Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český znakový jazyk 2 (ACN100112)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100112 - Český znakový jazyk 2, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Dále se seznamovat s problematikou komunikace Neslyšících, s českým znakovým jazykem, jeho strukturou a užíváním. Důraz je kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.).

Sylabus

V semináři se studenti dále seznamují s českým znakovým jazykem, jeho strukturou a užíváním. Důraz je kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka. Výuka bude probíhat přímou metodou v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka). Předmět se zaměřuje na recepci a porozumění českému znakovému jazyku (nejen lektora, ale i videozáznamů různých mluvčích - "autentických textů" různých žánrů) a na produkci/vyprávění  krátkých souvislých příběhů a vedení krátkého rozhovoru s Neslyšícími. Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován. Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):Jazykové a komunikační jevy:a)         komunikační normy neslyšících (jak přerušit rozhovor, vyvarovat se nevhodné chování - např. odvrátit se od osoby, s níž komunikujeme, bez užití znaku "POČKAT/MOMENT" …)b)         pohyby úst (orální x mluvní komponenty)c)         časd)         mnohoste)         deixe, prostor syntaktický x prostor topografickýf)          klasifikátoryg)         číslovky v ČZJ (základní x řadové) Slovní zásoba/tematické okruhy:a)         Kalendář (dnes x včera x zítra, části dne, týden, měsíc)b)         Časové údaje (hodiny, minuty)c)         Významné dny (Velikonoce a jejich zvyky, den lásky…)d)         Počasí, roční období (popis počasí, základní oblečení dle počasí…)e)         Hobby a sportf)          Celodenní programg)      Rozšíření znakové zásoby z oblasti: vlastnosti/přídavná jména

Literatura

FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-17-8.HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-38-3.JAMBOROVÁ, E., KOSIECOVÁ, M., MILIČ, R., SMOLÍKOVÁ, J. Vizuální komunikace - praktická cvičení. [DVD]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-80-2.KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-20-8.Macurová A., Bímová, P. Poznáváme český znakový jazyk II. Slovesa a jejich typy. Speciální pedagogika, roč. 11, 2001, č. 5, s. 285-296. ISSN 1211-2720.Návštěva zoologické zahrady s výkladem v českém znakovém jazyce. [DVD-ROM]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-08-6.POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A - N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0 - Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0 - Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.VODRÁŽKOVÁ, D. Shodová slovesa v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2004.VYSUČEK, P. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD-ROM]. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-39-0. Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu.

Požadavky

Zápočet: Aktivní účast v semináři (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %). Účast na min. jedné akci kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. v klubu Neslyšících, na plese Neslyšících; ne tlumočené divadelní představení) + potvrzení o návštěvě (potvrzené organizátorem) a videozpráva o návštěvě v ČZJ. Zkouška: Studenti budou hodnoceni vyučujícím lektorem + dvěma lektory, kteří je v aktuálním semestru neučili.  Zkouška má dvě části:1.         Vlastní 2-3minutové vyprávění na vylosované téma (studenti si ve výuce před koncem semestru vylosují téma, doma jej zpracují a videozáznam zašlou nejpozději v den konání druhé části zkoušky vyučujícímu přes youtube).2.         10-15minutová konverzace studenta se zkoušejícím na téma zadané  zkoušejícím. Projev v českém znakovém jazyce bude nahráván na videozáznam a následně analyzován a hodnocen.Každá část zkoušky je hodnocena max. 50 body. Celkové hodnocení je součtem bodů z obou částí. Jako úspěšná je hodnocena zkouška, v níž student získal min. 70 bodů. Videokamera je k dispozici na FF UK u vyučující M. Čihákové. Pravidla půjčování kamery viz webové stránky CNES.

Garant

Mgr. Radka Nováková