Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do teorie literatury a interpretace literárního díla (ACC100040)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC100040 - Úvod do teorie literatury a interpretace literárního díla, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické bloky - zimní semestr: 1. Úvodní hodina: seznámení s tematickými bloky semináře, primární i povinnou literaturou, se zdroji (knihovny, databáze, časopisy, sborníky apod.), forma vypracování seminární práce (bibliografické údaje, citace, práce s prameny a sekundární literaturou).2. Základní studijní materiály: slovníky literární pojmů, periodika, encyklopedie, lexikony, dějiny české literatury, vývoj periodizace dějin české literatury.3. Základní periodizace evropského umění: problém kyvadla.4. Literatura, literárnost, písemnictví, logos: koncepty předklasického Řecka2. Básník, básnická tvorba, recepce uměleckého díla a koncept mimese: Platón a Aristotelés3. Proměna literatury a tvůrčího aktu: mladořímská moderna, Horatius a Vergilius jako "otec Západu".4. Proměna pozdně antického myšlení o umění a literatuře do konceptů vrcholného středověku Tématické bloky - letní semestr:1. Literární teorie: koncepty, pojmy, metodologie2. Literární žánry a jejich proměny: lyrika, epika, drama3. Text a autor4. Proměny autora5. Recepce literárního textu: horizont očekávání, konkretizace, nedourčenost, distance6. Meze a možnosti interpretace7. Literární estetika: estetický objekt, estetická funkce, umělecký artefakt8. Intertextualita9. Naratologie, fikční literární svět, čas, prostor, pásmo postav

Literatura

Literatura:Aristotelés. Poetika. Praha 1993Bachtin, M. M. Román jako dialog. Praha 1980.Bílek, P. Hledání jazyka interpretace. Brno 2003.Culler, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002.Eagleton, T. Úvod do literární teorie. Praha 2005.Eco, U. Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.Eco, U: Umění a krása ve středověké estetice. Praha 1998.Glanc, T, ed. Exotika. Výbor z prací tartuské školy. Brno 2003.Haman, A. Úvod do studia literatury a interpretace literárního díla. Jinočany 2000.Homoláč, J. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.Horatius: O umění básnickém.Ingarden, R. Umělecké dílo literární. Praha 1989.Jakobson, R. Poetická funkce. Praha 1995.Jankovič, M. Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991.Lotman, J. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.Mukařovský, J. Studie z estetiky. Praha 1966.Mukařovský, J. Studie z poetiky. Praha, 1982.Müller, R. - Šidák, P. Slovník novější literární teorie. Praha 2012.Nünning, A. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006.Pešat, Z. Tři podoby literární vědy. Praha 1998.Platón. Hippias větší, Ión.Sedmidubský, M., et al., eds. Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001.Šklovskij, V. Teorie prózy. Praha 1933, 2003.Todorov, T. Poetika prózy. Praha 2000.Vodička, F. Struktura vývoje. Praha 1998.Wellek, R. - Warren, A. Teorie literatury. Olomouc 1996.

Požadavky

Atestace: Podmínkou získání atestace (Z) v zimním semestru je a) pravidelná a aktivní účast na semináři (akceptuji pouze tři absence, vyšší absenci jen ze závažných důvodů, aktivní účastí rozumím četbu předepsané literatury a zapojení se do diskuzí) a b) odevzdání seminární práce na předem zvolené a prodiskutované téma (seminární práce musí být odevzdána nejpozději týden před termínem atestace, rozsah práce: cca 5 normostran, Word, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, práce musí splňovat všechna kritéria odborného textu) Podmínkou získání atestace (Z) v letním semestru je: a) pravidelná a aktivní účast na semináři (viz výše) a b) úspěšný pohovor na vybrané téma, vybranou problematiku.

Garant

PhDr. Tomáš Vučka

Vyučující

PhDr. Tomáš Vučka