Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Typologie současných slovanských spisovných jazyků I (ACC500020)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC500020 - Typologie současných slovanských spisovných jazyků I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem přednášky je rozvinutí teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku a jeho pokračovatelů ve slavistice.

Sylabus

1.Úvod do problematiky a přehled bibliografie. Aktuálnost problematiky: problémy a dynamika současné jazykové situace. Orientace ve výběrové literatuře.2. Variantnost v jazyce a modelování. Útvary národního jazyka.3. Model jazykové situace. Typy komunikace4. Struktura jazykového prostoru5. Vztah komunikačního a jazykového prostoru. Masová komunikace6. Dynamika sociolingvistických parametrů současných slovanských spisovných jazyků6. Synchronní typologie slovanských jazyků      1. Charakteristika struktury standardního jazyka      2. Vztah standardního jazyka k dalším formám (útvarům, strátům) národního jazyka      3. Norma standardního jazyka      4. Další jazyky v komunikativním prostoru 7. Diachronní typologie slovanských spisovných jazyků8. Symbolické funkce spisovného jazyka. Identita a jazyk

Literatura

Základní Gladkova, H., Likomanova, I., Jazykovaja situacija. Istoki i perspektivy. Praha 2002.Starý, Zd., Ve jménu funkce a intervence. Univerzita Karlova, Praha 1995, 172 s.Nebeská, I., Jazyk – norma – spisovnost. Praha 1996DoporučenáBarnet, Vl., Vztah komunikativní sféry a různotvarů jazyka v slovanských jazycích. Slavia 46, 1977, s. 337-347.Bartošek, J., Perspektivy češtiny. Tvar 1999, 5, , s. 1, 4.Brabcová, R., Štícha, F., red., Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Univerzita Karlova, Praha1988.Brozović, D., Standardni jezik, Matica hrvatska, Zagreb 1970.Čechová, M. a kol., Čeština - řeč a jazyk. Praha 1996, 382 s.Čechová, M. a kol., Stylistika současné češtiny. Praha 1997, 282 s.Davidová, D., Bogoczová, I., Fic, K., Hubáček, J., Chloupek, J., Jandová, E., Mluvená čeština na Moravě. Spisy FF Ostravské univerzity 106, Ostrava 1997.Hajičová, E., K článku o prespektivách češtiny. Tvar 1999, 8, s. 4.Havránek, B., Studie o spisovnйm jazyce. Praha, Nakladatelství ČSAV 1963.Hronek, J., Obecná čeština. Praha, FF UK 1972.Chloupek, J., Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno, UJEP, 1986.Chloupek, Jan a kol., Stylistika češtiny. SPN, Praha 1990.Jedlička, A., Spisovnэ jazyk v současnй komunikaci. Praha, Universita Karlova 1978, 227 s.K diferenciaci současn0ho mluven0ho jazyka. Ostrava, FF OU 1994.Kořenský, J., Komunikace a če3tina. Praha, H+H, 1992.Kraus, J., Kuchař, J., Stich, A., Štícha, F.: Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. SaS 42, 1993, s. 228-238.Müllerová, O., Hoffmanová, J., Schneiderová, E.: Mluvená čeština v autentických textech. Praha 1992.Mathesius, V., Jazyk, kultura a slovesnost. Praha, Odeon 1982.Nebeská, I., Jazyk norma spisovnost. Praha, Univerzita Karlova 1995, 159 s.Obecné zásady pro kulturu jazyka. In: Spisovná čeština a jazyková  kultura. Praha, Melantrich.Praguiana. Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School.  An Anthology of Prague School Papers. selected by Josef Vachek. Academia, Praha, 321 p.Pražský lingvistický kroužek. These a poznámky k   diskusi. Sekce II. I sjezd slovanských filologů  v Praze. Praha.Reader in Czech Sociolinguistics. Ed. J. Chloupek, J. Nekvapil. Academia, Praha.Sgall, P., Čekající možnosti a číhající propasti. SaS, 60, 1999, s. 161-175.Sgall, P., Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha, H+H 1992.Spagińska-Pruszak, Sytuacja językowa w byłej Jugoslawii, , Gdańsk, WUG 1997.Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník z olomoucké konference 23.-27. 8. 1993. Uspořádali J. Jančáková, M. Komárek, O. Uličný. FF UK, Praha1995, 399 s.Spisovnost a nespisovnost dnes. Editor R. Šrámek. MU, Brno 1996, 259 s.Starý, Zd., Ve jménu funkce a intervence. Univerzita Karlova, Praha 1995, 172 s.Wspólczesna polszczyzna mówiona w odmianie oficjalnej (opracovanej). Red. Z. Kurzowa - W. Śliwiński. Kraków, Universitas 1994.Барнет, В., Дифференциация национального языка и социальная коммуникация, в: Новое в зарубежной лингвистике, Прогресс, Москва 1988, 188-198.Барнет, В., Связь коммуникативной сферы и разновидности языка в славянских языках, в: Новое в зарубежной лингвистике, Прогресс, Москва 1988, 173-188.Виденов, М., Езиковата култура на Българина. София 1995, 191 с.Говорните форми и словенските литературни jазици. Б. Конески, ред. Скопjе 1973, 184 с.Дуличенко, А.Д., Славянские литературные микроязыки. Валгус, Таллин 1981.Журавлев: Журавлев, В.К., Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. Москва 1982, 327 с.Земская, Е.А., Китайгородская, М.В., Ширяев, Е.Н., Русская разговорная речь, Общие вопросы. Словобразование. Синтаксис, , Москва, Наука 1981.Китайгородская 1995: Китайгородская, М.В. – Розанова, Н.Н.: Русский речевой портрет.Медиите и езикът, сб., ред. И.Ликоманова, Й.Трифонова, София 1999, 227 с.Нещименко, Г., Этнический язык, Verlag Otto Sagner, München 1999, 229 с.Проблемы нормы в славянских литературных языках в диахронном и синхронном аспектах. Доклады на IV заседании международной комиссии по славянским литературным языкам 22.-25. октября 1974 года., Москва, Наука 1976.

Požadavky

Na základě získaných znalostíé schopnost porozumění vztahu jazyka a společnosti, odrazu společenských procesů v jazyce, procesům probíhajícím v jazyce v důsledku jeho fungování v komunikaci

Garant

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.