl.ff.cuni.cz/cs/wp-content/uploads/seznam-lit-komplet1.pdf BLAŽÍČEK, Přemysl: Kritika a interpretace. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2002, 528 stran. [Soubor studií a kritik z let 1955-2002.]BLAŽÍČEK, Přemysl: Sebeuvědomění poezie (Nad básněmi V. Holana). Praha: ÚČSL ČSAV, 1991, 244 stran → 2. vyd. in P. B., Knihy o poezii (Holan / Toman). Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2011, s. 7-188.BLAŽÍČEK, Přemysl: Škvoreckého Zbabělci. Praha: Oikúmené, 1992, 70 stran → 2. vyd. in P. B., Knihy o epice (Naši / Švejk / Zbabělci). Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2014, s. 377-450.BRABEC, Jiří: Poznámky k české literatuře 1945-1948, in Orientace 1, 1966, č. 1, s. 77-82; č. 2, s. 76-82; č. 3, s. 80-86; č. 4 s. 80-84; č. 6, s. 74-78.BRABEC, Jiří: Modely kritické reflexe moderní české literatury, in sb. Česká literatura na konci tisíciletí I. Ed. D. Vojtěch. Praha: ÚČL AV ČR, 2001, s. 13-20 → J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 13-21.BRABEC, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému, in sb. Zlatá šedesátá (Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání). Ed. R. Denemarková. Praha: ÚČL AV ČR, 2000, s. 11-18 → J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 148-155.CAMUS, Albert: Mýtus o Sisyfovi [fr. 1943]. Přel. Dagmar Steinová. Praha: Svoboda, 1995 → 2. vyd. Praha, Garamond 2006, 148 stran.ČERNÝ, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost 1945-1955). Praha: Academia, 2007, 526 stran.ČERNÝ, Václav: První a Druhý sešit o existencialismu [E1948 asmz. 1977]. Ed. J. Víšková. Praha: MF, 1992, 155 stran.ČERNÝ, Václav: Skutečnost svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948). Ed. J. Šulc a J. Kabíček. Praha: Český spisovatel, 1995 (Edice Orientace). 467 stran. [Obsahuje mj. knihu V. Č. Boje a směry socialistické kultury (1946) a na s. 235-459 stati Černého odpůrců nebo souputníků v tehdejších polemikách.]ČERVENKA, Miroslav: Styl a význam (Studie o básnících). Praha: Čs. spisovatel, 1991, 274 stran.DOLEŽAL, Bohumil: Netrpěná literatura. Ed. P. Šrámek. Praha: Torst, 2007, 674 stran. [Literární kritiky z let 1964-1970; obsahuje bibliografii díla B. D.]DUBSKÝ, Ivan: O absurditě, in Divadlo, 1963, č. 10, prosinec, s. 15-21; též in I. D., Per viam (Stati a eseje). Ed. P. Kouba. Praha: Torst, 2003, s. 122-143.GROSSMAN, Jan: Analýzy. Ed. a doslov T. Pokorná a J. Holý. Praha: Čs. spisovatel, 1991 (Edice Orientace), 437 stran. [Výbor z literárněhistorických a teatrologických statí; obsahuje výběrovou bibliografii J. G.]GROSSMAN, Jan: Mezi literaturou a divadlem I-II. Ed. P. Šrámek. Praha, Torst, 2013, 1340 stran. [Souborné vydání prací J. G.]HAMANOVÁ, Růžena - JONÁKOVÁ, Anna (eds.): Ztráty a nálezy (50. a60. léta v české literatuře). Praha: PNP 1998, 195 stran. [Katalog výstavy; obsahuje mj. cenné Kalendárium politických a kulturních událostí v literatuře v letech 1948-1969 a hesla tehdejších literárních časopisů.]CHALUPECKÝ, Jindřich: Obhajoba umění (1934-1948). Ed. M. Červenka a V. Karfík. Praha: Čs. spisovatel, 1991 (Edice Orientace), 255 stran. [Výbor z kunsthistorických a literárněkritických statí.]JUNGMANN, Milan: Obléhání Tróje (Literární kritiky a listy ze zápisníku z let 1958-1968). Praha: Čs. spisovatel, 1969, 196 stran.JUSTL, Vladimír: Životopis Vladimíra Holana, in Vladimír Holan: Bagately. Ed. V. Justl, soupis Holanova díla E. Macek. Praha: Odeon, 1988 (Sebrané spisy V. H., sv. 11), s. 313-450.KARFÍK, Vladimír: Jiří Kolář. Praha: Český spisovatel, 1994, 107 stran. [Studie s kapitolami Úvod do díla, Básnické reflexe a Koláž v dramatu.]KOPECKÝ, Jan (ed.): Účtování a výhledy (Sborník prvního sjezdu českých spisovatelů 1946). Praha: Syndikát českých spisovatelů, 1948, 363 stran.MACHOVEC, Martin: Od avantgardy přes podzemí do undergroundu (Skupina edice Půlnoc 1949-1955 a undergroundový okruh Plastic People 1969-1989), in Alternativní kultura (Příběh české společnosti 1945-1989). Ed. Josef Alan. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 155-199 → Pohledy zevnitř (Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích). Ed. Martin Machovec. Praha: Pistorius & Olšanská / Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 2008, s. 97-149.NEZVAL, Vítězslav: Eseje a projevy po osvobození (1945-1958). Ed. M. Blahynka. Doslov J. Taufer. Praha: Čs. spisovatel, 1976 (Dílo V. N., sv. 26), 560 stran.OPELÍK, Jiří (ed.): Jak číst poezii [1963]. 2., doplněné a přepracované vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1969, 264 stran. [Interpretace sbírek V. Nezvala, J. Seiferta, F. Halase, J. Kainara, V. Holana, O. Mikuláška, F. Hrubína, J. Koláře a mladších básníků 60. let.]OPELÍK, Jiří: Holanovské nápovědy. Praha: Thyrsus, 2004, 206 stran.OPELÍK, Jiří: Nenáviděné řemeslo (Výbor z kritik 1957-1968). Praha: Čs. spisovatel, 1969, 228 stran. [Stati mj. o M. Holubovi, M. Florianovi, F. Hrubínovi, J. Kainarovi, O. Mikuláškovi, J. Skácelovi, I. Olbrachtovi, I. Klímovi, J. Vohryzkovi, J. Jedličkovi, M. Kunderovi aj.]PATOČKA, Jan: Ideologie a život v ideji, in Kritický měsíčník 7, 1946, č. 1-2, s. 8-14 → J. P., Umění a čas I. Ed. D. Vojtěch a I. Chvatík. Praha: OIKOYMENH/Filosofia, 2004, s. 125-131.PEŠAT, Zdeněk - PETROVÁ, Eva (eds.): Skupina 42 (Antologie). Brno: Atlantis, 2000 (České moderny, sv. 5), 488 stran. [Výbor z textů literátů a výtvarníků, doprovázeno studiemi editorů (E. P. na s. 409-429, Z. P. na s. 430-450).]PEŠAT, Zdeněk: Tři podoby literární vědy. Praha: Torst, 1998, 308 stran. [Studie a recenze, mj. o Skupině 42, P. Bezručovi, J. Horovi, J. Kolářovi, O. Susovi, O. Mikuláškovi aj.]PETROVÁ, Eva a kol.: Skupina 42. Praha: Akropolis a Galerie hl. m. Prahy, 1998, 221 stran. [Monografie o výtvarné tvorbě Skupiny.]SUCHOMEL, Milan:  Co zbylo z recenzenta (Literární kritika 1954-1994). Ed. a doslov J. Bednářová. Brno: Vetus Via 1995, 272 stran.SUCHOMEL, Milan: Literatura z času krize (Šest pohledů na českou literaturu 1958-1967). Brno: Atlantis, 1992, 144 stran.TEIGE, Karel: Osvobozování života a poezie (Studie z 40. let). Ed. J. Brabec a V. Effenberger (+ doslov). Praha: Aurora / Český spisovatel, 1994 (Výbor z díla K. T., sv. 3), 720 stran.VOHRYZEK, Josef: Literární kritiky. Ed. J. Lopatka a M. Špirit. Úvod Z. Urbánek. Doslov E. Formánková. Praha: Torst, 1995, 415 stran. [Výbor z literárních kritik 1956-1995; obsahuje bibliografii J. V.] BACHMANNOVÁ, Ingeborg: Frankfurtské přednášky [něm. 1959-1960], přel. M. Jakobsenová, in I. B., Místo pro náhody II. Ed. E. Jelínková. Praha: Triáda, 2010, s. 65-144.ONUFER, Petr (ed.): Před potopou (Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970). Praha: Revolver Revue/Triáda, 2010.ORWELL, George: Zakazování literatury [angl. 1946], přel. K. Hilská, in G. O., Uvnitř velryby. Brno: Atlantis, 1997, s. 341-352.REICH-RANICKI, Marcel: Můj život [něm. 1999], přel. M. Myšková. Brno: Větrné mlýny, 2003.SOLŽENICYN, Alexandr: Trkalo se tele s dubem. Autobiografie [rus. 1975], přel. L. Dušková. Praha: Academia, 2001.  

Garant

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.